No cure – no pay

Advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay» betyr at advokaten kun tar betalt dersom saken fører frem. For klienten innebærer dette en økonomisk garanti for at advokathjelpen vil lønne seg. Det kan også kalles en «vinnergaranti». Dersom klienten ikke vinner frem med sitt krav, vil advokathjelpen i utgangspunktet være gratis.

I hvilke saker tilbyr vi advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay»?

Vi tilbyr advokathjelp på vilkår om «no cure – no pay» i et begrenset antall saker innenfor firmaets kjerneområder. Hvis du ønsker bistand på disse vilkårene så ber vi om at du særskilt opplyser om dette ved din henvendelse til oss.

Hva koster det hvis du vinner frem?

Salærberegningen ved «no cure – no pay» bygger på vanlig måte på medgått tid sammenholdt med en på forhånd oppgitt timesats. Våre alminnelige timesatser ligger innenfor det som er vanlig i advokatbransjen. Vi tar ingen prosentsats eller andel av erstatningen.

Når saken har ført frem vil vi også kunne fakturere klienten et såkalt risikotillegg. Risikotillegget vil være en prosentsats av alminnelig salær, og det vil aldri utgjøre mer enn 25 % av oppnådd erstatning eller forlik. Risikotillegget vil normalt ikke bli erstattet av motparten selv om man vinner frem i domstolen.