Fremtidsfullmakt

Ordet «fremtidsfullmakt» kan høres fremmed ut og er noe mange tenker at ikke er aktuelt for en selv. For hva er det egentlig, og hvorfor skulle du trenge en slik fremtidsfullmakt?

 

En fremtidsfullmakt gir den eller de som du utpeker fullmakt til å ivareta dine interesser. Dette er aktuelt dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta disse selv. Det kan være ved plutselig sykdom eller ulykker, eller ved sykdom som kommer snikende over tid, som for eksempel demenssykdommer. Fremtidsfullmakten kan gjelde for en kortere eller lengre periode, eventuelt permanent.

Fremtidsfullmakter reguleres i vergemålslovens kapittel 10. I vergemålslovens § 78 defineres en fremtidsfullmakt slik:

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

Om du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser vil det offentlige ved overformynderiet overta ansvaret for din økonomi og formue. De tar ansvar for styringen av din økonomi, eiendeler og formue helt frem til du blir erklært friskmeldt eller går bort. Dette skjer selv om du har ektefelle, samboer eller barn.

Dette er et tema som ofte forbindes med eldre mennesker . Men problemstillingen er imidlertid aktuelt for alle myndige personer. Det gjelder både de som lever i parforhold og de som lever alene. For personer i parforhold som eier bolig sammen, så vil det kunne bli svært vanskelig for den som sitter igjen. Det gjelder spesielt dersom man skulle ønske å flytte, selge boligen etc.

Mange ønsker også å gi hjelp eller tilskudd til nær familie i en periode hvor de kan ha behov. Hvis man har en god og trygg økonomi så er ofte noe av gleden at man kan hjelpe sine nærmeste. Hvis det offentlige styrer økonomien din er ikke dette like lett å gjøre.

Praktiske gjøremål som for eksempel sørge for at regninger blir betalt, vil være enklere og bedre ivaretatt av en nærstående enn  det offentlige.

En fremtidsfullmakt går foran lovens alminnelige bestemmelse om nærståendes representasjonsrett, jf vergemålslovens § 94. Denne bestemmelsen har en generell forutsetning om at nærmeste nærstående er best egnet til å ivareta dine interesser. Det er ikke alltid den beste løsningen. Med en fremtidsfullmakt så kan du selv utpeke den eller de som du mener er best egnet til å ivareta dine interesser.

Hvilke oppgaver kan tildeles fullmektigen?

Fullmektigens oppgaver er beskrevet i vergemålslovens § 85. Oppsummert er fullmektigens oppgaver å gjennomføre fullmaktsgivers vilje, slik den er beskrevet i fullmakten samt fremme fullmaktsgivers interesser og rettigheter.

Oppgavene som er beskrevet i fullmakten kan gjelde både økonomiske og/eller personlige forhold. Vergemålsloven § 80 setter imidlertid enkelte begrensninger for hvilken kompetanse en fremtidsfullmakt kan gi. Kompetansen til å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang, samt kompetansen i andre særlig personlige forhold, kan ikke omfattes av fullmakten uten særskilt hjemmel i lov. Utover dette kan du selv bestemme hvor langt fullmakten skal gå og hvilke oppgaver din fullmektig skal kunne utføre for deg.

En fremtidsfullmakt regulerer oppgaver knyttet til:

  • bolig
  • fritidsbolig eller andel av slik eiendom
  • bil, båt og motorsykkel
  • bankkonti og økonomi
  • verdipapirer
  • kjæledyr

I tillegg kan du også i en fremtidsfullmakt til en viss grad gi uttrykk for hvordan du selv skal behandles. Det kan være lurt å tenke gjennom om det er noe spesielt man ønsker for seg selv dersom livet skulle ta en uventet vending. For eksempel ønsker til bosted eller hva du ønsker for deg selv i forhold til videre i livet. Ved slike bestemmelser bør det presiseres hvor store midler som eventuelt skal brukes på et slikt ønske.

Midlene til fullmaktsgiver skal holdes separat fra fullmektigens egne midler. Det er viktig å sørge for å oppbevare dokumentasjon tilknyttet avgjørelser som gjøres av fullmektigen.

Valg av fullmektig

Når fullmektig skal velges så er det lurt å velge en person som du kjenner godt og som du kan stole på at vil gjennomføre dine ønsker slik det er beskrevet i fullmakten. Det må også avklares med den eller de som oppnevnes som fullmektig, at vedkommende er villig til å påta seg denne jobben.

Det kan være lurt å utnevne et par fullmektiger i fremtidsfullmakten, slik at dersom noe skulle skje med den ene, så er det fortsatt en annen mulig fullmektig som kan utføre dette vervet for deg. Dersom det kun er oppnevnt én fullmektig, så faller fullmakten bort dersom denne ikke kan utføre vervet når den tid kommer. Det er viktig å huske på at dette ikke er en fullmakt som er aktuell i dag, men en gang i fremtiden. Fremtidsperspektivet er viktig for det er ingen av oss som vet hva som kan komme til å skje.

Hvilke krav stilles til fullmektigen?

Den som oppnevnes som fullmektig må være myndig på det tidspunkt fullmakten trer i kraft. Fullmektigen kan ikke selv være satt under vergemål. Det er kun fysiske personer som kan oppnevnes som fullmektig, jf vergemålslovens § 79. Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver er i en slik tilstand som beskrevet innledningsvis, jf vergemålslovens § 78.

Formkrav til fremtidsfullmakten

Fordi en fremtidsfullmakt er et svært viktig og inngripende dokument så stilles det strenge formkrav til utferdigelse av fullmakten for at den skal være gyldig. Den må settes opp skriftlig, og ved signering skal det være to vitner til stede samtidig med at fullmaktsgiver signerer fullmakten eller vedkjenner seg sin underskrift. Vitnene skal informeres om at dette er en fremtidsfullmakt, og de skal signere fullmakten mens fullmaktsgiver er til stede, jf vergemålslovens § 81.

Fullmektigen og dennes nærstående (ektefelle, samboer, barn etc) kan ikke være vitner.

For at det ikke skal kunne stilles spørsmål ved fullmaktsgivers kompetanse til å utstede fremtidsfullmakten, så bør det foreligge en legeerklæring fra samme tidspunkt som fremtidsfullmakten opprettes. Legeerklæringen bør bekrefte at fullmaktsgiver er åndsfrisk og dermed i stand til å forstå fullmaktens betydning. Legeattesten bør være et vedlegg til fremtidsfullmakten.

Fullmakten bør oppbevares av fullmektigen(e), eller hos andre betrodde personer som fullmaktsgiver utpeker.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten», jf vergemålslovens § 83. Det er fullmektigen som må vurdere om tidspunktet for ikrafttredelse av fullmakten har kommet, og fullmektigen skal da også varsle fullmaktsgivers pårørende om dette.

Det anbefales at fremtidsfullmaktens ikrafttredelse blir stadfestet av fylkesmannen, slik at det ikke er noen tvil om at den er gjeldende. Det innebærer at fremtidsfullmakten og legeerklæring for fullmaktsgivers helsetilstand på dette tidspunktet oversendes til fylkesmannen for stadfesting. Legeerklæring kan innhentes av fullmektigen.

Når fylkesmannen stadfester fremtidsfullmaktens ikrafttredelse, så får fullmektigen en attest om dette, jf vergemålslovens § 84.

Tilbakekall av fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt kan tilbakekalles dersom det oppstår forhold som gjør dette aktuelt. Tilbakekall skjer ved at fullmakten kreves tilbake eller for øvrig ødelegges. Det er en forutsetning for tilbakekall at fullmaktsgiver har evnen til å forstå betydningen av tilbakekallet, jf vergemålslovens § 89.

Hva vi kan bistå med

Vi har lang erfaring med opprettelse av fremtidsfullmakter.  Vi bistår deg med å sikre at formkravene er oppfylt og at fremtidsfullmakten dekker behovet du trenger i fremtiden.  Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat hvis du vurderer å opprette fremtidsfullmakt.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.

MEDARBEIDERE

Christina Steimler

Advokat | Partner