Trafikkskade

Erstatning etter trafikkskade

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke, enten som sjåfør, passasjer eller fotgjenger, kan du ha rett til erstatning for skadene du er påført. Også etterlatte kan ha rett til erstatning etter trafikkskade.

For trafikkskader gjelder det et objektivt ansvar. Det betyr at forsikringsselskapet til den motorvognen som gjør skaden er erstatningsansvarlig, selv om ingen er skyld i skaden. Krav om erstatning fremsettes mot forsikringsselskapet til det kjøretøyet som har forårsaket ulykken.

Eier av motorvogn er lovpålagt å forsikre denne. Dersom motorvognen likevel ikke er forsikret kan du kreve erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF). TFF er en forsikringsordning som blant annet administrerer forsikringsoppgjør for uforsikrede kjøretøy. Link til Trafikkforsikringsforeningen finner du her.

Vilkår for erstatning

Det er fire vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning;

  1. Det må foreligge ansvarsgrunnlag (trafikkskade)
  2. Det må foreligge fysisk eller psykisk skade
  3. Det må foreligge økonomisk tap eller varig medisinsk invaliditet (unntak gjelder for oppreisningserstatning)
  4. Det må være adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skade/tapet

Hva regnes som trafikkskade

I utgangspunktet omfattes alle skader som er forårsaket av bruk av motorvogn, jf § 1 i bilansvarslova. Med «motorvogn» menes vanlige kjøretøy som bil, motorsykkel, buss, traktor, lastebil etc. som drives av motor, og som er ment å kjøre på offentlige veier. Utenfor begrepet «motorvogn» faller kjøretøy som går på skinner, slik som f.eks. trikk og t-bane. Skader skjedd på eller i forbindelse med flyvninger faller også utenfor dekningsområdet. Videre omfattes ikke skader som har skjedd med motorisert kjøretøy som drives av folk til fots, f.eks. gressklipper.

Avkortning av erstatning og unntak fra dekning

Bilansvarslova dekker ikke skader som har skjedd i forbindelse med kjøring av stjålet motorvogn, eller ved at motorvognen er brukt til andre formål enn den er ment å brukes til. Videre kan forsikringsselskapet avkorte erstatningen dersom skadelidte har handlet uaktsomt, grovt uaktsom eller forsettlig. Lovens vilkår er at avkorting på grunn av medvirkning til skaden foretas med mindre skadelidte kan «leggjast berre lite til last», jf bilansvarslova § 7. Typiske tilfeller hvor forsikringsselskapene vil avkorte erstatningen er kjøring i ruset tilstand og kjøring i høy fart.

Hva slags skader dekkes?

Alle former fysiske og psykiske skader kan være erstatningsmessige, så lenge det er årsakssammenheng mellom ulykken og skadene. Eksempler på skader er multitraumer (flerskader), bruddskader, nakkesleng (whiplash), hodeskader (f.eks. posttraumatisk hodepine), samt skader i rygg, hofte og knær. Eksempler på psykiske skade er posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Det kan også kreves erstatning for ødelagte eiendeler, klær, briller mv.

Økonomisk tap og varig skade

Det kan kreves erstatning for inntektstap, utgifter og tap av evnen til å arbeide i hjemmet. I tillegg kan du krav på ménerstatning dersom skaden har medført varig medisinsk invaliditet på minst 15 %.

Dersom skadelidte er død som følge av ulykken kan etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning. Det er et vilkår at den/de etterlatte faktisk har blitt helt eller delvis forsørget av avdøde, eller det kan sannsynliggjøres at forsørgelse kunne påregnes.

Du kan også ha krav på oppreisningserstatning dersom skadevolder har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Typiske tilfeller hvor det kan være aktuelt å kreve oppreisningserstatning er ved kjøring i ruset tilstand, eller i høy fart. Det kan også være grunnlag for erstatning i tilfeller hvor fører av kjøretøy ikke overholder vikeplikt, eller ikke er oppmerksom på fotgjengere som går over fotgjengerfelt. Spørsmålet i disse tilfellene er om skadevolder har handlet grovt uaktsomt. Grov uaktsomhet defineres ofte som et «markert avvik fra forsvarlig handlemåte». Denne erstatningen har et pønalt formål (dvs. er ment som en form for straff for skadevolder) samtidig som erstatningen skal være et plaster på såret for skadelidte. Det er hjemmel i bilansvarslova for å kreve oppreisningserstatning direkte fra bilansvarsforsikringsselskapet. Dersom det avholdes straffesak som følge av kjøringen kan det kreves oppreisningserstatning direkte fra skadevolder.

Årsakssammenheng

Dersom den skadevoldende handlingen har vært en nødvendig betingelse for at skade eller tap har oppstått, foreligger det som regel årsakssammenheng. I noen tilfeller, hvor det er flere årsaksfaktorer, kan det være vanskelig å avgjøre om det er sannsynliggjort årsakssammenheng. I de fleste tilfeller er det likevel tilstrekkelig å vurdere om handlingen har vært en nødvendig betingelse, eller motsatt; om skaden/tapet hadde oppstått dersom handlingen tenkes borte.

Beviskrav

Det må dokumenteres at det foreligger ansvarsgrunnlag. I erstatningsmessig sammenheng er beviskravet som regel sannsynlighetsovervekt. Dette innebærer at det må foreligge mer enn 50 % sannsynlighet for at ulykken er forårsaket av motorvogn, og at skaden/tapet er en følge av ulykken.

For å kunne sannsynliggjøre skade er det ofte av stor betydning at det foreligger tidsnær dokumentasjon i form av legejournal, bekreftelse fra arbeidsgiver, anmeldelse til politiet mv. Etterfølgende bekreftelser tillegges langt mindre vekt enn tidsnær dokumentasjon. Høyesterett har i Rt 1998 side 1565 (Nakkesleng I-dommen) presisert betydningen av tidsnær dokumentasjon. Det er derfor viktig at du går til lege umiddelbart etter skaden har oppstått, og også at du regelmessig går til oppfølgning hos lege, psykolog eller annen behandler. På denne måten skaffer du dokumentasjon i form av journalføring av plagene. Det kan også være viktig med skriftlige bekreftelser/nedtegnelser fra arbeidsgiver, anmeldelse til politiet mv., hvor skade og hendelsesforløp beskrives og dokumenteres. Dessverre er det en del skadelidte som ikke får erstatning fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at det er oppstått skade.

Frister

Krav om erstatning må fremsettes før erstatningskravet er foreldet etter bestemmelsene i foreldelsesloven. Som regel foreldes et krav etter 3 år, regnet fra det tidspunkt skadelidte hadde tilstrekkelig kunnskap om den ansvarlige, skaden og tapet, til å kunne fremsette krav med utsikt til å vinne frem.

Utgifter til advokatbistand

Forsikringsselskapet dekker i utgangspunktet nødvendige og rimelige utgifter til advokatbistand som en egen erstatningspost. Unntak gjelder i tilfeller hvor forsikringsselskapet mener vilkårene for erstatning ikke foreligger, f.eks. at det ikke er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden/tapet, eller at skaden ikke er påført av en motorvogn.

Er det nødvendig å engasjere advokat?

Nei, det er ikke nødvendig å engasjere advokat. Vår erfaring er imidlertid at det er større sjanse for å vinne frem med et krav, og at du vil motta et høyere erstatningsbeløp dersom du lar deg bistå av en advokat. Det er sjelden det lønner seg å akseptere første tilbud om erstatning. Vi anbefaler deg derfor å benytte deg av advokat i prosessen.

Indem Advokatfirma bistår med krav om erstatning etter alle typer trafikkskader.

MEDARBEIDERE

Hege Narmo

Senioradvokat