Obrażenia cielesne

ODSZKODOWANIA PO USZKODZENIACH CIAŁA I DOZNANYM USZCZERBKU NA ZDROWIU

Jeżeli doznałeś uszkodzeń ciała i uszczerbku na zdrowiu, możesz żądać należnego Ci odszkodowania. My mamy doświadczenie, które zapewni, że uzyskasz odszkodowanie w przysługującym Ci wymiarze.
Czym są uszkodzenia ciała?
Uszkodzenia ciała to szkody odniesione przez osoby fizyczne. Mogą być one fizyczne lub psychiczne. Odszkodowanie należy się, jeżeli warunki podstawy odpowiedzialności dla danej szkody są spełnione lub jeżeli dany typ szkody jest pokrywany przez ubezpieczenie. Najczęstsze podstawy odpowiedzialności to:

 • Szkody pacjentów – w przypadku błędu medycznego lub szkód wyrządzonych przy leczeniu
 • Szkody i obrażenia ciała spowodowane wypadkiem przy pracy
 • Szkody i obrażenia ciała w ruchu drogowym
 • Szkody i obrażenia ciała spowodowane przemocą
 • Inne rodzaje uszkodzeń ciała i psychiki

Jeżeli warunki podstawy odpowiedzialności są spełnione, odszkodowanie pokryje co do zasady Twoje pełne szkody finansowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym, co może zostać pokryte oraz inne ważne informacje powiązane z obrażeniami ciała.

Wskazówki dla poszkodowanych

Zalecamy, aby na wczesnym etapie procesu zadbać o szczegółową dokumentację szkody oraz okoliczności wydarzenia, które spowodowało szkodę (podstawę odpowiedzialności, tj. wypadek, błąd lekarski, przemoc). W ten sposób zabezpieczysz ważny dowód, który udowodni i wzmocni roszczenie odszkodowawcze. Zgodnie z orzecznictwem, dowody pochodzące z czasu najbliższego zdarzeniu, maja większa wagę niż dokumentacja pochodząca z czasu odległego zdarzeniu. Dowodem mogą być informacje wynikających z dokumentacji medycznej, raportów, wypowiedzi oraz zdjęć z miejsca zdarzenia. Brak dowodów z czasu bliskiego zdarzeniu oznacza niestety, że poszkodowani czasami nie uzyskują należytego im odszkodowania.

Jak uzyskać i zabezpieczyć dokumentację?

 • Bezzwłocznie po wydarzeniu skontaktuj się z lekarzem – może to być lekarz pierwszego kontaktu, ostry dyżur, klinika/szpital lub inny specjalista w zależności od rodzaju szkody. Później kontroluj regularnie stan swojego zdrowia, nawet jeżeli wiesz, czym została spowodowana szkoda, nawet jeżeli wyczerpane zostały sposoby leczenia lub rehabilitacji.
 • Jeżeli jest to zalecane, akceptuj i uzyskuj dopasowaną pomoc lekarską, może to być na przykład rehabilitacja u fizjoterapeuty, operacje, leczenie farmakoterapeutyczne, terapia i inne.
 • Jeżeli szkoda została odniesiona na skutek przestępstwa, zawiadom Policję.
 • Zgłoś szkodę bezzwłocznie do swojego ubezpieczyciela aby udokumentować roszczenie. Dzień zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela rozpoczyna naliczanie odsetek od roszczenia.
  Możesz być ubezpieczony na rożne sposoby, na przykład poprzez ubezpieczenie pracodawcy, przynależność do banku, związków sportowych/zawodowych, spółdzielni, poprzez kartę kredytową, ubezpieczenie pracodawcy współmałżonka lub konkubenta/konkubentki (samboer) lub poprzez jego/jej przynależność do związków zawodowych.
 • W przypadkach wypadku przy pracy, zgłoś szkodę do NAV.
 • W niektórych przypadkach należy również zgłosić szkodę do Arbeidstilsynet.
 • Zrób zdjęcia szkody lub miejsca wypadku.
 • Zachowaj rachunki, faktury, paragony i tym podobne, które pokazują Twojej szkodę finansową.

.

Warunki odpowiedzialności odszkodowawczej

4 poniższe wymogi muszą być spełnione, aby móc uzyskać odszkodowanie:

 1. Podstawa odpowiedzialności (wina lub odpowiedzialność obiektywna) musi być spełniona zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konkretnego rodzaju odszkodowania.
 2. Osoba pokrzywdzona musiała doznać szkody fizycznej lub psychicznej.
 3. Osoba pokrzywdzona musiała doznać straty finansowej lub trwałego medycznego inwalidztwa.
 4. Pomiędzy szkodą oraz podstawą odpowiedzialności musi zostać wykazany adekwatny związek przyczynowo skutkowy.

 

Szkoda finansowa oraz trwała szkoda fizyczna lub psychiczna – co może obejmować odszkodowanie?

Odszkodowanie za stały i znaczny uszczerbek na zdrowiu (ménerstatning)
Prawo do odszkodowania za stały i znaczny uszczerbek na zdrowiu (ménerstatning) wymaga stwierdzenia stopnia inwalidztwa na poziomie minimum 15 %. Stopień inwalidztwa wyznacza się na podstawie tabeli inwalidztwa, która zapisana jest w ustawie forskrift om ménerstatning ved yrkesskade. Wymóg 15 % inwalidztwa spełniają na przykład: utrata jednej nerki, utrata smaku oraz zapachu lub dobrze funkcjonująca proteza kolana.
Szkoda musi również być stała lub niezmienna i względnie poważna. Oznacza to, że szkoda musi trwać przez co najmniej 10 lat.
Poza wyliczeniem stopnia inwalidztwa, wyliczenie wysokości odszkodowania jest ustandaryzowane.

Utrata dochodów

Odszkodowanie za utracone dochody pokrywa pełen wymiar utraconych dochodów. Wyliczenie bierze pod uwagę faktycznie utracone dochody oraz dochody utracone w przyszłości. Kwotę wylicza się na podstawie porównania dochodów przed doznaną szkodą oraz po doznaniu szkody z odliczeniem kosztów, które poszkodowany ponosiłby utrzymując stosunek pracy. To poszkodowany musi wykazać i udowodnić poziom utraconego dochodu.
Przy wypadkach w pracy, wyliczenie dochodu po szkodzie jest ustandaryzowane. Dodatkowo, w przypadku szkody poniesionej jako dziecko, zasady naliczenia utraconego dochodu są ustandaryzowane. Pracownicy sektora publicznego, w tym państwowego lub komunalnego, mogą mieć prawo do odszkodowania za utratę dochodu zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym (tariffavtale).
W pierwszym roku po szkodzie lub wypadku, większość poszkodowanych ma prawo do świadczeń socjalnych przy chorobie (sykepenger), które pokrywają większość lub całość utraconych dochodów. Poszkodowany ma obowiązek do ograniczania strat (tapsbegrensnningsplikt). Dlatego ważnym jest, aby poszkodowany zawnioskował o pokrycie jak największej części utraconego dochodu przez system publiczny, na przykład sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, sosialstønad i tym podobne, o ile spełnia wymogi dla danych świadczeń.

Wydatki

Masz prawo do odszkodowania za niezbędne i uzasadnione koszty związane ze szkodą lub uszczerbkiem na zdrowiu. Również tutaj obowiązuje obowiązek ograniczania strat, tapsbegrensningsplikt. To oznacza, że musisz wnioskować o pokrycie kosztów leczenia, leków, transportu do miejsca leczenia i tym podobnych poprzez NAV lub Helfo.
Poza pierwszym czasem po wypadku, wymaga się zazwyczaj, aby poszkodowany korzystał z publicznej pomocy medycznej, zarówno lekarza, fizjoterapeuty, psychologa i innych medyków.
Sądy przyznają umiarkowany poziom odszkodowania w stosunku do tego, co postrzega się jako niezbędne i uzasadnione koszty leczenia. Oznacza to, że stosunkowo wysokie koszty leczenia lub leczenie nie ograniczające strat, nie zawsze zostaną pokryte.

Utrata możliwości wykonywania zadań domowych

Wyliczenie utraty możliwości wykonywania zadań domowych wylicza się w taki sam sposób jak utratę dochodów. Typowe zadania domowe, które bierze się pod uwagę, to sprzątanie, przygotowywanie jedzenia, robienie zakupów, koszenie trawy, odśnieżanie i standardowa konserwacja domu czy mieszkania.
Sądy przyjmują umiarkowany poziom odszkodowania, co oznacza, że poszkodowani często nie otrzymują pełnego pokrycia swoich faktycznych strat.

Odszkodowanie za utratę żywiciela
Aby uzyskać ten rodzaj odszkodowania, wymaganym jest, aby poszkodowany faktycznie był utrzymywany przez druga osobę, tj. żywiciela, którego utracił. Zazwyczaj stosunek utrzymania jest pomiędzy dzieckiem a rodzicem (rodzic utrzymujący dziecko) lub współmałżonkami albo konkubentami. Stosunek utrzymania może również nastąpić pomiędzy rodzicem a dzieckiem (dziecko utrzymujące rodzica), rodzeństwem lub innymi osobami.
Utrzymanie przez żywiciela może być zarówno finansowe czy niefinansowe. Częściowy stosunek utrzymywania jest wystarczający.
Odszkodowanie nie pokrywa utraty żywiciela, lecz finansowy wymiar utrzymania. Przy wyliczeniu bierze się pod uwagę stałe koszty utrzymania rodziny, łączny dochód przed oraz po śmierci żywiciela, wydatki prywatne żywiciela, wysokość renty rodzinnej dla dziecka oraz współmałżonka (etterlattepensjon lub barnepensjon). Kwota odszkodowania zależy między innymi od wysokości dochodu osoby utrzymującej oraz wysokości stałych wydatków. Dodatkowo, odszkodowanie pokrywa wartość pomocy osoby zmarłej w domu, na przykład poprzez opiekę nad dziećmi. Dodatkowo pokrywane są koszty pogrzebu.
W przypadku szkód poniesionych na skutek wypadku w pracy, wyliczenie odszkodowania za utratę żywiciela jest ustandaryzowane.
Wysokość strat spowodowanych śmiercią żywiciela oraz koszty pogrzebu muszą być udokumentowane i wykazane przez osoby ubiegające się o odszkodowanie.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie ma za zadanie ukarać sprawcę, a jednocześnie być rekompensatą dla poszkodowanego. Ten rodzaj odszkodowania należy się, jeżeli sprawca zdarzenia w znacznym stopniu nie zachował wymaganej ostrożności lub działał z premedytacją. Wymóg ten określa się jako «rażące zaniedbanie». Rażące zaniedbanie ma miejsce w sytuacjach, gdzie zachowanie sprawcy można określić jako «znaczne odchylenie od odpowiedzialnego zachowania».
Typowe przykłady to szkody spowodowane poprzez przemoc lub przez kierowanie pojazdem niezgodnie z przepisami drogowymi, np. przy przekroczeniu prędkości, kierowaniu pojazdem po alkoholu lub nieustąpieniu pierwszeństwa innemu pojazdowi na drodze lub pieszemu na przejściu na pieszych.
Wymiar zadośćuczynienia zależy od powagi zdarzenia oraz wymiaru poniesionej szkody. W orzecznictwie przyznawane są odszkodowania na poziomie od 10.000 kr w sprawach niskiej powagi do 300.000 kr przy poważnych zabójstwach. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest firma, kwota zadośćuczynienia może być w niektórych przypadkach wyższa.

Wypłaty ubezpieczeniowe

Dodatkowo możesz mieć prawo do wypłaty ubezpieczeń obejmujących między innymi wypadki, podróże, inwalidztwo, nieruchomość, choroby, dług i tym podobne.

Związek przyczynowo skutkowy

Związek przyczynowo skutkowy jest zazwyczaj wykazany, jeżeli zdarzenie, które wywołało szkodę, było niezbędne, aby szkoda w ogóle wystąpiła. W niektórych przypadkach, gdzie szkoda jest spowodowana wieloma czynnikami, określenie oraz wykazanie związku przyczynowo skutkowego może być trudniejsze. W większości przypadków wystarczy jednak stwierdzić, czy wydarzenie było niezbędne – innymi słowy czy szkoda zostałaby wyrządzona, jeżeli to konkretne wydarzenie, które było przyczyną szkody, nie wydarzyłoby się.
Związku przyczynowo skutkowy jest zazwyczaj stwierdzony, jeżeli:

 • Wypadek lub wydarzenie miało wystarczającą zdolność wyrządzenia szkody.
 • Występują nagłe symptomy.
 • Występują długotrwale symptomy, określane jako symptomy mostowe (brosymptomer), które utrzymują się przez minimum rok od zdarzenia.
 • Rozwój szkody przebiega w normalny sposób w stosunku do oczekiwanego rozwoju danego typu szkód.

Terminy

Standardowy okres przedawnienia to 3 lata, licząc od momentu, kiedy poszkodowany miał wystarczającą wiedzę o szkodzie oraz sprawcy. Ten okres przedawnienia jest dodatkiem do 20-letniego okresu przedawnienia, licząc od momentu, kiedy zdarzenie powodujące odpowiedzialność, to jest wypadek lub zdarzenie, zostało zakończone. W niektórych przypadkach są jednak wyjątki od 20-letniego okresu przedawnienia, jeżeli poszkodowany był poniżej 18 roku życia w momencie zdarzenia. Reguły przedawnienia opisane są w ustawie foreldelsesloven.
W przypadku roszczeń zgłaszanych do ubezpieczyciela, okres przedawnienia to 1 rok. Odsetki od wypłaty odszkodowania naliczane są od 2 miesięcy po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela. Oznacza to, że zaleca się zgłosić szkodę jak najszybciej po zdarzeniu.

Biegli sądowi– czy ma to jakieś znaczenie, który biegły ocenia sprawę?

Tak, w niektórych przypadkach osoba biegłego sądowego może być decydująca, szczególnie jeżeli nie jest wykazany klarowny związek przyczynowo skutkowy, na przykład przy urazach karku po wypadku samochodowym. Niektórzy biegli są często angażowani przez ubezpieczyciela, co powoduje mniej obiektywną ocenę. Indem Advokatfirma pomoże Ci wybrać odpowiedniego specjalistę.

Kto pokrywa koszty adwokata?

Jeżeli podstawa odpowiedzialności, związek przyczynowo skutkowy oraz pozostałe wymogi odpowiedzialności odszkodowawczej zostaną wykazane, koszty adwokata zostają przyznawane jako oddzielna część odszkodowania.
Koszty adwokata mogą również w niektórych przypadkach być pokryte poprzez darmową pomoc prawną (fri rettshjelp) lub ubezpieczenie obejmujące pomoc prawną. Jeżeli koszty adwokata nie mogą być pokryte w ten sposób, ocenimy czy Twoja sprawa może zostać objęta naszą polityką «no cure – no pay», co oznacza, że koszty adwokata nie są naliczane jeżeli Twoja sprawa nie zostanie wygrana.

Ile trwa sprawa odszkodowawcza?
Długość sprawy zależy od wielu czynników. Zazwyczaj sprawy odszkodowawcze trwają między 1 do 5 lat, ale niektóre sprawy mogą trwać dłużej lub krócej. Generalnie sprawy odszkodowawcze są skomplikowane i długotrwałe. Zazwyczaj wymaganym jest, aby stan zdrowia lub szkody ustabilizował się zanim sprawa zostanie przeprowadzona, tak aby ocenić poziom inwalidztwa oraz niezdolności do pracy. Również ocena możliwości i zdolności do pracy w systemie NAV zajmuje pewien czas.

Czy niezbędnym jest angażowanie adwokata?
Nie, nie trzeba angażować adwokata. Nasze doświadczenia wskazują jednak na to, że angażując adwokata zwiększa się szanse na pomyślne rozwiązanie sprawy oraz na wyższe odszkodowanie. Rzadko kiedy opłaca się akceptować pierwszą propozycje sumy odszkodowania.
W trudnym czasie po doznaniu szkody lub urazu, obecność i odpowiedzialność adwokata za przebieg sprawy może być uspokajająca. Dlatego polecamy zaangażować adwokata w procesie odszkodowawczym.
Indem Advokatfirma zapewnia pomoc adwokacka przy odszkodowaniach w każdym rodzaju uszkodzeń ciała, również w języku polskim.

MEDARBEIDERE

Izabela Nedzi

Advokatfullmektig