Umowa o pracę i zatrudnienie

Arbeidsmiljøloven określa wymagania dotyczące zarówno umów o pracę, jak i zatrudnienia.

Umowa o pracę

 

Umowa o pracę to jedno z najważniejszych narzędzi, jakie masz w stosunku pracy. Jest to jedna z pierwszych rzeczy, o których przeczytanie poprosi prawnik, jeśli spotkasz się z problemem prawa pracy. Bardzo ważnym jest, aby pracownicy uważnie przeczytali umowę przed podpisaniem i mieli dostęp do jej kopii.

 

Każdy ma prawo do pisemnej umowy o pracę

 

Pracownikom przysługuje pisemna umowa o pracę. Zasada ta obowiązuje bez wyjątku. Masz prawo do umowy o pracę bez względu na czas trwania stosunku pracy i procent zatrudnienia. Ustawa o środowisku pracy określa również minimalne wymagania dotyczące tego, co musi zawierać umowa o pracę, na przykład wynagrodzenie, godziny pracy, okresy wypowiedzenia, urlopy i wynagrodzenie urlopowe (feriepenger). Umowa o pracę reguluje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w stosunku pracy. Im bardziej wyczerpująca i precyzyjna umowa, tym lepiej z punktu widzenia prawa.

 

Można uzgodnić, że niektóre przepisy arbeidsmiljøloven nie mają zastosowania

 

Arbeidsmiljøloven reguluje szereg aspektów stosunku pracy. Nie można od niej odbiegać na niekorzyść pracownika. Jednocześnie prawo przewiduje, że pracownicy i pracodawcy mogą uzgodnić, że niektóre warunki prawne mogą zostać uchylone, jeśli zostanie to uzgodnione w umowie o pracę. Na przykład można uzgodnić, że godziny pracy mają być uśredniane, co może mieć wpływ na wynagrodzenie za nadgodziny. Innym przykładem jest to, że pracodawca może zastrzec sobie prawo do przedłużenia okresu próbnego, jeśli pracownik jest nieobecny w okresie próbnym.

 

Prawo zarządcze pracodawcy (arbeidsgivers styringsrett)

 

Ponadto treść umowy o pracę może mieć duże znaczenie w przypadku prawa zarządczego pracodawcy. Prawo zarządcze pracodawcy to nieustawowe prawo pracodawcy do kierowania, rozdzielania i kontrolowania pracy w przedsiębiorstwie. Pytania, które często wysuwają się na pierwszy plan w związku z uprawnieniami zarządczymi pracodawcy dotyczą tego, czy pracodawca może zmienić zadania pracownicze, wynagrodzenie, godziny pracy lub miejsce pracy pracownika. Odpowiedź na to pytanie będzie bardzo często zależała od treści umowy o pracę.

 

Zatrudnienie tymczasowe i stałe

 

Główną zasadą jest to, że musisz być zatrudniony na stałe, bez względu na czas trwania stosunku pracy i procent zatrudnienia. Jednak arbeidsmiljøloven zezwala na pracę tymczasową pod pewnymi warunkami. Jeśli jesteś tymczasowo zatrudniony bez spełnienia warunków lub przez zbyt długi czas, możesz być uprawniony zarówno do stałego zatrudnienia, jak i do odszkodowania.

 

Jaka jest różnica między zatrudnieniem stałym a tymczasowym?

 

W przypadku stałego zatrudnienia, zatrudnienie trwa ciągle i bez ustalonego terminu rozwiązania. Natomiast w przypadku pracy tymczasowej stosunek pracy kończy się bez wypowiedzenia i trwa np. 12 miesięcy. Zatrudnienie na stałe wiąże się z bezpieczeństwem i przewidywalnością zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, i to jest przede wszystkim powód, dla którego w arbeidsmiljøloven obowiązuje zasada, że ​​zatrudnienie tymczasowe jest legalne tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. W umowie o pracę musi być jasno określone, czy zatrudnienie jest stałe czy tymczasowe, a także jaka jest podstawa zatrudnienia tymczasowego.

 

Warunki pracy tymczasowej

Pracodawca może zatrudnić pracownika czasowo tylko wtedy, gdy:

  • Praca ma charakter tymczasowy
  • Pracownik wykonuje pracę zamiast innego pracownika (vikariat)
  • Pracownik jest zatrudniony w ramach praktyk zawodowych
  • Pracownik jest uczestnikiem kursów i praktyk pod patronatem lub we współpracy z NAV
  • Pracownik jest sportowcem, trenerem sportowym, sędzią lub innym liderem sportu zorganizowanego
  • Jest to praca na okres do 12 miesięcy. Takie przypadki mogą obejmować tylko do 15% pracowników w firmie

 

Generalne zasady zatrudnienia tymczasowego

 

Wymóg, który pojawia się w ostatnim podpunkcie powyżej jest to prawdopodobnie najczęstszą podstawą pracy tymczasowej. Pracodawcy mogą zatrudniać tymczasowo bez żadnego uzasadnienia, o ile nie zostanie przekroczony limit procentowy. Po upływie 12 miesięcy stosunek pracy może zostać rozwiązany albo pracownik może być zatrudniony na stałe lub na innym tymczasowym stanowisku, jeśli spełniony jest jeden z pozostałych warunków.

 

Żądanie stałego zatrudnienia i odszkodowanie

 

Jeśli jesteś zatrudniony czasowo bez spełnienia warunków do tego, masz zasadniczo prawo do stałego zatrudnienia. Będziesz także mógł ubiegać się o odszkodowanie i możesz podjąć kroki prawne przeciwko pracodawcy, aby domagać się tego nawet po zakończeniu stosunku pracy. Ponadto może być również możliwe uzyskanie odszkodowania na podstawie tego, że umowa o pracę nie jest wystarczająco jasna, dlaczego zatrudnienie jest tymczasowe.

W przypadkach, gdy pracownicy są czasowo zatrudnieni przez długi czas, warto ocenić, jakie masz prawa i skonsultować się z prawnikiem. Jeśli byłeś zatrudniony czasowo nieprzerwanie przez okres trzech lub czterech lat, w zależności od podstawy zatrudnienia tymczasowego, zasadniczo masz prawo do stałego stanowiska, jeśli zadania mają ten sam charakter. Każda sprawa musi być konkretnie oceniona w świetle obowiązującego prawa.

MEDARBEIDERE

Izabela Nedzi

Advokatfullmektig