Deprimert mann med hode i hånden foran vindu

Rettigheter ved yrkesskade etter vold og trusler under arbeid

Indem Advokatfirma bistår mange klienter som har blitt utsatt for vold eller trusler på arbeidsplassen. Noen arbeidstagere er mer utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen enn andre. Dette gjelder for eksempel ansatte i helse- og omsorgssektoren, herunder ansatte ved omsorgsboliger eller dagsentre med utagerende brukere. Også ansatte ved offentlige kontorer som skal yte service til personer som kan være i ulike former for livskriser, er utsatt for vold og trusler. Andre utsatte grupper er ansatte som jobber som vektere, drosjesjåfører, kontrollører på T-bane, trikk og tog mv.

Arbeidsgivers plikter ved yrkesskade

Arbeidsgiver er pliktig til å melde skadehendelser på arbeidsplassen til NAV. Skaden skal meldes uavhengig av om arbeidsgiver mener skaden er stor nok til å gi grunnlag for erstatning. Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom arbeidsgiver likevel ikke har tegnet yrkesskadeforsikring er den ansatte dekket av forsikring gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).

Dersom arbeidstageren omkommer eller blir alvorlig skadet skal skaden meldes til politiet og til Arbeidstilsynet.

Godkjent yrkesskade utløser rettigheter hos NAV

Dersom NAV godkjenner skaden som yrkesskade utløser dette enkelte særfordeler. Blant annet har den yrkesskadde krav på å få dekket de fleste behandlingsutgifter direkte via Helfo, herunder egenandeler til konsultasjoner hos lege, behandlinger hos fysioterapeut og tannlege, utgifter til medisiner mv. Les mer om hvilke merutgifter som dekkes på Helsenorge.

Videre har den yrkesskadde rett til uføretrygd helt ned til 30 % ervervsmessig uførhet. Forutsetningen er at det foreligger årsakssammenheng mellom skadehendelsen og uførheten, slik at det foreligger såkalt yrkesskadefordel på ytelsen fra NAV. Videre gir godkjenning av skaden som yrkesskade hos NAV rett til ménerstatning dersom skaden medfører medisinsk invaliditet på minst 15 %. For å ha krav på menerstatning må skaden være varig. Varighetskravet er i rettspraksis definert til minst 10 år.

Vilkår for krav om yrkesskadeerstatning etter vold og trusler

Fysiske eller psykiske skader påført under utførelse av arbeid kan gi krav på yrkesskadeerstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

Det er et vilkår for krav om yrkesskadeerstatning at skaden er påført i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Det gjelder noen få unntak fra dette utgangspunktet, herunder først og fremst for Hovedtariffavtalen for kommunal sektor. Ansatte som omfattes av denne hovedtariffavtalen er dekket av forsikring ved angrep av klient, bruker eller elev også på fritiden.

Mobbing og trakassering mellom arbeidskolleger faller utenfor yrkesskadeforsikringslovens anvendelsesområde dersom dette er forhold som pågår over tid. Enkeltstående hendelser som maksimalt strekker seg over én arbeidsdag faller som regel innenfor dekningsområdet, og kan gi grunnlag for krav om erstatning.

Det er et krav at det foreligger årsakssammenheng mellom voldsutøvelsen og skaden. I dette ligger at det må foreligge mer enn 50 % sannsynlighet for at det er en sammenheng mellom skadehendelsen og skaden.

Hva kan kreves erstattet?

Det kan kreves erstatning for både fysiske og psykiske skader. Fysiske skader kan være enhver skade på kroppen. Aktuelle psykiske skader er PTSD (posttraumatisk stresslidelse), men også andre psykiske plager, slik som angst og depresjon.

Det kan kreves erstatning både for varige og forbigående skader.

Se også: les mer om yrkesskadeerstatning 

Yrkesskadeforsikringsselskapene utbetaler ikke oppreisning (erstatning for tort og smerte). Oppreisningskrav kan imidlertid fremsettes for Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) dersom voldshendelsen og skaden er av tilstrekkelig alvorlig karakter. Link til nettside for skjema for søknad om erstatning fra KFV finner du her.

I saker mot yrkesskadeforsikringsselskapene dekkes som regel også nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Det samme er tilfelle ved krav mot Kontoret for voldsoffererstatning. I NAV-saker kan sakskostnader bli dekket dersom skadelidte får medhold i en klage.

Indem Advokatfirma bistår med å fremsette krav om yrkesskadeerstatning mot yrkesskadeforsikringsselskapet og NAV, samt med å kreve oppreisningserstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med din skade? Ta kontakt for en gratis vurdering i dag!