Trygde- og helserett

 

Som medlem av folketrygden har du mange rettigheter. Folketrygden gir deg økonomisk stønad ved blant annet sykdom, uførhet, medisinsk behandling, behov for hjelpemidler, og ved barn og nære pårørendes sykdom.

 

Vi hjelper deg med å klage på avslaget fra NAV

Vi kan bistå deg hvis du har fått avslag på søknad om blant annet;

Vi bistår også med å påklage tilbakebetalingskrav.

Slik klager du på et NAV-vedtak

Dersom du får et vedtak fra NAV som du mener er feil, har du rett til å klage. Du kan klage selv, bruke advokat, eller gi en annen person fullmakt til å klage på dine vegne. Vi anbefaler deg å kontakte advokat tidlig i prosessen. Det er viktige frister å overholde, og vi hjelper deg med å se hele bildet, fremskaffe dokumentasjon og redegjøre for det juridiske i en klage.

Slik er prosessen når du klager på et vedtak fra NAV

Å klage på et NAV-vedtak kan være en krevende og komplisert prosess. Særlig om man allerede er i en vanskelig livssituasjon.

Klagefristen står i vedtaket du mottar. Klagefristen er normalt 3 eller 6 uker regnet fra tidspunktet du mottar brevet.

Når du klager, vil NAV vurdere saken din på nytt. Får du ikke medhold, sendes klagen til NAV klageinstans. Får du avslag igjen, kan du med noen få unntak anke avslaget inn til Trygderetten. Klageinstansen behandler da saken din på nytt, og om vedtaket da ikke omgjøres sendes anken til Trygderetten.

Dersom Trygderetten ikke gir deg medhold i anken kan du bringe saken inn for lagmannsretten.

Utgifter til advokatbistand

Dersom du vinner frem med klagen vil du normalt bli tilkjent omkostningene ved saken. Det er da trygdeetaten som skal dekke utgiftene.

Dersom du fyller vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med anken eller klagen. Grensen for fri rettshjelp er bruttoinntekt på kr 246 000 for enslige, og kr 369 000 for personer som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100 000. Den økonomisk behovsprøvingen er regulert i forskrift om fri rettshjelp.

Nesten halvparten av klagerne fikk medhold fra NAV

I 2015 behandlet NAV 54.000 klager på avslag om økonomiske ytelser, og av disse ble 42 % omgjort. En gruppe SINTEF-forskere fikk i oppdrag av NAV å finne ut av hvorfor så mange klagere fikk medhold. Konklusjonen ble at «saksbehandlere i en del tilfeller fatter vedtak om avslag i saker som ikke er tilstrekkelig dokumentert, på grunn av krav om hvor raskt og hvor mange vedtak de skal fatte». Dette viser at det kan være mye å vinne på å klage når man er uenig i vedtak som blir fattet.

Vi hjelper deg i en vanskelig livssituasjon

I saker relatert til trygde- og helserett er det ofte mange følelser involvert. Vi vet at våre klienter opplever situasjonen som tøff, og vi kan være en støttespiller i denne fasen.

I følsomme saker som dette, kan det være vanskelig for klienten å se det hele bildet. Som din advokat hjelper vi deg med å få frem de rette faktaene, finne den rette jussen og bistå med å fremskaffe riktig dokumentasjon. De fleste vi møter har det vanskelig, og vi kan være en støtte og pådriver i prosessen.

Få stønadene du har krav på

Vi anbefaler deg å ta kontakt med advokat så fort du har fått et avslag du ønsker å påklage.

Vi bistår kunder over hele landet i forbindelse med NAV-saker og avslag på søknader under helse- og omsorgslovgivningen.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.

KONTAKTPERSON

Hege Narmo

Senioradvokat

Mobil: (+47) 905 45 283
E-post: hn@indem.no