Ferieavvikling

Norske arbeidstakeres grunnleggende rett til ferie reguleres i ferieloven.

Denne loven er i stor grad ufravikelig. Det vil si at det ikke er lov å avtale dårligere ferievilkår mellom arbeidstaker og arbeidsgiver enn det som følger av denne loven. Imidlertid er det lov å gi arbeidstaker bedre ferieordninger. Dette ser vi ofte er tilfellet gjennom forskjellige tariffordninger, hvor det for eksempel gis flere feriedager i løpet av året.

Ferieloven gir blant annet bestemmelser om feriens lengde og når ferie skal avvikles. Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har i tillegg krav på en ukes ekstra ferie.

Det utbetales ikke lønn i ferien, men arbeidstaker mottar da opparbeidet feriepenger som kompensasjon for bortfall av lønn. Retten til ferie gjelder imidlertid uavhengig av om arbeidstaker har opparbeidet seg rettigheter til feriepenger, men arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Når skal ferien avvikles?  

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni – 30 september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15 august i ferieåret

Arbeidstaker kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også avtale forskuddsferie og overføring av feriedager til påfølgende år, inntil 12 virkedager.

Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal uansett overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning.

Fastsettelse av ferietid

Arbeidsgiver​ skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid med arbeidstaker. Det er imidlertid ikke alltid arbeidsgiver kan innfri arbeidstakers ønske om ferie, oppnås ikke enighet, er det arbeidsgiver som tar den endelige beslutningen på når ferien fastsettes innenfor de grenser som følger av ferieloven. Arbeidsgiver generelle plikt til å opptre saklig, vil også gjelde ved fastsettelse av ferie.

Ferie under sykdom

Arbeidstaker som blir syk før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien.

Arbeidstaker som har vært syke i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Forutsetningen er at arbeidstaker har vært 100% sykemeldt. Det vil at dersom man for eksempel kun har vært 50% sykemeldt, skal ferien anses som avviklet.

Ferie som er fastsatt til tiden 1 juni – 30 september, og som utsettes grunnet sykdom, kan imidlertid ikke kreves avviklet på et senere tidspunkt i denne perioden.

Ferie i permisjon

Arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger, men arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger.

Faller permisjonstiden sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de virkedager ferie som er blitt omfattet av permisjonstiden

Arbeidstaker som har avviklet permisjonstid med foreldrepenger, i hele hovedferieperioden, kan motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp.

Dersom arbeidstaker har utvidet permisjon uten rett til foreldrepenger, kan arbeidsgiver fastsette ferie mens vedkommende er i permisjon.

Ferie i oppsigelsestiden

Ved oppsigelse fra arbeidstaker kan ferien fastsettes i oppsigelsestiden.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ferien legges i oppsigelsestiden, forutsatt at oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre.

Arbeidsgiver kan imidlertid ikke imidlertid ikke endre allerede fastsatt ferie uten arbeidstakers samtykke på grunn av oppsigelse, med mindre det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser.

Juridisk bistand

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i spørsmål vedrørende ferie.