En som skriver på papir

Arbeidsavklaringspenger

Avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger begrunnes ofte med at all medisinsk behandling, eller alle hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak, ikke er gjennomført. I mange tilfeller fatter NAV vedtak på uriktig eller manglende grunnlag. Det kan være at NAV har misforstått saksforholdet, eller at saksbehandler på grunn av tidspress ikke har tatt seg tid til å innhente viktig informasjon.

Vilkårene for arbeidsavklaringspenger (AAP)

For ha rett til arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 %, jf folketrygdloven § 11-5. Videre må sykdom, skade eller lyte være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen. Dersom arbeidsevnen er nedsatt som følge av sosiale årsaker innvilges ikke arbeidsavklaringspenger.

Det er videre et krav om at du enten har behov for aktiv behandling for å komme tilbake i arbeid, eller at du har behov for arbeidsrettede tiltak, jf folketrygdloven § 11-6. Du kan også ha krav på arbeidsavklaringspenger dersom du har behov for annen bistand. Det må være en viss mulighet for at du vil bli i stand til å komme tilbake til arbeid, eller beholde ditt arbeid, med en eller flere av disse tiltakene.

Du må som en hovedregel ha vært medlem av folketrygden i minst 3 år for å ha rett til aap. Videre må du være mellom 18 og 67 år.

Du kan ha krav på arbeidsavklaringspenger selv om du ikke mottar sykepenger eller andre ytelser fra NAV.

Det er viktig å være klar over at du selv må søke om arbeidsavklaringspenger dersom sykepengeperioden er i ferd med å utløpe. NAV sørger ikke automatisk for at det søkes om arbeidsavklaringspenger.

Hvilket beløp har du krav på?

Arbeidsavklaringspengene dine utgjør i utgangspunktet 66 % av det inntektsgrunnlaget du hadde før du ble syk eller skadet. Dersom gjennomsnittet av dine tre siste inntektsår gir et høyere inntektsgrunnlag, legges dette til grunn. Inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp medregnes ikke i inntektsgrunnlaget.

Hvis du har barn kan du ha krav på barnetillegg.

Ved gjennomføring av arbeidsrettede tiltak kan du ha krav på tilleggsstøtte til f.eks. kjøp av lærebøker, og dekning av reiseutgifter, utgifter til pass av barn, flytteutgifter mv.

Hvor lenge kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger?

Hovedregelen er at det ikke ytes arbeidsavklaringspenger utover 3 år. I visse tilfeller kan det ytes arbeidsavklaringspenger i maksimalt ytterligere 2 år. Dette gjelder blant annet hvor medisinske årsaker har medført at det har tatt lang tid før det har vært mulig å starte med arbeidsrettede tiltak.

Frister

Klagefristens lengde er opplyst i vedtaket. Det er viktig at klage- eller ankefristen overholdes.

Utgifter til advokat

Dersom du vinner frem med klagen vil du normalt bli tilkjent omkostningene ved saken. Det er da trygdeetaten som skal dekke utgiftene. Dersom du fyller vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med anken eller klagen. Grensen for fri rettshjelp er bruttoinntekt på kr 246 000 for enslige, og kr 369 000 for personer som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100 000. Den økonomisk behovsprøvingen er regulert i forskrift om fri rettshjelp.

Indem Advokatfirma bistår med å påklage eller anke avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger.