airplane, airport, aircraft-7429722.jpg

Seier til flypassasjer i Høyesterett

Advokat Christina Steimler representerte AirHelp, som har overtatt kravet til passasjeren.

Hva saken gjaldt

Saken gjaldt krav om 250 EUR i standarderstatning etter innstilt SAS-flyvning i forbindelse med en pilotstreik i 2019. Forliksklage i saken ble tatt ut 2 år og 10 måneder etter at kravet oppstod. Sakens rettslige spørsmål var om kravet foreldes etter den alminnelige foreldelsesfristen på tre år, eller etter særregelen i luftfartsloven § 10-29 som angir en søksmålsfrist på to år.

Både tingretten og lagmannsretten kom til at kravet foreldes etter den alminnelige foreldelsesfristen på tre år og at kravet derfor ikke var foreldet.

SAS anket saken til Høyesterett, som med dissens 3-2 konkluderte med at det er den alminnelige foreldelsesfristen på tre år som kommer til anvendelse for krav om standarderstatning etter flypassasjerforordningen. Anken ble derfor forkastet.

Høyesteretts avgjørelse

Avgjørende i saken var hvordan ordlyden «erstatningskrav etter dette kapittel» i luftfartsloven § 10-29 må forstås, nærmere bestemt om det kun omfatter erstatningskrav som kan leses ut av lovteksten i kapittelet, eller om det også omfatter erstatningskrav som følger av forskrift hjemlet i kapittelet.

Høyesteretts flertall kom til at ordlyden var uklar og at «valget mellom tolkningsalternativene må bero på hvilket av dem som alt i alt har de beste grunner for seg» (avsnitt 42). Dette måtte gjelde selv om man befant seg på et rettsområde som er utpreget positivrettslig.

Flertallet legger avgjørende vekt på bestemmelsen sin forhistorie og formål, og konkluderer med at dette alene utgjør en tilstrekkelig begrunnelse for at krav etter flypassasjerforordningen ikke omfattes av luftfartsloven § 10-29. Flertallet vektlegger også forbrukerhensyn og flypassasjerforordningens mål om å sikre et høyt beskyttelsesnivå for passasjerer, og viser til at den lovforståelsen som SAS tar til orde for kan virke som en felle for forbrukere.

Mindretallet på to dommere legger til grunn at ordlyden i § 10-29 verken er utvetydig eller uklar, og at bestemmelsen omfatter erstatningskrav som er fastsatt i medhold av en forskriftshjemmel i kapittelet.

Flere flypassasjerer vil få erstatning

Saken er den del av et større sakskompleks, med 139 lignende saker som er stanset i tingretten i påvente av utfallet i nærværende sak. Det er en gledelig nyhet at samtlige av disse passasjerene nå vil få den erstatningen de har hatt krav på siden 2019.

Møterett for Høyesterett

Dette var advokat Christina Steimler sin andre prøvesak. Hun bestod prøven og har med dette fått møterett for Høyesterett.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.