To hender som holder en annen hånd, tilhørende en person som ligger i seng og trenger pleie

Hjelpestønad

Vilkår for rett til hjelpestønad

Det er et vilkår for rett til hjelpestønad at du har behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, jf folketrygdloven § 6-4. Hjelpebehovet kan omfatte personlige gjøremål, stimulering, opplæring og trening. Hjelpestønad til barn gis bare for behov for tilsyn og pleie som friske barn ikke har.

Det gis ikke hjelpestønad til praktisk bistand som matlaging, rydding i hjemmet, vasking eller innkjøp.

For eksempel vil sykdommer/skader/funksjonshemminger som cerebral parese (CP), diabetes, astma med en viss alvorlighetsgrad, blindhet, døvhet, angst, depresjon, psykisk utviklingshemming, cystisk fibrose, Asperger syndrom, ADHD og kreft kunne gi rett til hjelpestønad.

Pleien eller tilsynet må bli utført av privatpersoner, som for eksempel:

  • ektefelle
  • barn
  • foreldre
  • fosterforeldre
  • andre slektninger
  • naboer eller andre

Utgiftene til pleie og tilsyn må minst tilsvare sats 1, som er beregnet til å dekke 2 – 2 1/2 timer privat hjelp pr. uke.  Hjelpestønaden er inndelt i 4 grupper. Barn (medlem under 18 år) som har et vesentlig større hjelpebehov enn det som dekkes av sats 1 kan søke om forhøyet hjelpestønad, jf folketrygdloven § 6-5. Det innvilges forhøyet hjelpestønad bare dersom stønaden øker mulighetene for at barnet kan bli boende i familiehjemmet. Ved vurderingen  av om vilkårene for forhøyet hjelpestønad er oppfylt legges det vekt på

hvor mye medlemmets fysiske og psykiske funksjonsevne er nedsatt,
hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er,
hvor stort behov medlemmet har for stimulering, opplæring og trening,
hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

 

Det innvilges ikke hjelpestønad til hjelpebehov som det offentlige dekker etter andre lover, for eksempel hjemmesykepleie. Det er forventet noe vederlagsfri hjelp når et familiemedlem har et særskilt hjelpe- og omsorgsbehov. Dette vil det bli tatt hensyn til når NAV vurderer om vilkåret for hjelpestønad er oppfylt.

Hovedregelen for rett til hjelpestønad er at hjelpebehovet må vare i minst 2-3 år. Du kan i utgangspunktet få hjelpestønad så lenge hjelpebehovet varer.

Størrelsen på hjelpestønaden

Du finner satsene for hjelpestønad her.

Hjelpestønad er skattefri.

Utbetaling av hjelpestønad kan bli samordnet med eventuell omsorgsstønad, slik at størrelsen på hjelpestønaden reduseres.

Advokatbistand

Indem Advokatfirma kan hjelpe deg med å påklage vedtak om avslag på hjelpestønad eller på størrelsen på innvilget hjelpestønad.

Indem Advokatfirma bistår gjerne med klage eller anke på vedtak om avslag eller størrelsen på hjelpestønaden.  Dersom du vinner frem med en klage eller anke har du som hovedregel krav på å få dekket utgiftene til juridisk bistand fra NAV. Dersom du fyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp eller fri sakførsel. For tiden gjelder det en formuesgrense på netto kr 100 000. Ligningsverdien av egen bolig tas ikke med ved beregningen av størrelsen på formuen. Det gjelder videre en inntektsgrense på kr 246 000 for enslige og kr 360 000 for samboere eller ektefeller.