Fem stabler med sølvmynter

Erstatningspostene – hva har jeg krav på?

Påført inntektstap

Dersom din skade har medført en inntektsnedgang, kan du ha krav på erstatning for dette tapet. Tapet vil være differansen mellom inntekt henholdvis med og uten skaden. Perioden som avregnes under denne posten er fra og med skadetidspunkt, og frem til erstatningen fastsettes.

Fremtidig inntektstap

En skade kan medføre at din fremtidige inntekt ikke vil være like stor som den ellers ville vært. Dette er noe du kan kreve erstatning for. Det må estimeres hvor mye du ville ha tjent i fremtiden, henholdvis med og uten skaden. Det er differansen mellom disse beløpene som utgjør utgangspunktet for erstatningsberegningen. Perioden som avregnes under denne erstatningsposten er fra erstatningen fastsettes og normalt frem til fylte 67 år, dvs. pensjonsalder.

De beregningene som må foretas for å fastsette fremtidig inntektstap kan være vanskelige. Det er ofte under denne posten at forsikringsselskapene tilbyr en lavere erstatning enn det skadelidte har krav på.

Beregning av fremtidig inntektstap ved yrkesskade er standardisert.

Tapt fremtidig pensjon

Ved tapt fremtidig inntekt vil du normalt også ha krav på erstatning for tap i pensjon. Bakgrunnen for dette er at du ikke opparbeider deg like mye pensjonspoeng som det du ville ha gjort uten skaden.

Påførte og fremtidige merutgifter

Med påførte merutgifter menes rimelige og nødvendige merutgifter som følge av personskaden. Eksempler på slike merutgifter er:

  • Behandlingsutgifter
  • Transportutgifter
  • Medisinutgifter
  • Pleie- og omsorgsutgifter
  • Utgifter til ombygging av bolig
  • Advokatutgifter

Du kan ikke kreve erstattet merutgifter du ville hatt uavhengig av skaden. Du kan heller ikke kreve erstatning for merutgifter som dekkes av det offentlige.

Det er viktig å ta vare på alle kvitteringer for utlegg du har hatt i forbindelse med skaden. Uten kvitteringer kan det være vanskelig å dokumentere dine påførte merutgifter ovenfor forsikringsselskap og eventuelt domstolene.

På like linje med påførte merutgifter så har du også krav på å få erstattet rimelige og nødvendige fremtidige merutgifter.

Påført og fremtidig hjemmearbeidstap

Hjemmearbeidstap er tap du har fått og vil komme til å få fordi evnen din til å utføre praktiske gjøremål i hjemmet er redusert eller bortfalt som følge av skaden. Eksempler på slike gjøremål er husvask og snømåking.

Det er ikke et krav at du har reelle utgifter. Du kan få erstatning for familiemedlemmers merarbeid som følge av skaden, selv om du ikke betaler dem.

Ménerstatning

Ménerstatning er en såkalt ikke-økonomisk erstatningspost som er ment å kompensere for invaliditet og tapt livsutfoldelse. Ménerstatningen er standardisert, men det tas individuelle hensyn for hver enkelt person. Skadelidtes alder på skadetidspunktet og folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet er utgangspunktet for utregningen.

Ménerstatning forutsetter normalt en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15% eller høyere.

Oppreisning

Oppreisning er en ikke-økonomiske erstatningspost som er ment å kompensere for «tort og svie». Dette er en erstatning for den krenkelsen som har funnet sted, og kan anses som en kompensasjon for den fysiske og psykiske lidelsen du er påført.

Det er et vilkår for oppreisning at skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Oppreisning vil således helst være aktuelt der det foreligger en straffbar handling og/eller trafikkskade.

Størrelsen på oppreisningen fastlegges skjønnsmessig.

Skatteulempetillegg

Din erstatningsutbetaling kan gi deg skatteulemper. Dette kan gjelde skatt på renteinntekter eller alminnelig formueskatt. For å kompensere for slik skatteulempe kan du få tilkjent et skatteulempetillegg.

Skatteulempetillegget ligger normalt på 20 % av det beregnede fremtidige tapet.

Forsørgertapserstatning

Utgangspunktet for erstatning ved dødsfall er at det skal gis full erstatning for det forsørgertapet som er oppstått. Et vilkår for forsørgertapserstatning er at man ble helt eller delvis forsørget av avdøde.

Tapet skal utmåles individuelt, hvor det avgjørende er avdødes faktiske bidrag til dekning av familiens utgifter. Ved beregningen av erstatningen legges det særlig vekt på forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter til å forsørge seg selv.

Utgifter til begravelse og andre utgifter i anledning dødsfallet skal også normalt dekkes, herunder reiseutgifter til de nærmeste pårørende.

Ved dødsfall kan barn, ektefelle, samboer eller foreldre av avdøde kreve oppreisning. For å ha rett til oppreisning må dødsfallet være voldt med forsett eller grov uaktsomhet.

Våre personskadeadvokater kan hjelpe deg med å finne ut av hvor mye du har krav på i erstatning. Ring oss på 22 00 88 88 eller send oss en e-post til post@indem.no.