Erstatning for voldsskade

Du kan ha rett til erstatning for voldsskade  hvis du har vært utsatt for vold, tvang, seksuelle overgrep, ran eller trusler (heretter omtalt som vold). Du kan også ha krav på erstatning dersom du har blitt utsatt for spredning av nakenbilder av deg. Dersom volden har medført dødsfall kan de etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning.

Du kan ha krav på erstatning uavhengig av hvor volden har skjedd; på fritiden, i hjemmet eller på arbeidsplassen. Dersom du har blitt utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Her kan du lese mer om yrkesskadeerstatning etter vold og trusler.

Hvor kan du kreve erstatning for voldsskade?

Krav om erstatning kan fremsettes overfor Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). Krav mot KFV fremsettes i eget søknadsskjema som du finner på deres nettsider;  Søknadsskjema for voldsoffererstatning. KFV forvalter en statlig erstatningsordning som er lovfestet i voldsoffererstatningsloven fra 2001. Link til voldsoffererstatningsloven finner du her; Voldsoffererstatningsloven.

Hvis volden er utført på arbeidsplassen eller i forbindelse med utføring av arbeid, bør det kreves erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet. KFV er en subsidiær erstatningsordning, dvs. at det ikke utbetales erstatning dersom skadelidte har krav på erstatning fra andre ordninger/personer. Dersom du kan ha krav på erstatning fra et forsikringsselskap (yrkesskade, ulykkesforsikring, personalforsikring etc.) må du kreve erstatning fra forsikringsselskapet før KFV kan utbetale erstatning.

Krav om erstatning kan også rettes direkte mot ansvarlig gjerningsperson, for eksempel i forbindelse med en straffesak. Ofte har ikke gjerningspersonen økonomiske midler til å betale erstatning og det er normalt lettere å få utbetalt erstatning fra KFV eller et forsikringsselskap.

Erstatningskrav mot Kontoret for voldsoffererstatning ved voldsskade

For å ha krav på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, er det som regel et vilkår at den straffbare handlingen er anmeldt til politiet. Det er ikke et krav at gjerningspersonen er domfelt. Videre kreves det vanligvis at det i forbindelse med en eventuell straffesak er anmodet om at erstatningskravet fremsettes mot gjerningspersonen.

Det er ikke adgang til å kreve erstatning fra KFV for skader påført i forbindelse med kjøring av motorvogn. For disse typer skader gjelder bilansvarslova.

Kontoret for voldsoffererstatning tilkjenner som den klare hovedregel kun erstatning for skadehendelser som har funnet sted i Norge, herunder på Svalbard, på norsk oljerigg, norsk skip, norsk fly mv. Unntak gjelder når særlige grunner tilsier det, dersom skadelidte har norsk bopel. For eksempel kan unntaket gjelder for studenter som kommer til skade under studietur i utlandet.

Vilkår for erstatning for voldsskade

Det er fire vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning for voldsskade. For å ha krav på erstatning for voldsskade så må det foreligge:

  • Et ansvarsgrunnlag
  • Fysisk eller psykisk skade
  • Økonomisk tap eller varig medisinsk invaliditet (unntak gjelder for oppreisningserstatning)
  • Adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skade/tapet

Du kan lese mer om disse fire vilkårene under.

Ansvarsgrunnlag ved voldsskade

Hvis du har blitt utsatt for vold eller trusler av en viss alvorlighetsgrad vil det som regel foreligge skyldansvar (culpa) og strafferettslig ansvar. Handlingen eller uttalelsen kan ha vært uaktsom, grovt uaktsom eller forsettlig. Du kan ha krav på erstatning selv om gjerningspersonen var utilregnelig, eller grensene for nødrett ble overskredet. Du kan også ha krav på erstatning selv om gjerningspersonen er ukjent.

Fysisk eller psykisk skade

Både fysisk og psykisk skade kan gi grunnlag for erstatning. Det kan i utgangspunktet kreves erstatning for alle typer fysiske skader, f. eks. bruddskader, skader på tenner, tap av kroppsdeler.  Psykiske skader er erstatningsmessige på lik linje som fysiske skader. Eksempler på psykiske skader er angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

For å ha rett til erstatning må imidlertid skaden være av et visst omfang og alvorlighet, jf voldsoffererstatningsloven § 1. Det avgrenses således mot mindre alvorlige og forbigående skader.

Beviskrav

Det må dokumenteres at det foreligger ansvarsgrunnlag. I erstatningsmessig sammenheng er beviskravet som regel sannsynlighetsovervekt. Dette innebærer at det må foreligge mer enn 50 % sannsynlighet for at skadevolder har utført en straffbar handling. For krav mot Kontoret for voldsoffererstatning kreves imidlertid at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt når det gjelder selve ansvarsgrunnlaget.

Det må også sannsynliggjøres at det er oppstått skade og eventuelt økonomisk tap etter handlingen/uttalelsen. For å dokumentere skade/tap er det tilstrekkelig at det foreligger mer enn 50 % sannsynlighet for at en skade er oppstått.

For å kunne sannsynliggjøre skade er det ofte av stor betydning at det foreligger tidsnær dokumentasjon i form av legejournal, bekreftelse fra arbeidsgiver, anmeldelse til politiet mv. Etterfølgende bekreftelser tillegges langt mindre vekt enn tidsnær dokumentasjon. Høyesterett har i Rt 1998 side 1565 (Nakkesleng I-dommen) presisert betydningen av tidsnær dokumentasjon. Det er derfor viktig at du går til lege umiddelbart etter skaden har oppstått, og også at du regelmessig går til oppfølgning hos lege, psykolog eller annen behandler. På denne måten skaffer du dokumentasjon i form av journalføring av plagene. Det kan også være viktig med skriftlige bekreftelser/nedtegnelser fra arbeidsgiver, anmeldelse til politiet mv., hvor skade og hendelsesforløp beskrives og dokumenteres. Dessverre er det en del skadelidte som ikke får erstatning fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at det er oppstått skade.

Årsakssammenheng

Dersom den skadevoldende handlingen har vært en nødvendig betingelse for at skade eller tap har oppstått, foreligger det som regel årsakssammenheng. I noen tilfeller, hvor det er flere årsaksfaktorer, kan det være vanskelig å avgjøre om det er sannsynliggjort årsakssammenheng. I de fleste tilfeller er det likevel tilstrekkelig å vurdere om handlingen har vært en nødvendig betingelse, eller motsatt; om skaden/tapet hadde oppstått dersom handlingen tenkes borte.

Økonomisk tap, medisinsk invaliditet og oppreisningserstatning

Det kan kreves erstatning for inntektstap, utgifter og tap av evnen til å arbeide i hjemmet. I tillegg kan du krav på menerstatning dersom skaden har medført varig medisinsk invaliditet på minst 15 %.

Dersom skadelidte er død som følge av den straffbare handlingen kan etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning. Det er et vilkår at den/de etterlatte faktisk har blitt forsørget av avdøde, eller det kan sannsynliggjøres at forsørgelse kunne påregnes.

Du kan også ha krav på oppreisningserstatning. Denne erstatningen har et pønalt formål (dvs. er ment som en form for straff for skadevolder) samtidig som erstatningen skal være et plaster på såret for skadelidte. Det er i rettspraksis oppstilt relativt klare retningslinjer når det gjelder nivået for oppreisningserstatningen.

Per i dag gjelder en nedre på kr 1 000 og en øvre grense på 60 ganger folketrygdens grunnbeløp for erstatningsutbetalinger fra KFV. Denne grensen kan fravikes i særlige tilfeller.

Frister ved krav om erstatning for voldsskade

Krav om erstatning må fremsettes før erstatningskravet er foreldet etter bestemmelsene i foreldelsesloven. Som regel foreldes et krav etter 3 år, regnet fra det tidspunkt skadelidte hadde tilstrekkelig kunnskap om den ansvarlige, skaden og tapet, til å kunne fremsette krav med utsikt til å vinne frem. I voldsoffererstatningssaker for KFV er det likevel tilstrekkelig å fremsette krav før den straffbare handlingen er strafferettslig foreldet, eller før skadelidte fyller 21 år.

Utgifter til advokat ved voldsskade

Dersom du ikke har hatt bistandsadvokat, vil rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes hvis du får medhold i erstatningskravet av Kontoret for Voldsoffererstatning.

I straffesaker kan du ha rett til å få oppnevnt og dekket utgiftene til bistandsadvokat. For å ha rett til bistandsadvokat kreves imidlertid at den påførte skaden er relativt alvorlig. Dersom du har hatt bistandsadvokat i straffesaken, vil utgifter til advokat bli dekket også i forbindelse med erstatningskrav overfor Kontoret for Voldsoffererstatning.

Du kan også ha krav på dekning av utgifter til advokat etter bestemmelsene om fri rettshjelp.

Dersom du vinner frem med en klage til klageinstansen for KFV (Erstatningsnemnda), kan rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand dekkes i medhold av forvaltningsloven § 36.

Trenger du advokat ved erstatningskrav etter voldsskade?

Det er ikke noe i veien for at du krever erstatning selv, uten hjelp av advokat. Vår erfaring er imidlertid at det er større sjanse for å vinne frem med et krav, og at du vil motta et høyere erstatningsbeløp dersom du lar deg bistå av en advokat. Vi anbefaler deg derfor å benytte deg av advokat i prosessen.

Våre personskadeadvokater har lang erfaring med denne type saker og kan bistå deg med ditt erstatningskrav.

Ta kontakt

KONTAKTPERSON

Hege Narmo

Senioradvokat

Mobil: (+47) 905 45 283
E-post: hn@indem.no