Anne Schønning

Rett til erstatning etter unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven

Den 22.06.2022 avsa Borgarting lagmannsrett dom om erstatning for pasientskade etter unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2. tredje ledd. Bestemmelsen lyder slik: «Selv om det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar etter første og annet ledd, kan det unntaksvis ytes erstatning når …

Rett til erstatning etter unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven Les mer »