Arbeidsrett

Arbeidslivet er omfattet av en rekke lover og forskrifter, hvor den mest sentrale er arbeidsmiljøloven. I tillegg er store deler av arbeidsrettens områder avtalebasert, både ved individuell avtaler og kollektive avtaler mellom fagorganisasjoner på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Arbeidsrett er et komplekst rettsområde med hyppige endringer i lov og avtaleverk, hvor feiltrinn kan få store konsekvenser.

Våre arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål, og vi er alltid faglig oppdaterte. De aller fleste saker løser vi gjennom dialog og forhandlinger, men om nødvendig prosederer vi gjerne saken i retten. Vi bistår deg med å finne den beste løsningen i din sak.

Vi bistår kunder over hele landet innenfor alle typer arbeidsrettslige spørsmål, herunder spørsmål knyttet til:

  • Oppsigelse og avskjed
  • Sluttavtaler
  • Arbeidsavtaler
  • Permitteringer
  • Nedbemanninger
  • Diskriminering