Andre personskader

Fritidsskader

Fritidsskader skiller seg fra andre personskader ved at det normalt ikke er en ansvarlig skadevolder å forholde seg til. Unntak kan f.eks. forekomme ved alpinskade, der anleggseier etter omstendighetene kan være ansvarlig. Det kan også kreves erstatning under ansvarsforsikring som privatpersoner vanligvis har gjennom bolig- og innboforsikring. Dersom naboen har har utvist uaktsomhet ved f.eks. å felle et tre som du får over deg, kan erstatning kreves under denne forsikringen. Dersom skadevolder ikke har forsikring kan det fortsatt kreves erstatning for uaktsom skadeforvoldelse, men det er da skadevolder selv som må dekke tapet. Hvis skadevolder ikke har midler til å betale erstatning er det lite hensiktsmessig å forfølge kravet.

Dersom det ikke er en ansvarlig skadevolder å forholde seg til, beror et eventuelt erstatningskrav på hvilke forsikringsordninger du er dekket av. Mange arbeidsgivere har tegnet utvidet yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Utvidet yrkesskadeforsikring omfatter ulykker skjedd i fritiden. Du kan også være dekket av ulykkesforsikring eller reiseforsiring. Reiseforsikring kommer normalt til anvendelse så snart du har gått hjemmefra.

Hvis du har kommet ut for en fritidsulykke, er det derfor viktig at du undersøker hvilke forsikringsordninger du er dekket av. Dersom du har en arbeidsgiver bør du alltid også sjekke hvilke forsikringer som inngår i yrkesskadeforsikringen. Dette kan din arbeidsgiver bistå deg med. Du kan også være dekket av forsikring du selv eller nære familiemedlemmer har tegnet for deg, eller forsikring tegnet av samboers/ektefelles arbeidsgiver. I tillegg kan du være dekket av forsikring via medlemskap i fagforening, idrettsforening, via bankforbindelse eller samvirkelag (f.eks. Coop).

Erstatningsordninger for forsvarspersonell

Dersom du har blitt skadet under militærtjeneste i Norge eller i utlandet kan du ha rett til erstatning. Også etterlatte kan ha krav på erstatning. Vernepliktige og forsvarspersonell som tjenestegjør i utlandet har i utgangspunktet gode erstatningsdekninger.

Mobbeskader

Du kan ha rett til erstatning dersom du har blitt påført en skade som følge av mobbing under skolegang eller på arbeidsplassen. Ved krav om erstatning som følge av mobbing på skole så må det sannsynliggjøres erstatningsansvar etter bestemmelsen om arbeidsgiveransvar. Sentralt ved denne vurderingen er om skolen har igangsatt de tiltak som den som ble mobbet med rimelighet kunne forvente for å forhindre mobbingen.

Hva kan kreves erstattet?

Utvidet yrkesskadeforsikring kan gi rett til ménerstatning, samt erstatning for inntektstap og utgifter.

Ulike typer ulykkesforsikringer gir rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet. Den varige medisinske invaliditeten fastsettes når skaden har stabilisert seg. Vurderingen av invaliditetsgraden gjøres etter invaliditetstabellen. Tabellen er fastsatt i forskrift om ménerstatning ved yrkesskade.

Det er viktig å velge riktig spesialist når den varige medisinske invaliditetsgraden skal fastsettes. Indem Advokatfirma har bred erfaring med å hjelpe klienter med valg av sakkyndig i forbindelse med vurdering av invaliditetsgrad.

Frister

Normalt må skader meldes under ulykkesforsikringen innen ett år fra skaden oppstod. Det gjelder forøvrig en foreldelsesfrist på 3 år for å fremsette erstatningskrav. Fristen løper fra det tidspunkt skadelidte hadde tilstrekkelig kunnskap om skaden og den som er ansvarlig til å kunne fremsette krav med utsikt til et positivt resultat.

Indem Advokatfirma bistår i alle typer erstatningssaker.

KONTAKTPERSON

Hege Narmo

Senioradvokat

Mobil: (+47) 905 45 283
E-post: hn@indem.no