LIten gutt med cap smiler lurt

Rettigheter som ung ufør

Vilkårene for å få rettigheter som ung ufør

Alder

Skaden eller sykdommen må for det første medføre uførhet før fylte 26 år. Krav om ung ufør-ytelse må fremsettes før du fyller 36 år.

Alvorlighetskrav

For det andre må skaden eller sykdommen være alvorlig og varig. Det er ikke tilstrekkelig å ha en sykdom eller skade som medfører 100 % uførhet, skaden eller sykdommen må også falle inn under lovens krav om alvorlighet og varighet. Eksempler på skader og sykdommer som tilfredsstiller lovens krav er;

  • de alvorligste tilfeller av ADHD
  • alvorlig grad av Asbergers syndrom
  • autisme
  • alvorlig leddsykdom, f.eks. alvorlig leddgikt
  • alvorlig og utbredt hudsykdom, for eksempel sklerodermi
  • alvorlig epilepsi
  • cerebral parese
  • lammelser
  • betydelig sansetap, som blindhet eller døvhet
  • alvorlige psykiske lidelser som f.eks. schizofreni, massiv angst og/eller depresjon.

Listen over er ikke uttømmende, dvs. at også en rekke andre skader og sykdommer kan gi krav på ung ufør-tillegg.

Rusmisbruk regnes ikke som sykdom som kan gi rett til status som ung ufør. Unntak kan gjelde dersom psykiske lidelser var årsaken til at søkeren utviklet rusmisbruk. Dersom uførheten er forårsaket av en kombinasjon av psykiske plager og rusmisbruk, må psykiske plager være hovedårsaken til uførheten, for å gi krav på ung ufør-rettigheter. Dette rettslige utgangspunktet følger blant annet av dom av 24. mars 2009 fra Borgarting lagmannsrett (LB-2008-138188). Lagmannsretten legger i denne dommen til grunn at det ikke er dokumentert med legeerklæringer/journalnotater eller skriftlige uttalelser at søker hadde alvorlig psykisk sykdom før fylte 26 år.

Av rundskriv R12-00-H18 fremgår at «[A]lvorlig sykdom innebærer at sykdommen er klart dokumentert og begrunner et funksjonstap som forklarer varig reduksjon av inntektsevnen. Det er ikke diagnosen, men alvorlighetsgraden av sykdommen og dens følgetilstander som er avgjørende. Påvirkning på funksjoner i dagliglivet kan også føre til at sykdommen må vurderes som alvorlig».

Fullført høyere utdannelse er ikke nødvendigvis til hinder for at kravene til ung-uførtillegg foreligger. Det kan f.eks. vises til Trygderettens avgjørelse TRR-2014-1587. I denne saken hadde søker fullført en mastergrad i kunst på normert tid. Trygderetten la til grunn at utdanningen ikke var til hinder for å anse vilkårene om ung ufør-tillegg oppfylt.

Du kan ha krav på ung ufør-tillegg selv om du har vært mer enn 50 % yrkesaktiv etter fylte 26 år.

Trygderetten har de siste årene tilkjent ung ufør-ytelser for ME-pasienter i større grad enn tidligere. Slik vi forstår Trygderettens praksis legges det i dag større vekt på symptomer og plager, og betydningen disse har for funksjonsevnen, enn på selve diagnosen.

Kravet til dokumentasjon

Det tredje og siste vilkåret er at sykdommen eller skaden må være klart dokumentert. Det legges særlig vekt på tidsnær dokumentasjon.

Hvor mye kan du få i ung ufør-tillegg?

Du kan har krav på uføretrygd med 2,66 ganger grunnbeløpet dersom du er gift eller lever i et samboerforhold. Dersom du er enslig har du krav på 2,91 ganger grunnbeløpet.

Med virkning fra 01.02.20 er folketrygdloven endret slik at det ikke lenger kan innvilges ung ufør-tillegg til arbeidsavklaringspenger. Forut for 01.02.20 kunne det innvilges ung ufør-tillegg til arbeidsavklaringspenger med en en minsteytelse på 2,44 ganger grunnbeløpet.

Ung ufør-tillegg ytes tidligst fra og med den måneden du fyller 20 år.

Utgifter til advokat

Dersom du vinner frem med klagen vil du normalt bli tilkjent omkostningene ved saken. Det er da trygdeetaten som skal dekke utgiftene. Dersom du fyller vilkårene for fri rettshjelp vil du ha krav på fri rettshjelp i forbindelse med anken eller klagen. Grensen for fri rettshjelp er bruttoinntekt på kr 246 000 for enslige, og kr 369 000 for personer som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen er kr 100 000. Den økonomisk behovsprøvingen er regulert i forskrift om fri rettshjelp.

Indem Advokatfirma bistår i forbindelse med krav og klager vedrørende rettigheter som ung ufør.