Høy terskel for ung ufør-tillegg

Har du fått en alvorlig og varig skade, sykdom eller lyte og som medfører at du blir ufør før fylte 26 år, kan du ha krav på ung ufør-tillegg til uføretrygd. Dette må være klart dokumentert jf. folketrygdloven § 12-13 tredje ledd .

Terskelen for å ha krav på ung ufør-tillegg til uføretrygd er høy. Indem Advokatfirma har bistått mange klienter som har fått avslag på ung ufør-tillegg til tross for omfattende og komplekse plager. Noen har fått avslag med begrunnelse at det ikke foreligger dokumentasjon på at plagene var alvorlige før fylte 26 år. Andre har fått avslag fordi plagene ikke fyller lovens krav til alvorlighet.  En del av våre klienter får medhold hos NAV eller Trygderetten etter at vi har bistått med klage og/eller anke.

Vår erfaring er at de faktiske forhold relativt ofte ikke er klart dokumentert. Det er behov for å fremskaffe dokumentasjon både på sykdom/skade, funksjonsnivå i jobb/studier og i dagligliv. Videre erfarer vi at det kreves at våre klienters plager må være svært alvorlige for at alvorlighetskravet skal være oppfylt. For eksempel er høyt symptomtrykk som følge av omfattende angst, depresjon, PTSD/kompleks PTSD ofte ikke nok til at alvorlighetskravet anses oppfylt. I praksis kreves at den uføre må anses å være invalidisert av sine plager, også når det gjelder sosial fungering, evne til å utføre daglige og personlige gjøremål (f.eks. husarbeid, innkjøp, ivaretagelse av hygiene, komme i gang om morgenen mv.)

I denne artikkelen vil vi først redegjøre generelt for hva som kreves for at en skade, sykdom eller lyte regnes som «alvorlig». Deretter vil vi gi to eksempler fra egne saker, og ett eksempel fra en nylig avsagt lagmannsrettsdom for å gi et bilde på hva som skal til for at alvorlighetskravet er oppfylt.

Nærmere om alvorlighetskravet

Sykdommen eller lyten være «alvorlig og varig». Det er ikke tilstrekkelig å ha en sykdom eller skade som medfører 100 % uførhet. 

I Rundskriv R12-00 til folketrygdloven § 12-13 tredje ledd listes det opp eksempler på sykdomstilstander som kan anses som alvorlige;

 • Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral parese eller lammelser
 • Nedsatt hjertefunksjon, for eksempel på grunn av medfødt uttalt hjertefeil
 • Nedsatt respirasjonsfunksjon, for eksempel på grunn av cystisk fibrose
 • Alvorlig og utbredt hudsykdom, for eksempel sklerodermi
 • Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt
 • Betydelig sansetap, for eksempel blindhet eller døvhet
 • Kronisk alvorlig sinnslidelse, for eksempel schizofreni
 • Massive angst-, tvangs- og depressive lidelser
 • Alvorlige psykosenære personlighetsforstyrrelser
 • Autisme
 • Alvorlig grad av Aspergers syndrom
 • De alvorligste tilfellene av ADHD

Denne listen er ikke uttømmende. Det skrives videre i rundskrivet at «har medlemmet flere sykdommer kan disse til sammen medføre en alvorlig og varig funksjonsnedsettelse før fylte 26 år. Høyesterett har i en dom avsagt i 2021 (HR-2021-2276-A) slått fast at dersom den som søker ung ufør-tillegg har flere sykdommer skal disse vurdere samlet, og det da ikke er et krav om at minst én av sykdommene isolert sett er alvorlig.

Til tross for det strenge kravet til sykdommen eller skadens alvorlighet er det ikke et krav om at den som søker ung ufør-tillegg må være 100 % arbeidsufør.

Rusmisbruk regnes i seg selv ikke som sykdom som kan gi rett til status som ung ufør. Unntak kan gjelde dersom psykiske lidelser var årsaken til at søkeren utviklet rusmisbruk. Dersom uførheten er forårsaket av en kombinasjon av psykiske plager og rusmisbruk, må psykiske plager være hovedårsaken til uførheten, for å gi krav på ung ufør-rettigheter.

Eksempel 1: Klient vant frem med krav om ung ufør-tillegg etter klage til NAV Klageinstans

Vår klient har flere alvorlige og gjennomgripende personlighetsforstyrrelser, herunder F.60.30 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, impulsiv type, F60.0 Paranoid personlighetsforstyrrelse, F.33.1 Tilbakevendende depressiv lidelse, samt unnvikende og tvangspregede trekk. I tillegg lider han av sterk angst, tilbakevendende depresjon, alvorlig spiseforstyrrelse, samt kompleks PTSD. Vi anførte at disse lidelsene samlet sett er invalidiserende for min klients funksjonsnivå på alle livets arenaer, både jobbmessig, sosialt, i forhold til selvivaretagelse (ADL-funksjoner) mv. Vi anførte videre at vår klient heller ikke har fullført utdanning etter ungdomskolen, til tross for sterkt ønske om videre skolegang. NAV Klageinstans la til grunn at vår klients «samlede sykdomsbilde må sidestilles med sykdomsdiagnosene som er listet opp i rundskrivet til folketrygdloven g 12-1 3 tredje ledd.» De begrunnet videre vedtaket med at vår klient har et høyt symptomtrykk. Klient var isolert og hadde store vansker med å forholde seg til andre mennesker. Plagene har også hatt stor innvirkning på hans funksjonsevne. De la videre vekt på at traumer i barndommen har påvirket vår klients utvikling fra ung alder, at han ikke har fullført utdanning utover ungdomskolen og videre at han har svært liten tilknytning til arbeidslivet.

Eksempel 2: Klient vant frem med krav om ung ufør-tillegg etter anke til Trygderetten

Vår klient har omfattende plager etter en vanskelig oppvekst med betydelig omsorgssvikt og mobbing på skolen. Hun sliter med blant annet svært lav selvfølelse, utmattethet, tankekjør, bulimia nevrosa, invalidiserende sosial angst, panikkanfall og ADHD. I tillegg har vår klient symptomer på OCD, PTSD og GAD, men fyller ikke alle diagnosekriteriene for disse lidelsene. Vår klients sterke sosiale angst gjør det svært vanskelig for henne å utføre daglige gjøremål hvor andre mennesker kan se henne og medfører samtidig at hun i betydelig grad isolerer seg. Trygderetten la til grunn av vår klients samlede sykdomsbilde er alvorlig og hun ble tilkjent ung ufør-tillegg.

Eksempel 3: Saksøker med cerebral parese vant ikke frem med krav om ung ufør-tillegg

Frostating lagmannsrett avsa den 25.01.23 dom hvor saksøker ikke fikk medhold i krav om ung uførtillegg til uføretrygd til tross for at hun har moderat cerebral parese. Lagmannsretten uttalte følgende om saksøkers plager; «(i) tillegg til «moderat» er hennes CP også beskrevet som «lettgradig» og «lite problematisk egentlig» I As tilfelle opptrer spastisiteten på den ene siden av kroppen. Hun har mindre kontroll over de delene av kroppen som er rammet på grunn av spasmene. Dette kompenserer hun med den friske halvdelen. A forklarte i retten at hun stort sett bruker skinne når hun går. Hun går og beveger seg nokså upåfallende. Men kan ikke gå for lange strekk uten at høyrefoten svikter i ankelleddet. Da må hun kompensere med annen muskulatur. Hun kan gå i trapper dersom hun holder i gelenderet, og hun kan sykle med en trehjuls el-sykkel. Armbruken er automatisert slik at hun stort sett alltid bruker venstre arm og hånd. (…). Selv om A bruker noe lengre tid på dagligdagse gjøremål enn funksjonsfriske, klarer hun seg alene i hverdagen. Hun bruker få hjelpemidler. (…) I nevropsykologisk utredning 23. mars 2018 ble det gjennomført evnekartlegging med testverktøyet WAIS-IV. Resultatene viste et samlet evnenivå i normalområdet og omtrent på gjennomsnittet. Det ble uttalt at «vansker i dagligliv og arbeidsliv synes ikke primært å være et resultat av kognitive vansker». Det ble likevel påpekt fall i prestasjoner knyttet til visuell organisering og konstruksjon, ordletingsvansker og uttale, og vesentlig økt mentalt trettbarhet. I oppsummeringen er det påpekt at hennes «nedsatte kraft og motorikk, nedsatte lungekapasitet og andre helseplager som allergier og eksem, som del av hennes CP synes mest hemmende i forhold til arbeid». Lagmannsretten beskriver videre plager med slitenhet, utmattelse, slitasje og skjevbelastning, samt astma.

Øvrige vilkår for ung ufør-tillegg

 • Skaden eller sykdommen må medføre uførhet før fylte 26 år.
  • Uføretidspunktet må være satt til før fylte 26 år.
 • Skaden eller sykdommen må være klart dokumentert
  • Det legges særlig vekt på tidsnær dokumentasjon og dokumentasjonskravet er noe høyere enn det som ellers kreves etter folketrygdloven.
 • Ung ufør-tillegg kan ikke eksporteres til utlandet
  • Ved flytting til utlandet beholdes uføretrygden, men ung ufør-tillegget faller bort. Ung ufør-tillegget tilkjennes på nytt, uten ny prøving av vilkårene, ved flytting tilbake til Norge.

Vi bistår med å klage eller anke avslag på krav om ung ufør-tillegg

Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter i forbindelse med klager og anker over avslag på ung ufør-tillegg.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.