Bilde av kvinne med langt, mørkt hår og hatt, i skog

Kvinne vant frem med krav om ménerstatning mot staten v/Pasientskadenemnda med hjelp av våre personskadeadvokater

Kvinnen klaget saken inn for Pasientskadenemnda. Hun innhentet på eget initiativ en sakkyndigerklæring fra nevrolog, som mente at hun hadde betydelige smerteplager som følge av feilbehandling.

Pasientskadenemnda mente at kvinnen, til tross for den innhentede sakkyndigvurderingen, ikke hadde krav på ménerstatning.

Kvinnen tok kontakt med advokat Renate Lia som brakte saken inn for tingretten. Det ble anført at kvinnen hadde symptomer som var forenelig med smertetilstanden CRPS (komplekst regionalt smertesyndrom).

Det ble for tingretten oppnevnt sakkyndig innen ortopedi for å utrede spørsmålet om varig medisinsk invaliditet. Denne sakkyndige fant at kvinnens symptomer oppfylte de såkalte Budapestkritereiene, som benyttes ved vurdering av CRPS-tilstander.

Til tross for den rettsoppnevnte sakkyndiges konklusjon, kom tingretten til at det ikke var grunnlag for ménerstatning. Dommen ble på denne bakgrunn anket til lagmannsretten. I forbindelse med anken ble det innhentet en ny sakkyndigerklæring fra nevrolog og spesialist i smertetilstander. Spesialisten konkluderte med at kvinnen hadde utviklet en CRPS-tilstand som følge av feilbehandlingen.

Én måned før ankeforhandling erkjente staten v/Pasientskadenemnda erstatningsansvar for at kvinnen var påført 40 % varig medisinsk invaliditet. Det ble inngått forlik i september 2020, hvor staten v/Pasientskadenemnda betalte ménerstatning med kr 567 300. I tillegg dekket staten alle kvinnens utgifter til sakkyndige samt salær for ting- og lagmannsrett.

Igjen ser vi eksempel på hvor viktig det er for skadelidte at sakkyndig med riktig spesialitet blir benyttet i sakene, samt at skadelidte blir undersøkt i forbindelse med vurdering av varig medisinsk invaliditet.

Saken ble prosedert av advokat Renate Lia.