Pasientskade

Erstatning etter pasientskade

Dersom du er påført skade som følge av behandlingssvikt, infeksjon eller smitte, eller behandlingen har medført særlig stor eller uventet skade, kan du ha rett til erstatning. Hvis behandlingsskaden medfører dødsfall kan de etterlatte ha krav på erstatning.

Erstatningskrav rettes mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som vurderer om vilkårene for erstatning for pasientskaden foreligger. Du finner søknadsskjema her. NPE treffer avgjørelse om ansvar og utmåling i to steg. Ansvarsspørsmålet blir avgjort først. Vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning kan påklages til Pasientskadenemnda/Helseklage. Vedtak fra Pasientskadenemnda kan videre bringes inn til domstolene ved søksmål.

Dersom det er oppstått skade som følge av bruk av legemiddel kan du også ha krav på erstatning fra NPE, som behandler erstatningskrav mot legemiddelprodusentene. Det rettslige grunnlaget for krav som følge av legemiddelskader er produktansvarsloven. Vanlige bivirkninger av legemiddelet medfører ikke rett til erstatning. Bivirkningene må gå utover plager som med rimelighet kan forventes. Ved vurderingen legges også vekt på behovet/viktigheten av bruk av legemiddelet.

NPE behandler krav om erstatning for bruk av legemiddel gitt til forbruk før 1. juli 1989. Krav som gjelder legemiddel gitt til forbruk før denne dato må fremsettes direkte mot produsent.

Vilkår for erstatning

Det er fire vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning;

  1. Det må foreligge ansvarsgrunnlag (pasientskade)
  2. Det må foreligge fysisk eller psykisk skade
  3. Det må foreligge økonomisk tap eller varig medisinsk invaliditet
  4. Det må være adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skade/tapet

Hva regnes som pasientskade (ansvarsgrunnlag)?

Hovedvilkåret for krav om erstatning er at det foreligger en svikt i behandlingen. Med svikt menes også forsinket diagnostisering og behandling. Det må tas stilling til om behandlingen eller diagnostiseringen var i tråd med alminnelige medisinske retningslinjer. Det er ikke et krav at noen kan lastes for svikten. Svikt ved teknisk utstyr omfattes av erstatningsordningen. Behandlingsskade kan også ha oppstått som følge av smitte eller infeksjon. Det er da et vilkår at smitten eller infeksjonen ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom.

I tillegg dekkes tap som følge av pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som du som pasient må akseptere.

I utgangspunktet omfatter pasientskadeordningen all medisinsk behandling som gis av offentlig og privat helsevesen i Norge. F.eks. omfattes behandling gitt av leger, sykepleiere, tannleger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, osteopater, psykologer og psykiatere mv. Du kan ha krav på erstatning for behandlingsskade som oppstår utenfor sykehus eller legekontor, f.eks. i forbindelse med ambulansetransport, ekspedisjon av legemidler fra apotek, eller i forbindelse med medisinsk forsøksvirksomhet.

Krav om erstatning for pasientskade er lovfestet i pasientskadeloven.

Hva slags skader dekkes?

Alle fysiske og psykiske skader kan være erstatningsmessige, så lenge det er årsakssammenheng mellom behandlingen/forsinket behandling og skadene. Eksempler på skader er løsning av proteser (f.eks. kne- og hofteprotese), nerveskader, lammelser, feilbehandling eller forsinket diagnostisering av kreft, fjerning av organer uten godt grunnlag (indikasjon), forsinket diagnostisering og behandling av ADHD, bipolar lidelse mv.

Økonomisk tap ved varig skade

NPE tar stilling til erstatningsbeløpet etter at det er vurdert at det foreligger ansvarsgrunnlag. Du har da krav på å få dekket ditt fulle økonomiske tap som følge av pasientskaden, forutsatt at pasientskaden har gitt deg et økonomisk tap på minst kr. 10 000.

Det kan kreves erstatning for inntektstap, utgifter og tap av evnen til å arbeide i hjemmet. I tillegg kan du krav på ménerstatning dersom skaden har medført varig medisinsk invaliditet på minst 15 %.

Dersom skadelidte dør som følge av feilbehandlingen kan etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning. Det er et vilkår at den/de etterlatte faktisk har blitt forsørget av avdøde, eller det kan sannsynliggjøres at forsørgelse kunne påregnes.

Det er ikke hjemmel for å kreve oppreisningserstatning fra NPE. Det er imidlertid mulig å kreve erstatning direkte fra ansvarlig behandler. Spørsmålet i disse tilfellene er om behandler (lege, tannlege, fysioterapeut, psykolog etc.) har handlet grovt uaktsomt. Grov uaktsomhet defineres ofte som et «markert avvik fra forsvarlig handlemåte». Denne erstatningen har et pønalt formål (dvs. er ment som en form for straff for skadevolder), samtidig som erstatningen skal være et plaster på såret for skadelidte.

Årsakssammenheng

Dersom behandlingen, smitten eller infeksjonen har vært en nødvendig betingelse for at skade eller tap har oppstått, foreligger det som regel årsakssammenheng. I noen tilfeller, hvor det er flere årsaksfaktorer, kan det være vanskelig å avgjøre om det er sannsynliggjort årsakssammenheng. I de fleste tilfeller er det likevel tilstrekkelig å vurdere om handlingen har vært en nødvendig betingelse, eller motsatt; om skaden/tapet hadde oppstått dersom behandlingen, smitten eller infeksjonen tenkes borte.

Frister

Krav om erstatning må fremsettes før erstatningskravet er foreldet etter bestemmelsene i foreldelsesloven. Som regel foreldes et krav etter 3 år, regnet fra det tidspunkt skadelidte hadde tilstrekkelig kunnskap om den ansvarlige, skaden og tapet, til å kunne fremsette krav med utsikt til å vinne frem. Også i legemiddelsaker gjelder det en foreldelsesfrist på 3 år.

Utgifter til juridisk bistand

Utgifter til advokatbistand blir dekket i forbindelse med utmålingen av erstatningsbeløpet dersom du får medhold i at vilkårene for erstatning foreligger. Advokatutgifter dekkes også hvis du får medhold i klage til Helseklage/Pasientskadenemnda.

NPE dekker ikke utgifter til juridisk bistand i ansvarsomgangen, dvs. i forbindelse med utredningen av om det foreligger ansvarsgrunnlag. Unntak gjelder dersom skadelidte ikke forstår norsk eller engelsk, eller av helsemessige grunner ikke er i stand til å ivareta sine interesser i saken.

Er det nødvendig å engasjere advokat?

Vår erfaring er at det er større sjanse for å vinne frem med et krav, og at du vil motta et høyere erstatningsbeløp dersom du lar deg bistå av advokat. Det er sjelden det lønner seg å akseptere første tilbud om erstatning. Vi anbefaler deg derfor å benytte deg av advokat i prosessen.

Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå med krav om erstatning etter alle typer pasientskader.