Ryggen til syv spiralhefter på blå bakgrunn

NAV fatter vedtak om avslag på manglende grunnlag

Av de 54 000 klagene NAV Forvaltning mottok i fjor, ble slående 22 800 vedtak omgjort. Rapporten konkluderer med at NAVs innhenting av nødvendig dokumentasjon for å kunne fatte gode førstegangsvedtak ikke er tilstrekkelig. Utredningen av sakene før det fattes vedtak er ikke grundig nok.

Rapporten uttaler at «(…) mangelen på dokumentasjon (…) tvinger frem den uheldige praksisen som eksisterer i deler av Nav i dag, med å fatte vedtak om avslag på et mangelfullt grunnlag.»

NAVs uheldige praksis medfører dermed det høye antallet omgjøringer. Prosessen for brukernes rett på ytelser blir med dette unødvendig lang og medfører ikke bare en ineffektiv tids- og ressursbruk for både brukerne og NAV, men også en svekkelse av kvaliteten på vedtakene og dermed brukernes rettssikkerhet.

Rapporten fremhever at «kvaliteten på saksbehandlingen mange steder overskygges av kvantitet og resultatmåling, og at det man opplever å bli målt på, er antall vedtak som fattes.»

Som Aftenposten i dag melder, så er det ettersendelse av dokumentasjon etter fattet vedtak som utmerker seg som årsak til medhold etter klage. Begrunnelsen er kritikkverdig: raske avslag uten tilstrekkelig dokumentasjon resulterer i kortere saksbehandlingstid.

Etter forvaltningsloven § 17 første ledd skal NAV påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. NAV anklages nå for å bryte forvaltningsloven.

Hele rapporten til SINTEF kan du lese her: Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten, SINTEF 2016