Au pairers rettigheter i Norge

Skal ha arbeidskontrakt

For at en au pair-ordning skal komme i stand, må det først og fremst utarbeides en godkjent standardkontrakt som tilfredsstiller noen vilkår som er fastsatt av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vilkårene i arbeidskontrakten omhandler blant annet formelle krav til både au pairen og dennes vertsfamilie, samt krav til oppgavenes art og omfang, lommepenger, kost og losji og fridager. Au pair og vertsfamilie har ikke lov til å inngå tilleggsavtaler som bryter med UDI sin standardkontrakt.

En au pair må være barnløs og myndig, men ikke ha fylt 30 år. En vertsfamilie og au pair kan som hovedregel ikke ha samme opprinnelsesland og kan heller ikke være i slekt. Vertsfamilien kan kun ha én au pair av gangen.

Bakgrunnen for disse vilkårene er å sikre au pair-ordningens formål om kulturutveksling – ikke permanent oppholdstillatelse – og for å beskytte au pairene. Derfor har au pairen også ikke bare rett, men også plikt til å bo hos vertsfamilien i hele kontraktsperioden. Au pairen skal ha eget rom og fri kost og losji. Som ledd i kulturutvekslingen kreves det også at vertsfamilien har god kjennskap til det norske samfunnet, snakker norsk med au pairen, behandler vedkommende som et familiemedlem og både legger til rette for og betaler for norskkurs.

For au pairens arbeid plikter vertsfamilien å betale en minimums-sum i lommepenger/lønn, i tillegg til feriepenger. En au pairs arbeidsdag skal normalt ikke overstige fem timer, maksimalt 30 timer i uken. Det er heller ikke lov for vertsfamilien å betale ekstra for arbeid utover dette. Au pairer har ikke lov til å arbeide hos andre enn vertsfamilien sin. Au pairen har rett til minst én fridag ukentlig og minst én fast ettermiddag i uken.

Vertsfamilien må i tillegg betale blant annet forsikring for au pairen og nødvendige reisekostnader ved hjemreise så lenge au pairen reiser tilbake til sitt hjemland, og minst en av foreldrene må ha gjennomført et kurs for vertsfamilier.

Brudd på arbeidskontrakten

Grensen mellom arbeid og fritid kan være vanskelig å skille. Au pairen kan utføre lettere husarbeid og barnepass, men mange jobber mer enn de skal og blir nærmest å regne som en hushjelp for vertsfamilien. Brytes arbeidskontrakten vanskeliggjøres situasjonen av at au pairen lever sammen med vertsfamilien sin.

Både au pairen og vertsfamilien har rett til å heve arbeidskontrakten med øyeblikkelig virkning hvis den er vesentlig misligholdt. Dersom en vertsfamilie grovt eller gjentatte ganger bryter vilkårene, kan UDI treffe vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse til au pair hos vedkommende vertsfamilie i en tidsbegrenset periode.

Det kan imidlertid også skje at au pairen bryter arbeidskontrakten, for eksempel ved å flytte ut. Det må foreligge en saklig grunn for at vertsfamilien kan si opp au pairen. Au pairen vil i så fall ikke være usaklig oppsagt når vedkommende bryter arbeidskontrakten. Dette var blant annet tilfellet i tingrettsdommen TOSLO-2007-130127. Her flyttet au pairen sammen med sin forlovede som hun møtte i Norge, mens forutsetningen for kontrakten var at hun skulle bo hos vertsfamilien. Au pairen var derfor ikke usaklig oppsagt.

Mer detaljert om au pairers rettigheter kan du lese i UDI sin kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie.

Dersom du ønsker juridisk rådgivning eller bistand i forbindelse med au pair-ordningen, kan du kontakte oss på skjemaet under for en gratis vurdering.