Bilde av sølvgrå Mercedes Vito

Stønad fra NAV til bil og spesialutstyr til bil

Du kan også ha rett på tilskudd til spesialutstyr og/eller tilpassing av egen bil, samt få dekket ekstrautgifter til drift av bil.

I denne artikkelen vil du få en kort oversikt over Navs ulike støtteordninger til bil og hva som kreves for å ha rett på slik støtte.

Tilskudd til bil til og fra jobb eller utdanning (gruppe 1)

Det følger av folketrygdloven §§ 10-5 og 10-7 h at den som har varig nedsatt arbeidsevne eller har fått vesentlig innskrenkede muligheter for å velge yrke eller arbeidsplass kan få stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel. Formålet med denne stønaden er at du skal kunne skaffe deg, eller beholde, egnet arbeid.

Slik stønad er kategorisert som gruppe 1. Denne stønaden gis som et tilskudd og kan brukes til kjøp av bil. Du står fritt til å velge hvilken type bil du ønsker å kjøpe, og det kan være snakk om både brukt eller ny bil. Dersom du allerede eier en bil, som du har finansiert med egne midler, kan du få tilskudd fra Nav dersom bilen din er eldre enn 11 år eller når den er eldre enn åtte år og har gått mer enn 150 000 km.

Normalt er det aktuelt med kjøp av ordinær personbil. Imidlertid gjelder bestemmelsen i utgangspunktet alle typer motorkjøretøy. Det kan for eksempel, i tillegg til bil, omfatte mopedbil, firhjuling, båt, snøscooter eller lignende, se Navs rundskriv R10-07H.

Du må kunne dokumentere at du har et reelt og betydelig behov for transport. Funksjonshemmingen din må gjøre at annen transport, som kollektive transportmidler, ikke er mulig eller så vanskelig at det ikke er rimelig å kreve at du benytter deg av det. Det kan her være snakk om så vel fysiske som psykiske utfordringer med bruk av annen transport. At det ikke finnes offentlig transporttilbud der du bor, er ikke tilstrekkelig. Avstanden mellom hjemsted og arbeids- eller utdanningssted og hvor ofte du har behov for transport, vil kunne få betydning i denne sammenhengen.

Videre er det et krav at transportbehovet ikke kan dekkes på andre måter, eksempelvis ved hjelp fra familiemedlemmer, TT-ordning, skoleskyss-ordninger, arbeids- eller utdanningsreiser, pasientreiser, eller andre ordninger som dekker transportbehovet.

Du har selv ansvar for at bilen er egnet og hensiktsmessig med hensyn til dine behov. Eksempelvis må du påse at du klarer å styre alle spaker, brytere, speil m.v., at førersetet er mulig å regulere til riktig posisjon, at har du god oversikt når du kjører, at bilen er stor nok til nødvendig hjelpemidler og lignende. Bilen må også være i en slik stand at den med normal bruk vil vare ut stønadsperioden på 11 år, eller åtte år hvis den har kjørt mer enn 150 000 km. Tilskuddet avskrives hvert halvår og vil være fullstendig avskrevet i løpet av stønadsperioden.

Vilkårene for å få innvilget såkalt gruppe 1-kjøretøy er oppsummert;

 • Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før du fylte 67 år
 • Du må ha en varig og betydelig nedsatt funksjonsevne
 • Behovet for transport må være reelt og betydelig
 • Bruk av andre transportmidler er umulig eller urimelig belastende for deg
 • Bilen skal brukes til og fra arbeid eller utdanning
 • Bilen må være i slik stand at den kan være i drift ut stønadsperioden

Stønad til spesialtilpasset kassebil (gruppe 2)

Retten til denne stønaden fremgår av ftrl. §§ 10-6 og 10-7 h. Også for rett til denne stønaden må du ha en varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Denne ytelsens formål er å redusere utfordringer som din funksjonsnedsettelse gir deg i dagliglivet.

Stønad til spesialtilpasset kassebil er kategorisert som gruppe 2. Stønaden etter denne bestemmelsen gis som et rente- og avdragsfritt lån. Det er snakk om stønad til spesialtilpassede kassebiler med rullestolheis eller rampe.

Som hovedregel gis stønaden til personer som ikke er i stand til å komme seg inn og ut av bilen på egenhånd, uten bruk av rullestolheis eller rampe. Imidlertid kan stønaden også gis til deg med sterkt begrenset gangfunksjon, selv om du ikke trenger heis eller rampe for å komme ut eller inn av bilen. Nav foretar i slike tilfeller en vurdering av nødvendigheten av en spesialtilpasset kassebil, hvor det blant annet ses hen til om du ligger nært opp til å være avhengig av rullestolheis eller rampe, og om du har behov for å frakte med deg eksempelvis elektrisk rullestol. Personer som av trafikksikkerhetshensyn må skjermes fra førermiljøet i bilen på grunn av utagerende atferd kan også innvilges stønaden. Dette kan eksempelvis være tilfeller hvor det foreligger vedtak om tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.

Du må på samme måte som for gruppe 1-kjøretøy kunne vise til at du har et reelt og betydelig transportbehov som ikke kan dekkes på annen måte enn ved egen bil.

Til forskjell fra stønad i gruppe 1 står du ikke fritt i valget av bil ved vurdering om stønad i gruppe 2. Stønaden i gruppe 2 gis til anskaffelse av det rimeligste, mest hensiktsmessige kjøretøyet. Dette tilsier at stønaden som hovedregel gis til gjenbruksbil, gjerne tidligere trygdefinansierte kjøretøy dersom de egner seg for gjenbruk. Dersom det imidlertid ikke skulle finnes egnede gjenbruksbiler kan det være at du kan få lån til ny bil. Da Nav har innkjøpsavtaler med bilimportører/bilforhandlere må du ta kontakt med Nav ved kjøp av spesialtilpasset kassebil.

Vilkårene for å få innvilget såkalt gruppe 2-kassebil er oppsummert;

 • Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før du fylte 70 år
 • Du må ha en varig og betydelig nedsatt funksjonsevne
 • Funksjonsnedsettelsen må være av fysisk karakter
 • Bruk av andre transportmidler er umulig eller urimelig belastende for deg
 • Bilen må være godkjent av Nav
 • Bilen må være i slik stand at den kan være i drift ut stønadsperioden

Da stønaden gis som rente- og avdragsfritt lån skal det på et tidspunkt foreligge et gjeldsoppgjør. Lånet skal tilbakebetales når vilkårene for stønaden ikke lenger er til stedet. Gjeldsoppgjøret skjer ved at kjøretøyet leveres tilbake til Nav, hvis det kan gjenbrukes. Hvis det ikke er i en slik stand at det kan gjenbrukes kan verdien av bilen innbetales til Nav. Dersom gjelden er høyere enn verdien på den innleverte bilen skal differansen avskrives. Verdiforringelse som følge av manglende vedlikehold av bilen eller lignende kan kreves tilbakebetalt av Nav.

Hvor mye stønad kan du få?

Stønadene er behovsprøvd, og beregnes med utgangspunkt i inntekten din. Dersom du har ektefelle, eller samboer som du har felles barn med, regnes også dennes inntekt med. Det vil tas hensyn til om du forsørger ektefelle og/eller mindreårige barn. Det er som hovedregel inntekten fremkommet i siste års ligning som legges til grunn for beregningen.

Per 1. januar 2020 var tilskudd i gruppe 1 inntil kr 160 507. Hvor høyt tilskudd du er berettiget til kommer an på din, og eventuelt din ektefelle/samboers, inntekt. Det gis, basert på inntekten, en prosentvis del av maksimalt tilskudd. Tjener familien din til sammen over 6 G (folketrygdens grunnbeløp) har dere for høy inntekt og har ikke rett til tilskudd til bil fra folketrygden. Dersom du eksempelvis tjener mellom 4,5 – 5 G tilsvarer det 50 % av maksimalt tilskudd. Dersom bilen du ønsker å kjøpe koster mindre enn det tilskuddet du er berettiget til, så får du tilskuddet begrenset til bilens verdi. Du får altså ikke utbetalt overskuddet. På Navs hjemmesider kan du finne oppdatert inntektstabell og tilskuddsbeløp.

Det rente- og avdragsfrie lånet i gruppe 2 er også behovsprøvd. Behovsprøvingen avgjør hvor mye du må betale i egenandel. Egenandelen er per august 2020 150 000 kr. Det brukes samme tabell for inntektsgrensene som i gruppe 1. Det tilsier at dersom du tjener mellom 4,5 – 5 G vil du få dekket 50 % av egenandelen på 150 000 kr. Den del av kjøpesummen som overstiger egenandelen vil du få utbetalt som lån.

Spesialutstyr og tilpassing av bil

Etter ftrl. § 10-7 h kan man i tillegg til de to omtalte stønadene få tilskudd til spesialutstyr eller tilpassing/ombygging av bil. Dersom funksjonsevnen din er nedsatt i en slik grad at du ikke kan bruke motorkjøretøy uten installasjon av spesialutstyr eller tilpassing av bilen, kan du få økonomisk bistand til dette av Nav. Formålet er at du skal kunne nyttiggjøre deg av bilen til og fra arbeid/utdanning og/eller bedre din funksjonsevne i dagliglivet.

Dette tilskuddet er ikke behovsprøvd, og kan fullfinansiere nødvendig utstyr og/eller tilpassing. Dette dreier seg om utstyr som går lenger enn standardutstyr som følger med bilen. Utstyret og/eller tilpassingen skal begrenses til den mest hensiktsmessige og rimeligste løsningen. Nav kan bestemme hvilket utstyr som skal være omfattet av bestemmelsen. Dette er et tilskudd som normalt kun ytes én gang i løpet av den aktuelle stønadsperioden. Det kan likevel gjøres unntak dersom helsetilstanden din endrer seg i løpet av stønadsperioden eller utstyret på grunn av slitasje må skiftes ut.

Du vil også kunne søke støtte til nødvendig opplæring i bruk av spesialutstyret.

Grunnstønad

Dersom du som følge av nedsatt funksjonsevne har ekstrautgifter funksjonsfriske ikke har, som f.eks. utgifter til drift av bil, kan du i tillegg ha rett på grunnstønad fra Nav.

Dekning av advokatutgifter

Indem Advokatfirma bistår med klager og anker på vedtak om stønad til bil eller til spesialutstyr til bil.

Dersom du vinner frem med klagen eller anken vil utgifter til juridisk bistand som regel dekkes av NAV, jf. forvaltningsloven § 36 eller trygderettsloven § 29. Hvis du fyller vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med klagen eller anken dersom NAV ikke er pålagt å dekke saksomkostningene. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er bruttoinntekt på kr 246 000 for enslige, og kr 369 000 for personer som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100 000. Den økonomiske behovsprøvingen er regulert i forskrift om fri rettshjelp.