Personvernerklæring

Indem Advokatfirma følger reglene i den norske personopplysningsloven og EU sin personvernforordning. Her kan du lese mer om hva dette betyr for deg.

Hvilke personopplysninger behandler Indem?

Alminnelige personopplysninger

I sin daglige drift behandler Indem en rekke personopplysninger, blant annet om våre klienter, våre ansatte samt våre kontaktpersoner hos leverandører og eventuelle samarbeidspartnere. Eksempel på slike opplysninger kan være navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse, personnummer, kontonummer og lignende. Dette er opplysninger som vi har lov til å behandle enten fordi vi har avtalt dette, eller fordi vi trenger opplysningene for å oppfylle våre forpliktelser.

Sensitive personopplysninger

Som advokatfirma behandler vi også sensitive personopplysninger, blant annet om våre klienter og våre ansatte. Dette kan for eksempel være sensitive saksdokumenter som sykejournaler, legeerklæringer, dommer og lignende. Dette er også opplysninger som vi har lov til å behandle enten fordi vi har avtalt dette, eller fordi vi trenger opplysningene for å oppfylle våre forpliktelser som advokater.

Tredjeparts personopplysninger

Som advokatfirma behandler vi også en enkelte personopplysninger om andre, som kanskje ikke har direkte tilknytning til bedriften. Dette kan for eksempel være personer som er involverte i en sak som vi jobber med, som for eksempel motparten, vitner, eller andre involverte parter i saken. Slike personopplysninger har vi også lov til å behandle, når det er nødvendig for å forfølge et rettskrav eller det er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser.

Hva bruker Indem personopplysninger til?

Indem samler bare inn personopplysninger som vi trenger i vårt arbeid. Grunnleggende informasjon om klienter og ansatte må vi ha, blant annet for å kunne kommunisere, sende faktura, eller betale ut lønn og oppgjør. Slik grunnleggende informasjon kan også bli brukt i Indem sin markedsføring, for eksempel ved å sende epost til klienter, men bare dersom den det gjelder har samtykket til dette. Sensitive personopplysninger vil bare bli behandlet til det formålet vi har innhentet det for. Som regel betyr dette at de brukes i forbindelse med saker; for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Hvordan er personopplysninger sikret i Indem?

Indem stiller strenge krav til datasikkerhet. Alle personopplysninger som Indem har, er lagret på en server som er sikret mot uautorisert innsyn.

Hvem deler Indem personopplysninger med?

I utgangspunktet deler ikke Indem personopplysninger med noen andre, med mindre dette er uttrykkelig avtalt med den det gjelder. Vi gjør likevel oppmerksom på at:
  • Indem benytter eksterne leverandører og databehandlere, blant annet for IT-drift og regnskap, som noen ganger kan få innsyn i enkelte personopplysninger. Alle Indem sine leverandører har signert avtaler om at alle slike opplysninger skal holdes strengt konfidensielt.
  • I forbindelse med advokatarbeidet kan personopplysninger også kunne bli utlevert til tredjeparter, som motparten, domstolene eller offentlige organer, når dette er nødvendig for å gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Hvor lenge beholder Indem personopplysninger?

Indem beholder personopplysningene dine så lenge vi mener at vi fortsatt trenger dem. Dette kan blant annet bero på hvilke avtaler vi har inngått eller hvilke rettslige forpliktelser vi har til å ta vare på informasjonen.

Hvilke rettigheter har du?

Her kan du lese om de viktigste rettighetene du har dersom Indem behandler personopplysninger om deg:

Rett til informasjon

Du har rett på informasjon om hvilke personopplysninger Indem har om deg og hvordan disse behandles. Dersom du kontakter Indem og spør oss om dette, har du i utgangspunktet rett på svar i løpet av 1 måned.

Rett til innsyn

Dersom Indem behandler personopplysninger om deg, har du i utgangspunktet rett til innsyn i disse personopplysningene. Men siden Indem er et advokatfirma, kan innsynsretten være litt begrenset i forhold til hos andre bedrifter. Retten til innsyn gjelder bare så lenge den aktuelle informasjonen ikke er underlagt advokatenes strenge taushetsplikt. Dersom du har rett til innsyn, har du også rett til å be om en kopi av de aktuelle opplysningene. For Indem sine klienter, innebærer dette også at de har rett til å få saksdokumentene sine oversendt til en ny advokat, for eksempel dersom du vil bytte.

Rett til korrigering

Dersom du oppdager at Indem har registrert personopplysninger om deg som er feil, har du rett til opplyse oss om feilen og å få den korrigert.

Rett til sletting

Dersom du mener at Indem ikke lenger har bruk for personopplysningene om deg, kan du kreve at disse slettes. Det presiseres likevel at Indem kan beholde personopplysningene dersom vi mener at vi fortsatt trenger dem for å oppfylle en avtale eller rettslig forpliktelse, eller forfølge et rettslig krav.

Rett til å protestere

Dersom du mener at Indem behandler personopplysningene dine på en feil måte, har du rett til å protestere på dette. Indem vil da slutte å behandle personopplysningene dine, dersom dette er mulig, frem til saken er avklart.

Klage til Datatilsynet

Dersom du havner i en uenighet med Indem om behandlingen av dine personopplysninger, kan du klage saken din inn til Datatilsynet.