Forhandlingsmøte

Grunnlag for å kreve forhandlinger

Dersom en arbeidstaker mener at en oppsigelse eller avskjed er ulovlig, kan det kreves forhandlinger med arbeidsgiver om dette. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 17-3. Retten til å kreve forhandlinger gjelder også dersom man mener det er brudd på reglene om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon. Arbeidstaker kan også kreve forhandlinger dersom det vil kreves erstatning som følge av de nevnte forhold.

Det er viktig å merke seg at forhandlingsmøte er noe annet enn drøftelsesmøte. Et drøftelsesmøte skal nemlig avholdes før arbeidsgiver beslutter oppsigelse.

Arbeidstaker har krav på at det blir avholdt forhandlinger dersom krav om dette fremsettes overfor arbeidsgiver innen to uker etter at oppsigelsen eller avskjeden fant sted. Et krav om forhandlinger må fremsettes skriftlig. Det er ingen formkrav til hvordan krav om forhandlinger skal fremsettes, og det er ofte vanlig at arbeidstaker fremsetter krav om dette per e-post. Videre er det ikke uvanlig at arbeidstaker også gir uttrykk for hvorfor oppsigelsen eller avskjeden anses som ulovlig eller ugyldig samtidig som krav om forhandlinger fremsettes.

Har arbeidstaker oversittet fristen for å kreve forhandlinger vil det likevel i mange tilfeller være i arbeidsgivers interesse å avholde forhandlingsmøte, eksempelvis for å komme frem til en minnelig løsning med arbeidstakeren. Arbeidsgiver vil også fremstå som mer samarbeidsvillig og tilbøyelig til å løse konflikten i minnelighet dersom det gjennomføres forhandlinger selv om fristen er oversittet. For arbeidstaker vil det derfor ofte være gunstig å fremsette et krav om forhandlinger, selv om fristen er oversittet.

Retten til å kreve forhandlinger blir ansett som en viktig rettighet for den som blir sagt opp eller avskjediget. Derfor skal en oppsigelse eller avskjedigelse inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger. For mer informasjon om formkrav, se her. Det følger videre av loven at dersom denne informasjonen mangler, kan dette føre til ugyldighet eller erstatningsansvar, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.

Også arbeidsgiver har i enkelte tilfeller anledning til å kreve forhandlinger med arbeidstaker. Det følger av lovens § 17-3 fjerde ledd at dersom arbeidstaker reiser søksmål eller underretter arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist uten at det har vært avholdt forhandlinger, kan arbeidsgiver kreve forhandlinger. Dette kravet må fremsettes så snart som mulig og senest to uker etter at arbeidsgiver er underrettet om at søksmål er eller vil bli reist. Dersom arbeidsgiver krever forhandlingsmøte, plikter arbeidstaker å møte til forhandlingene.

Gjennomføring av forhandlinger

I det følgende vil vi gi en gjennomgang av hvordan forhandlinger ofte utspiller seg, og hvilke momenter det er viktig å være oppmerksom på for å ivareta dine interesser.

I forkant av forhandlingsmøte

Etter at arbeidstaker har fremsatt krav om at det skal avholdes forhandlinger plikter arbeidsgiver å tilrettelegge for at et forhandlingsmøte skal finne sted. For arbeidsgiver er det viktig at denne plikten overholdes, ettersom brudd på denne plikten kan medføre en saksbehandlingsfeil, hvilket kan få betydning for om oppsigelsen eller avskjeden anses ugyldig eller ulovlig. Ved en tvist for domstolene vil brudd på denne plikten videre kunne få betydning for spørsmålet om fordeling av saksomkostninger.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver bør la seg bistå av advokat under forhandlingsmøte. Advokater har god erfaring med gjennomføring av slike møter, og vil kunne identifisere sterke og svake sider både ved egen klient og motparts sak.

Hensikten med at det avholdes forhandlingsmøte er at partene skal avklare om det er mulig å komme frem til en minnelig løsning. Derfor bør både arbeidsgiver og arbeidstaker i forkant av et forhandlingsmøte avklare hvorvidt det er aktuelt med alternative løsninger på konflikten, eksempelvis ved at det inngås en sluttavtale. Dette er en frivillig avtale, hvor arbeidstaker aksepterer å slutte frivillig på betingelsene som følger av avtalen. For mer informasjon om sluttavtaler, les vår artikkel her.

Forhandlingsmøtet

Et hvert forhandlingsmøte vil i utgangspunktet være unikt, og det er ikke enkelt å si noe generelt om hvordan et slikt vil forløpe. Det kan imidlertid pekes på noen hovedtrekk som går igjen. I et forhandlingsmøte er det vanlig at arbeidsgiver først gir en kort innledning, før arbeidstaker gis anledning til å klargjøre hvorfor oppsigelsen eller avskjeden anses ugyldig. Først vil det være grunnlaget for oppsigelsen eller avskjeden som diskuteres, og partene vil forsøke å avklare de faktiske forhold arbeidsgiver har lagt til grunn for oppsigelsen. Dersom det er misforståelser rundt dette kan det bidra til at arbeidsgiver trekker oppsigelse, fordi den er fattet på feilaktig grunnlag.

Deretter vil også de juridiske spørsmålene i saken diskuteres, og dersom partene er representert av advokat, vil det være advokatene som argumenterer for sin klients sak.

Ettersom formålet med forhandlingsmøte er å se om det er mulighet for å komme frem til en minnelig løsning, vil et ytterligere tema være hvorvidt det er mulig å komme frem til en løsning begge parter kan være fornøyd med. Dersom det er grunnlag for at partene eksempelvis forhandler om en sluttavtale er det svært viktig å la seg bistå av en advokat som sikrer at sluttavtale ivaretar sin klients interesser.

Etter forhandlingsmøtet

Det følger av lovens § 17-3 femte ledd at forhandlingene må være sluttført senest to uker etter datoen for det første forhandlingsmøtet, med mindre partene blir enige om å fortsette forhandlingene. Det er tidspunktet for når forhandlingene anses avsluttet som danner utgangspunktet for søksmålsfristene som følger av lovens § 17-4. Det følger videre av § 17-3 femte ledd at det skal settes opp protokoll fra forhandlingene, som skal underskrives av partene og deres rådgivere.

Dersom partene ikke blir enige gjennom forhandlingene må arbeidstaker vurdere hvorvidt vedkommende ønsker å forfølge saken rettslig. Dette gjøres ved å inngi søksmål til domstolen. Det er da svært viktig å overholde søksmålsfristene som gjelder. Dersom det ikke inngis søksmål vil kravet etter hvert bortfalle. Ønsker arbeidstaker å forfølge saken for domstolene kan arbeidstaker videre kreve å fortsette i stillingen. Du kan lese mer om retten til dette i denne artikkelen.

Arbeidsgiver må på sin side vurdere om det er ønskelig at den ansatte arbeider som normalt. En arbeidsgiver har ikke anledning til å ensidig bestemme at arbeidstakeren skal fritas fra å jobbe, men det er mulig å tilby dette.

Særlig om frister

I arbeidssaker er det svært viktig å overholde fristene som gjelder. Som vist over må det fremsettes krav om forhandlinger innen to uker etter at en oppsigelse eller avskjed fant sted. Videre løper det søksmålsfrister etter at forhandlingene er avsluttet. Disse vil variere avhengig av om arbeidstaker ønsker å få en oppsigelse eller avskjed kjent ugyldig, eller om det bare kreves erstatning for usaklig oppsigelse.

Juridisk bistand

Det er svært vanlig at både arbeidstaker og arbeidsgiver lar seg bistå av advokat på forhandlingsmøte. Advokatene i Indem har erfaring fra begge sider av forhandlingsbordet, og bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i forhandlingsmøter. Ta kontakt med oss i dag for en uforpiktende vurdering om din sak.