Båter som ligger fortøyd inntil svaberg

Erstatning ved fritidsbåtulykke

Ulykker skyldes ofte høy fart, alkohol eller manglende bruk av vest – ofte i kombinasjon. I 2019 omkom 29 mennesker i fritidsbåtulykker. Antallet omkomne innebar en økning fra året før. Kun to av de omkomne var kvinner. Dette representerer en generell tendens: det er en overveldende overvekt av menn som omkommer i fritidsbåtulykker. I tillegg til dødsfall er det også mange som skader seg på sjøen. Ulykker skjer for eksempel ved fall over bord.

Blir du skadet i en fritidsbåtulykke kan du ha krav på erstatning. Fritidsbåteiere er imidlertid – i motsetning til for motorvogner – ikke forpliktet til å tegne forsikring. Det kan likevel være tegnet ansvarsforsikring for båtfører for å dekke erstatningsansvaret ved uaktsomhet. Det kan også være tegnet ansvarsforsikring for båten. Denne har ofte en øvre grense for utbetaling. Skadelidte står dermed i fare for at tapet ikke blir fullstendig dekket. I tillegg kan det ha blitt tegnet ulykkesforsikring.

Uten forsikring må et erstatningskrav rettes direkte mot båtfører etter alminnelige erstatningsrettsregler om skyld. Den skadevoldende handlingen som førte til personskaden må dermed ha vært uaktsom eller forsettlig.

Enhver ulykke som oppstår er en for mye. Skadelidtes situasjon forverres imidlertid ytterligere når erstatningsmulighetene etter ulykken er begrensede. Indem oppfordrer alle til å utvise sjøvett i sommer!