Om arv til barnebarn i Dagbladet HELG

Det er ikke uvanlig med et ønske om å la arven gå direkte til barnebarn. Ofte har dette sammenheng med at avdøde, også kalt arvelater, sine barn gjerne allerede er vel etablert. Behovet for et økonomisk tilskudd kan således være større hos et barnebarn som kanskje er i ferd med å fullføre studier og som ønsker å komme seg inn på et trangt boligmarked.

Arvesystemet i Norge er imidlertid bygget opp slik at dersom det ikke foreligger et testament, så er det arveloven som avgjør hvordan arven skal fordeles. Arveloven gir uttrykk for at dersom arvelater har barn, så skal arven som utgangspunkt fordeles likt mellom disse.

Så la oss ta for oss følgende eksempel: En mann sitter i uskiftet bo etter sin avdøde kone. Sammen har de tre barn. Den eldste datteren har to barn og den mellomste sønnen har ett barn. Yngstesønnen har ingen barn. Kan arven gå direkte til de tre barnebarna?

Arv etter loven vil i dette tilfellet innebære at de tre barna skal dele hele arven likt seg imellom. De vil således motta 1/3 av formuen hver. Mannens barnebarn vil følgelig ikke motta arv direkte.

Dersom mannen ønsker at arven skal gå direkte til barnebarna så er det derfor nødvendig å opprette et testament som gir uttrykk for et slikt ønske. Men selv med et testament så kan han ikke uten videre bestemme at all arv skal gå direkte til barnebarna. Dersom all arv skal gå direkte til barnebarna, så må barna først gi avkall på sin arv.

Arveloven inneholder nemlig bestemmelser om såkalt pliktdelsarv for livsarvinger. Pliktdelsarv er en minstearv som eventuelle barn har krav på etter loven. Denne minstearven kan i utgangspunktet ikke elimineres gjennom testament. Arvelater kan derfor som hovedregel gjennom testament kun disponere den delen av formuen som overstiger pliktdelsarven.

I dag utgjør pliktdelsarven 2/3 av arvelaters formue, oppad begrenset til kr. 1.000.000 per barn. I vårt tilfelle så betyr dette at barna samlet har krav på 2/3 av formuen, oppad begrenset til kr. 1.000.000 hver.

For den delen av formuen som måtte overstige dette så kan mannen altså gjennom testament fritt bestemme at denne skal gå direkte til de tre barnebarna. Og dersom han ønsker at hele arven skal gå direkte til barnebarna, så krever dette altså at samtlige barn gir avkall på sin arv.

Ved opprettelse av testament er det svært viktig å sørge for at det tydelig fremgår hva man ønsker. Jo klarere testamentet er, desto mindre tvil og derav mindre mulighet for konflikt mellom arvingene. For eksempel bør det i vårt tilfelle klart fremgå hvorvidt arven skal deles likt på hver «gren» eller fordeles likt på antall barnebarn. Dersom mannen ønsker at arven skal være barnebarnas eventuelle særeie så er også dette noe som bør inntas i testamentet.

Det er også viktig å vite at arveloven stiller opp flere formkrav som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig, og det kan være lurt å få profesjonell hjelp til å sørge for at formkravene er oppfylt.