Svart/hvitt bilde av person med førerhund i bygate

Stønad til hjelpemidler og tiltak til bedring av funksjonsevne

Hvem kan ha rett til hjelpemidler eller tiltak?

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Bestemmelsene om hjelpemidler og tiltak finner du i folketrygdloven kapittel 10. Det fremgår av folketrygdloven § 10-1 at «(f)ormålet med ytelser etter dette kapitlet er å kompensere for bestemte utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet for medlemmer som har sykdom, skade eller lyte.»

Reglene om dekning av utgifter til hjelpemidler er inndelt i to grupper; hjelpemidler som skal bedre arbeidsevnen og hjelpemidler som skal dekke funksjonsevnen i dagliglivet.

Hjelpemidler og tiltak for bedring av arbeidsevnen

Bestemmelsen om stønad til dekning av hjelpemidler for bedring av arbeidsevnen finner du i folketrygdloven § 10-5. Det kan ytes stønad til personer som har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller i vesentlig grad har fått innskrenket sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass.

Det er et vilkår for å ha krav på stønad at denne ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde passende arbeid.

Det ytes ikke stønad til personer som mottar uføretrygd eller AFP som det godkjennes pensjonspoeng for med mindre stønaden kan medføre at søker kommer ut i arbeid, slik at trygd helt eller delvis bortfaller.

Det er et vilkår for å ha rett til stønad at søker er under 67 år på søknadstidspunktet. Innvilgede ytelser til lese- og sekretærhjelp for svaksynte, tolkehjelp for hørselshemmede og tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde kan ytes frem til søker fyller 70 år.

Hjelpemidler og tiltak for bedring av funksjonsevnen i dagliglivet

Reglene om stønad til hjelpemidler til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet er inntatt i folketrygdloven § 10-6.

Det fremgår av denne bestemmelsen at personer som har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan det ytes stønad til ulike hjelpemidler.

Det er et vilkår for rett til stønad at hjelpemiddelet eller tiltaket er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre søkers funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet.

Stønad til anskaffelse av bil ytes bare når vilkårene for rett til slik stønad var oppfylt før søker fylte 70 år.

Hvilke hjelpemidler/tiltak kan du søke om?

Dersom du fyller vilkårene i folketrygdloven §§ 10-5 eller 10-6 kan du låne, få tilskudd til eller utlån av en rekke hjelpemidler. Bestemmelsene om stønadsformer finner du i folketrygdloven § 10-7. Aktuelle hjelpemidler er blant annet;

  • hjelpemidler i forbindelse med skolegang
  • høreapparat
  • førerhund
  • lese- og sekretærhjelp for svaksynte
  • tolkehjelp for hørselshemmede
  • tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde
  • motorkjøretøy eller annet transportmiddel
  • proteser, f.eks. brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyeproteser og parykker
  • ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplass
  • opplæringstiltak

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Det finnes imidlertid et stort utvalg av hjelpemidler. Mer informasjon om aktuelle hjelpemidler finner du i Hjelpemiddeldatabasen. Vær oppmerksom på at NAV ikke yter stønad til alle hjelpemidler som er listet opp i Hjelpemiddeldatabasen.

Advokatutgifter

Indem Advokatfirma bistår med klager og anker på vedtak om ulike former for hjelpemidler og tiltak.

Dersom du vinner frem med klagen eller anken vil utgifter til juridisk bistand som regel dekkes av NAV, jf forvaltningsloven § 36 eller trygderettsloven § 29. Hvis du fyller vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med klagen eller anken dersom NAV ikke er pålagt å dekke saksomkostningene. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er bruttoinntekt på kr 246 000 for enslige, og kr 369 000 for personer som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100 000. Den økonomiske behovsprøvingen er regulert i forskrift om fri rettshjelp.