Fem tårn med mynter

Sykepenger

Vilkår for rett til sykepenger

Bestemmelsene om sykepenger finner du i folketrygdloven kapittel 8.

Det er et vilkår for å ha rett på sykepenger at arbeidsuførheten klart skyldes sykdom eller skade, jf folketrygdloven § 8-4. Det ytes ikke sykepenger ved nedsatt arbeidsevne som følge av sosiale eller økonomiske problemer. For eksempel gir familiære problemer eller en konflikt på arbeidsplassen ikke rett til sykepenger.

Det er videre et vilkår at du har vært i arbeid i minst 4 uker før du ble syk eller skadet.

Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsforholdet avbrytes midlertidig i mer enn 14 dager, f.eks. ved permisjon. Dersom avbruddet skyldes avtalt turnusordning er retten til sykepenger i behold.

Hva får du utbetalt?

Størrelsen på sykepengene beregnes ved å ta utgangspunkt i at gjennomsnittet av inntekten din de tre siste hele kalendermånedene omregnes til årsinntekt. Hvis denne årsinntekten avviker mer enn 25% fra inntekten du har hatt de siste 12 månedene, skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

Det ytes sykepenger kun opp til maksimalt seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Enkelte arbeidsgivere utbetaler sykepenger utover folketrygdens maksimalbeløp.

Hvor lenge kan du få sykepenger?

Sykepengeperioden er maksimalt 52 uker, uavhengig av om du har vært helt eller delvis sykmeldt. Normalt må du ha vært i arbeid på nytt i minst 26 uker for å opparbeide deg rett til nye sykepenger. Det stilles krav til arbeidsrettet aktivitet for å beholde sykepenger. Hovedregelen er at du har plikt til å være i arbeidsaktivitet innen 8 uker etter sykemeldingen startet.

Dersom du ikke er i stand til å vende tilbake til arbeid etter endt sykepengeperiode, kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger.

Frister

Klagefristens lengde er opplyst i vedtaket. Det er viktig at klage- eller ankefristen overholdes.

Utgifter til advokat

Dersom du vinner frem med klagen vil du normalt bli tilkjent omkostningene ved saken. Det er da trygdeetaten som skal dekke utgiftene. Dersom du fyller vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med anken eller klagen. Grensen for fri rettshjelp er bruttoinntekt på kr 246 000 for enslige, og kr 369 000 for personer som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100 000. Den økonomisk behovsprøvingen er regulert i forskrift om fri rettshjelp.

Indem Advokatfirma bistår med å påklage eller anke avslag på sykepenger eller sykepengenes størrelse.