Ektepakt og samboeravtale

Selv om hva som skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd kanskje er det siste man tenker på når man er nygift eller akkurat har flyttet sammen med sin nye samboer, kan det likevel være lurt å tenke gjennom dette på forhånd.

Ektepakt

Dersom man ønsker en annen fordeling enn loven ved brudd eller død, så bør dere skrive ektepakt – enkelt forklart.

Lovens hovedregel for ektefeller ved brudd eller død, er at ektefellenes samlede formuer skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Det finnes likevel noen unntak fra lovens hovedregel om likedeling, hvorav det viktigste unntaket heter skjevdeling. Regelen om skjevdeling sier at verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått, eller som ektefellen senere har fått i arv eller gave fra andre enn den andre ektefellen, kan holdes utenfor delingen.

Hvordan verdiene skal fastsettes og hvilke verdier som egentlig omfattes kan skape utfordringer og konflikt ved brudd. Ved en ektepakt kan ektefellene bli enig om dette på forhånd og får da et bevisst forhold til dette.

En avtale om at bestemte eiendeler skal være unntatt fra deling kalles særeie.

Skilsmissesæreie

Hvis man avtaler særeie så vil dette i utgangspunktet gjelde uavhengig av om ekteskapet opphører ved skilsmisse eller ved en av ektefellenes død. Mange ønsker imidlertid særeie kun hvis ekteskapet opphører ved skilsmisse, slik at det skjer en likedeling hvis ekteskapet opphører ved den ene ektefellens død. Det er fullt mulig å avtale at særeie kun skal gjelde ved skilsmisse og ikke ved død. Et slikt særeie kalles ofte for «skilsmissesæreie».

Helt eller delvis særeie

Ektefellene kan avtale helt eller delvis særeie. Helt særeie betyr at alt ektefellene erverver skal holdes utenfor deling. Delvis særeie kan knyttes til enkelte eiendeler eller andel formuen. Delvis særeie kan også knytte seg til et bestemt beløp, for eksempel at formue over en viss sum skal være den ene av ektefellenes særeie.

Formkrav til ektepakt

Det er visse formkrav som må være oppfylt for at en ektepakt skal være gyldig. Ektepakten må være skriftlig. Videre må ektefellene samtidig og i nærvær av to vitner som begge ektefellene har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Begge vitnene må være være myndige og ved full sans og samling.

Samboeravtale

Samboerskap og ekteskap er ikke det samme, heller ikke rettslig. Dersom man har vært registrerte samboere i to år eller mer, eller har eller venter felles barn, så har samboere et visst lovvern ved samlivsbrudd. Dette vernet er imidlertid begrenset og samboere har således en svakere rettsstilling enn det ektefeller har.En samboeravtale kan gi samboere økonomisk trygghet og forutberegnelighet i møte med noen av de problemstillingene som et samboerskap kan reise.

Samboere med helt atskilt økonomi og uten felles barn trenger ikke nødvendigvis en samboeravtale. Behovet for samboeravtale gjør seg i større grad gjeldende når samboere i fellesskap kjøper hus eller tar opp lån av betydelig størrelse.

Dette bør samboeravtalen inneholde

En samboeravtale bør regulere eierforhold og gjeldsforpliktelser under samboerskapet. Den bør også si noe om formuesdelingen dersom man bestemmer seg for å flytte fra hverandre eller ved en av partenes død. For mange kan det også være praktisk at avtalen regulerer hvordan de løpende utgiftene skal fordeles.

Utgangspunktet er at samboere har avtalefrihet. Det betyr at man egentlig kan avtale hva man vil, så lenge avtalen ikke er urimelig.

Ingen formkrav til samboeravtale

I motsetning til hva som er tilfellet for ektepakt så gjelder det ingen formkrav for at en samboeravtale skal være gyldig. En samboeravtale bør likevel alltid være skriftlig. Den bør også finnes i minst to eksemplarer, gjerne tre – slik at den også kan gis til en nøytral tredjeperson.

Oppdater samboeravtalen

Når samboerskapet endrer seg så kan det være lurt også å endre samboeravtalen. I løpet av de fleste samboerskap inntreffer økonomiske endringer, som for eksempel at samboerne får felles barn. I slike tilfeller er det viktig at man i fellesskap oppdaterer en inngått samboeravtale dersom den opprinnelige ikke lenger passer. Endringene bør inntas som egne vedlegg i samboeravtalen. Eventuelt kan man opprette en ny samboeravtale basert på de endrede forhold.

Hva vi kan bistå med

Vi bistår med opprettelse av både ektepakt og samboeravtale. Det er vanskelig å forutse hva som vil skje i fremtiden og vi vil sammen med dere sørge for at ektepakten eller samboerkontrakten tar høyde for det uforutsette. Vi vil sammen med dere sørge for at alle forhold er dekket, slik at ektepakten eller samboerkontrakten kan bidra til at konflikt unngås ved et eventuelt samlivsbrudd.