Diskriminering og trakassering

 

Arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering og trakassering i arbeidslivet.

Hva er diskriminering?

Kort fortalt er diskriminering enhver usaklig forskjellsbehandling hvis det dreier seg om forskjellsbehandling begrunnet i:

 • kjønn
 • graviditet
 • permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • omsorgsoppgaver
 • etnisitet, herunder nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk
 • religion
 • livssyn
 • funksjonsnedsettelse
 • seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
 • alder
 • deltidsansettelse
 • midlertidig ansettelse
 • medlemskap i arbeidstakerorganisasjon
 • politisk syn

Forbudet mot diskriminering omfatter både direkte og indirekteforskjellsbehandling.

Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold nevnt ovenfor.

Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt ovenfor. Et eksempel på dette vil være et generelt forbud mot for eksempel hodeplagg, hvorav folk med religiøse hodeplagg som Hijab indirekte vil bli rammet. 

Ikke all forskjellsbehandling er diskriminering

Forskjellsbehandling er tillat hvis:

 • har et saklig formål
 • er nødvendig for å nå formålet
 • ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles

Eksempler på saklig forskjellsbehandling kan være at man trenger en mannlig skuespiller til en bestemt rolle, eller skal ansette noen i en religiøs stilling hvor det et bestemt religionsyn er nødvendig.

Hva er trakassering?

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Mobbing vil omfatte trakasseringsdefinisjonen.

 • Usynliggjøring
 • Latterliggjøring
 • Fordømmelse uansett hva du gjør
 • Påføring av skyld og skam
 • Sårende fleiping og erting

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Les mer om seksuell trakassering på arbeidsplassen her.

Arbeidsgivers plikt til å forebygge trakassering

Arbeidsgiver har ansvar for å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder har arbeidsgiver ansvaret for at arbeidstakere ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Dette krever at arbeidsgiver organisere og legger til rette for at trakassering ikke forekommer. Videre må arbeidsgiver håndtere trakassering hvis det oppstår, i så tilfelle har arbeidsgiver både en undersøkelses- og aktivitetsplikt.

Plikt til å varsle

Det er verdt å merke seg at det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidstakere plikter å varsle, altså underrette arbeidsgiver eller verneombud, dersom en kollega blir diskriminert eller trakassert.

Konsekvenser av diskriminering og trakassering

Erstatning

Den som er blitt diskriminert eller trakassert kan kreve oppreisning og erstatning uavhengig av om arbeidsgiveren kan bebreides for diskrimineringen eller trakasseringen. Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av diskrimineringen. Oppreisning for ikke-økonomisk skade fastsettes til det som er rimelig ut fra skadens omfang og art, partenes forhold og omstendighetene for øvrig.

Omvendt bevisbyrde

Vanligvis er det den som hevder noe som må sannsynliggjøre at dette er riktig, men ved diskriminering snus bevisbyrden. Det vil si at dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd, og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har skjedd, skal diskriminering anses å ha skjedd.  Dette gjelder også for trakassering.

Diskrimineringsnemda

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på diskriminering og trakassering.

Det er gratis å få en sak avgjort av nemnda, og partene trenger ikke å bruke advokat. Du risikerer heller ikke å måtte betale motparten sine sakskostnader.

Dersom du er usikker på om du har en sak, eller dersom du ønsker veiledning om regelverket, kan du ta kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Søksmål

En sak om diskriminering eller trakassering kan bringes inn for domstolene.

Dersom saken først bringes inn for diskriminering og likestillingsnemnda, gjelder det en søksmålsfrist på tre måneder fra man ble underrettet om vedtaket til nemnda.