Bilde av mor med to barn som danser

Overgangsstønad

Kravet til enslig forsørger

Inngangsvilkåret for rett til overgangsstønad er at du er enslig forsørger for ett eller flere barn under 18 år, jf folketrygdloven § 15-4. For å regnes som enslig forsørger må du være ugift, skilt eller ha søkt om separasjon. Du kan ikke ha samboer, og du kan heller ikke ha et forhold til barnets andre forelder som innebærer at du ikke i realiteten er enslig forsørger.

Det er videre et vilkår for krav om overgangsstønad at du og barnet ditt har vært medlem av folketrygden de siste tre år, og at dere oppholder dere i Norge.

Kravet til yrkesrettet aktivitet

Aktivitetsplikten kan fylles på én av følgende måter:

  • ved å være i minst 50 prosent arbeid
  • ved å være registrert hos NAV som reell arbeidssøker
  • ved å være i minst 50 prosent utdanning som NAV har vurdert som nødvendig og hensiktsmessig for å få eller beholde arbeid
  • ved å etablere egen virksomhet

Du har ikke rett til overgangsstønad hvis du uten rimelig grunn har sluttet i arbeid de siste 6 månedene før du søker om stønad.

Stønadsperiodens lengde

Du kan motta overgangsstønad i opptil 3 år til sammen, frem til ditt yngste barn blir 8 år. Dersom du har mottatt overgangsstønad i 3 år og blir alene om omsorgen for et nytt barn, kan du bare få overgangsstønad frem til barnet har rett til barnehageplass. I enkelte  tilfeller kan det ytes overgangsstønad utover disse periodene.

Du kan få overgangsstønad fra inntil 2 måneder før ventet fødsel hvis du er enslig forsørger på fødselstidspunktet.

Dersom skade, sykdom eller store sosiale problemer gjør at barnet ditt krever særlig tilsyn, kan du på visse vilkår få overgangsstønad frem til barnet fyller 18 år.

Størrelsen på overgangsstønad

Overgangsstønaden utgjør 2,25 ganger folketrygdens grunnbeløp. Dersom du har arbeidsinntekt som overstiger halvparten av grunnbeløpet, reduseres overgangsstønaden.

Stønaden skattlegges som arbeidsinntekt og er pensjonsgivende inntekt. Det utbetales ikke feriepenger av overgangsstønad.

Meld fra til NAV om endringer

Det er viktig at du melder fra til NAV dersom det skjer viktige endringer med hensyn til din arbeids- eller utdanningssituasjon. F.eks. må du melde fra dersom du av ulike grunner ikke fortsetter et utdanningsløp, eller du ikke lenger er registrert som arbeidssøker.

Videre må du melde fra til NAV dersom du blir samboer, gifter deg, eller du venter nytt barn.

Dersom du flytter eller skal oppholde deg i utlandet må du også melde fra til NAV.

Utgifter til advokat

Dersom du vinner frem med klagen  eller anken vil du normalt bli tilkjent omkostningene ved saken. Det er da trygdeetaten som skal dekke utgiftene. Dersom du fyller vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med anken eller klagen. Grensen for fri rettshjelp er bruttoinntekt på kr 246 000 for enslige, og kr 369 000 for personer som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100 000. Den økonomiske behovsprøvingen er regulert i forskrift om fri rettshjelp.

Indem Advokatfirma bistår med klager og anker på avslag på søknad om overgangsstønad.