Kalkulator med rød kulepenn og ringperm

Har du rett til særfordel fra NAV ved yrkesskade?

Arbeidsgiver er pliktig til å melde skaden til NAV. Det skal i den forbindelse fylles ut et skademeldingsskjema. Dette gjelder uavhengig av hvor stor skaden er og om det antas at skaden vil medføre sykmelding eller arbeidsuførhet. Du må selv melde skaden til yrkesskadeforsikringsselskapet. Det er lurt å sørge for dokumentasjon av skaden, både ved å gå til lege umiddelbart etter skaden har skjedd, og å følge opp med regelmessige undersøkelser og kontroller i ettertid. Det stilles ganske strenge krav til dokumentasjon/sannsynliggjøring av en skade og at denne er påført ved en arbeidsulykke.

Hva menes med arbeidsulykke?

Som arbeidsulykke regnes først og fremst skade eller sykdom påført i ulykke, eller sykdom oppstått i forbindelse med arbeid. Arbeidsulykke defineres som en plutselig eller uventet ytre hendelse.

Eksempler på arbeidsulykker er fall, klemskader, elektrisk støt mv. Skaden kan f.eks. skyldes feilberegning av avstand, glatt gulv etc. I kravet om at ulykken må ha skjedd «plutselig eller uventet» ligger at hendelsen maksimalt kan strekke seg over én arbeidsdag.

Som arbeidsulykke kan også omfattes «en konkret tidsbegrenset ytre hendig som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid». Dette er omtalt som et utvidet yrkesskadebegrep. Eksempler på slik arbeidsulykke kan være uventet tungt løft under vanskelig/forkjær arbeidsstilling, arbeid utført under tidspress eller med liten/ingen erfaring.

Også skader eller sykdom om følge av skadelig påvirkning eller arbeidsprosesser kan omfattes av yrkesskadedekningen. Inn under dette punktet kan omfattes f.eks. sykdommer som ennå ikke er tatt med i yrkessykdomslisten, se nærmere nedenfor om hvilke sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdommer.

Belastningsskader som påføres over tid, slik som ryggskader eller psykiske skader, omfattes ikke av yrkesskaderegelverket. Psykiske skader som følge av mobbing og trakassering på arbeidsplassen faller av samme grunn som regel også utenfor yrkesskadedekningen.

Hva menes med yrkessykdom?

Sykdommer som er forårsaket av skadelig påvirkning på arbeidsplassen kan godkjennes som yrkessykdom, forutsatt at den er omfattet av yrkessykdomsforskriften.

Eksempler på sykdommer som regnes som yrkessykdom er hudsykdommer som følge av forgiftning eller kjemisk påvirkning (f.eks. løsemiddelskade hos billakkerere), allergi (f.eks. hos frisører), lungesykdommer/lungekreft forårsaket av støv, røyk etc., hørselstap/tinnitus, vibrasjonsskader etter bruk av vibrerende håndholdt verktøy og smitte av ulike sykdommer.

Det er et vilkår at det er årsakssammenheng mellom sykdommen og den skadelige påvirkningen.

Hva slags skader dekkes?

Alle fysiske og psykiske skader kan i utgangspunktet regnes som yrkesskade. Psykiske skader kan utgjøre en selvstendig skadefølge f.eks. etter ran eller overfall.

Hva har du krav på?

Du kan ha krav på å få dekket utgifter til ulike former for legekonsultasjoner, behandlinger (herunder tannbehandlinger), medisiner og hjelpemidler fra Helfo. Utgiftene til egenandel på behandlinger dekkes kun dersom behandleren har avtale om driftstilskudd fra staten. Søknad om dekning av utgifter må sendes inn til Helfo på helsenorge.no.

Du kan ha krav på sykepenger uten forutgående opptjeningstid. Videre utbetales sykepenger minst ut fra det sykepengegrunnlaget du hadde på tidspunktet du ble syk.

Når det gjelder arbeidsavklaringspenger gjelder det ikke krav om forutgående medlemskap i trygden. Du kan få arbeidsavklaringspenger helt ned til 30 % uførhet.

Du har også rett til uføretrygd helt ned til 30 % ervervsmessig uførhet. Det stilles ikke krav om forutgående eller fortsatt medlemskap i trygden. Det utbetales uføretrygd med utgangspunkt i antatt årlig inntekt på skadetidspunktet, dersom dette gir høyest utbetaling.

Du kan også ha krav på å få tilkjent ménerstatning fra NAV dersom det varige skaderelaterte medisinske invaliditeten er minst 15 %. Ménerstatningen skal dekke ditt ikke-økonomiske tap og beregnes med utgangspunkt i invaliditetstabellen.

Dersom yrkesskaden eller yrkessykdommen har medført dødsfall dekker NAV utgiftene til gravferd, fratrukket en egenandel på 10 %. Utgifter til båretransport til avdødes hjemsted dekkes, selv om dødsfallet skjer i utlandet, eller bostedet ligger utenfor Norge.

Frister

Skaden må meldes NAV innen ett år. NAV kan godkjenne en yrkesskade også etter utløp av ettårsfristen, dersom det er klart at skaden er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at meldingen ikke er gitt innen fristen.

Advokatbistand

Har du fått avslag på søknad om godkjenning av skade som yrkesskade, eller avslag på en ytelse? Indem Advokatfirma bistår gjerne med klage eller anke på avslagsvedtaket.  Dersom du vinner frem med en klage eller anke har du som hovedregel krav på å få dekket utgiftene til juridisk bistand fra NAV. Dersom du fyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp eller fri sakførsel. For tiden gjelder det en formuesgrense på netto kr 100 000. Ligningsverdien av egen bolig tas ikke med ved beregningen av størrelsen på formuen. Det gjelder videre en inntektsgrense på kr 246 000 for enslige og kr 360 000 for samboere eller ektefeller.