Inngangsparti mot stue med lite bord

Endringer i eierseksjonsloven fra nyttår

Stortinget behandlet i slutten av mai regjeringens forslag til endringer i eierseksjonsloven. Den nye loven vil trolig tre i kraft fra nyttår. Her er en oversikt over de viktigste endringene;

Vedlikeholdsansvaret

Vedlikeholdsplikten skal etter de nye reglene fordeles på en bedre og tydeligere måte. Det legges opp til en mer spesifisert oversikt over hvem som har plikt til hva. Ansvar for skifte av sluk på baderom flyttes fra seksjonseier til sameiet.

Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak

Det innføres nå vetorett for utlegg som overstiger ½ G (kr 46 817.-) på tidspunktet tiltaket besluttes.

Lading for el-biler

Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider kan anlegges av den enkelte sameier i tilknytning til parkeringsplass seksjonen disponerer etter samtykke fra sameiestyret. Styret har bare rett til å nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. Bevisbyrden for at det foreligger slik saklig grunn tilligger styret. Eksempelvis at tiltaket krever ekstraordinære endringer på felles anlegg.

Airbnb (kortidsutleie og hyblifisering)

Forslaget om begrensninger i antall utleiedøgn og innskrenkninger i adgangen til ombygning av leiligheter til flere hybler ble ikke vedtatt, men regjeringen er bedt om å komme med forslag til hvorledes dette skal reguleres.

Kobling til plan- og bygningsloven

For å kunne seksjonere en boligseksjon, må den nå også lovlig kunne benyttes til bolig etter plan- og bygningslovens regler.

Leietakers rett til å kjøpe seksjonen ved seksjonering

Leietakers kjøpsrett ved seksjonering ble vedtatt avviklet.

Seksjonseiers rett til å kreve seksjonering

Sameiere med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert vil nå kunne får rett til å kreve at seksjonering gjennomføres. Uten en slik rett vil en slik ikke seksjonert sameieandel være vanskelig å pantsette og dermed også vanskelig å selge.

Regnskap og revisjonsplikt

Bare sameier med 21 eller flere seksjoner får regnskaps og revisjonsplikt.

Enklere regelverk for sameier med to seksjoner

Det er nå vedtatt at det holder at en av seksjonseierne krever tvangssalg av den andre seksjonen ved vesentlig mislighold eller fare for vesentlig forringelse.

Midlertidig enerett til fellesareal i 30 år

Vedtektene kan fastsette at en eller flere seksjonseiere har enerett til å bruke bestemte deler av fellesarealene i inntil 30 år. I tillegg åpnes det for å etablere varig enerett for to eller flere seksjonseiere i sameier med næringsseksjoner.

Av øvrige endringer kan nevnes;

Forenklede krav til oppmåling av uteareal som skal tillegges enkeltseksjoner.

Adgang til seksjonering på rammetillatelse for både nye og eksisterende bygningsmasse.

Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknad om seksjonering settes til 12 uker.

Forbud mot kjøp av mer enn to boligseksjoner i samme eierseksjonssameie videreføres.