Mann som skriver med penn

Formkrav til oppsigelse

Oppsigelsen skal være skriftlig

En oppsigelse skal være skriftlig. Dette kravet gjelder i utgangspunktet både for oppsigelse fra arbeidsgiver og fra arbeidstaker, men for arbeidsgiver er dette et absolutt krav for at oppsigelsen skal være gyldig.

For arbeidstakere er det uansett lurt å levere en skriftlig oppsigelse av bevismessige hensyn.

Rekommandert eller personlig overlevering

Oppsigelse fra arbeidsgiver skal leveres arbeidstaker enten personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet frem til arbeidstakeren, og har betydning for hvilken dato oppsigelsestiden løper fra.

Oppsigelse per e-post?

Hvorvidt oppsigelsen kan sendes per e-post er et spørsmål som stadig dukker opp. Arbeidsmiljølovens ordlyd er klar på at oppsigelsen skal sendes personlig eller rekommandert.

Spørsmålet ble sist vurdert av lovgiver ved revisjon av arbeidsmiljøloven i 2000, da fryktet lovgiver blant annet at terskelen for at arbeidsgiver skulle gi oppsigelse skulle bli lavere om det kunne gjøre med kun et tastetrykk. Videre ble det lagt til grunn at oppsigelse burde av hensyn til arbeidstaker også burde gis i form som er forenlig med alvorets budskap.

Spørsmålet har de siste årene vært oppe i domstolen ved flere anledninger, og ved en lagmannsrettsdom fra 2017 (LF- 2017-153768) kom retten til at det kan tenkes tilfeller der oppsigelsesfristen starter å løpe fra arbeidstakeren har mottatt en oppsigelse per e-post, sentrale forutsetninger i den konkrete vurderingen var:

  • Legitim interesse (arbeidstaker befant seg i Spania og skulle omgående på turnus i Brasil)
  • Formkrav må være oppfylt
  • Arbeidsgiver må bevise at e-post faktisk har kommet frem til arbeidstaker

Den klare hovedregelen er at oppsigelsen må leveres personlig eller rekommandert brev fortsatt.

Krav til oppsigelsens innhold

En oppsigelse fra arbeidsgiver må innholdet følgende opplysninger for å være gyldig:

  • Arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål
  • Retten til å fortsette i stillingen så lenge saken pågår
  • De fristene som gjelder for å kreve forhandlinger, reise søksmål og for å fortsette i stillingen
  • Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist
  • Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett som følger av lovens § 14-2

Arbeidstakeren kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig oppgir de omstendighetene som påberopes som grunnlag for oppsigelsen.

Konsekvenser av at formkravene ikke er fulgt

Dersom arbeidsgivers oppsigelse eller avskjed ikke oppfyller formkravene, gjelder ingen søksmålsfrist, jf. arbeidsmiljøloven 17-4 (3).

Tar arbeidstaker ut søksmål innen 4 måneder etter oppsigelsen, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig, jf. arbeimdsmiljøloven § 15-5. At oppsigelsen kjennes ugyldig innebærer at oppsigelsen anses for ikke å ha skjedd og at arbeidstakeren fortsetter i stillingen sin.

En arbeidstaker som har mottatt en ugyldig oppsigelse vil også kunne kreve erstatning.

Juridisk bistand

Indem advokatfirma bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i forbindelse med opphør av arbeidsforhold.  Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende samtale vedrørende din sak.