Helsepersonell skriver i journal

Kort klagefrist i NPE-saker

Klage, oversittelse og konsekvenser

Vi har i den senere tid mottatt flere henvendelser om pasientskader hvor fristen for å klage på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning dessverre er gått ut. Det er viktig å være klar over at fristen for å klage er svært kort – og dersom den oversittes så kan konsekvensen bli stor. For mange har saken hos Norsk pasientskadeerstatning på vedtakstidspunktet vært til behandling i flere år, og en klagefrist på kun tre uker kan således komme brått på.

Prosessen – Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Pasientskadenemnda og domstolene

Erstatningskrav som følge av påført pasientskade behandles først av Norsk pasientskadeerstatning, deretter behandles en eventuell klage hos Pasientskadenemnda. Før du kan bringe saken inn for domstolene, må saken ha vært behandlet av begge instansene.

Fra du mottar vedtak i din sak fra Norsk pasientskadeerstatning har du kun tre uker på deg til å påklage dette til Pasientskadenemnda. Tre uker er svært kort tid. Oversitter du denne fristen så kan du søke om såkalt oppfriskning for oversittet klagefrist. Det skal imidlertid mye til for at dette innvilges.

Dersom fristen er oversittet, og saken ikke kan behandles av Pasientskadenemnda, mister du dermed retten til å bringe saken din inn for domstolene. Dette betyr at erstatningskravet ditt kan gå tapt. Dessverre er ikke alle klar over dette før det er for sent.

Sikre dine rettigheter – send inn klage

Det kan være vanskelig å overholde klagefristen av forskjellige grunner. Mange er slitne etter en lang prosess med oppfølging av saken overfor Norsk pasientskadeerstatning, og det kan være vanskelig å ta stilling til hvorvidt man ønsker å forfølge kravet videre.

Dersom du ikke er enig i vedtaket, er det imidlertid viktig at du sender inn en klage innen fristen på tre uker for å sikre dine rettigheter. I det tilfelle det ikke er mulig å få sendt inn klage innen klagefristen, bør du søke om utsettelse av fristen hos Norsk pasientskadeerstatning.