Forretningsmann holder sparegris mellom hendene

Alt du trenger å vite om fri rettshjelp

Med «fri rettshjelp» menes advokatbistand som helt eller delvis kan dekkes av staten. Dette er aktuelt i noen saker som anses å ha stor personlig og velferdsmessig betydning for dem det gjelder.

Fri rettshjelp ytes av vanlige advokater, men regningen betales helt eller delvis av staten. Reglene for fri rettshjelp finner du i Lov om fri rettshjelp av 13 juni 1980 nr. 35, (rettshjelploven) og Forskrift til lov om fri rettshjelp av 12.12.2005.

Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp, avhenger av hvilken type sak det dreier seg om, og i mange tilfeller også hvor høy inntekt og hvilken formue du har. I de såkalte behovsprøvede sakene har du kun krav på fri rettshjelp hvis lønn og formue ikke overstiger visse terskler.

To typer fri rettshjelp

 • Fritt rettsråd innebærer veiledning og hjelp i juridiske spørsmål som ikke skal opp for domstolene, herav søknader og klager, samt korrespondanse med motparten.
 • Fri sakførsel innebærer rettshjelp i saker som går for domstolene.

Det er advokaten eller fylkesmannen som innvilger fritt rettsråd, mens det er domstolene eller fylkesnemnda som innvilger fri sakførsel

De økonomiske vilkårene for fri rettshjelp

For å kunne få fri rettshjelp i såkalte behovsprøvede saker (se under), må du altså ha bruttoinntekt og nettoformue under fastsatte grenser. Fra januar 2022 er grensene slik:

 • Du kan ikke ha en netto formue på over 100.000 kroner (verdien av egen bolig skal ikke telle med).
 • Du kan ikke ha en brutto inntekt på over 320.000 kroner i året om du er enslig.
 • Dere kan ikke ha en brutto inntekt på over 490.000 kroner dersom du har samboer eller ektefelle (eller annet økonomisk fellesskap).

Hvis ditt behov for juridisk bistand kan dekkes på annen måte/gjennom andre ordninger, vil du som hovedregel heller ikke kunne motta fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel hvis du har en forsikring som dekker dine utgifter til juridisk bistand eller du er medlem i en forening som dekker slike utgifter. Det samme gjelder hvis det offentlige kan gi deg tilstrekkelige opplysninger og veiledning om saken som du søker fri rettshjelp til. I slike tilfeller må du benytte deg av disse alternative ordningene.

Egenandel ved fri rettshjelp

Personer i husstand med brutto årlig inntekt på 100 000 kroner eller mer, som søker og mottar fri rettshjelp, må i behovsprøvde saker betale en egenandel når bistanden overstiger 2 timer. Det gjelder ingen egenandel i sakene hvor du har krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

 • Ved fritt rettsråd er egenandelen kr 1 121,-
 • Ved fri sakførsel er egenandelen 25 % av sakskostnadene, oppad begrenset til åtte ganger offentlig salærsats, tilsvarende kr 8 960,-

I hvilke saker kan man få fri rettshjelp?

I følgende sakstyper har du krav på fri rettshjelp, uavhengig av inntekts- og formuesforhold:

 • Barn som gis egen advokat i barnefordelingssak.
 • Barnevernssaker om tvang.
 • Erstatning: Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson eller for urettmessig straffeforfølgning.
 • Fylkesnemnden: Saker i medhold av sosialtjenesteloven.
 • Kontrollkommisjonen: Saker etter psykisk helsevernlov.
 • Militærtjeneste: Nektelse av overbevisningsgrunner & diverse rettshjelp til vernepliktig i førstegangstjeneste.
 • Politianmeldelse av alvorlige personlige krenkelser.
 • Smittevernnemnden: Saker i medhold av smittevernlov.
 • Søksmål som er anbefalt av Sivilombudsmannen.
 • Tvangsekteskap.
 • Tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren.
 • Umyndiggjøring.
 • Utlendingssaker: Avslag på asyl og søknad for enslig mindreårig, frihetsberøvelser, overprøving av innvilget søknad, tilbakekall av tillatelse og utvisningssaker.

I følgende tilfeller kan du få behovsprøvd fri rettshjelp. Her vil det også gjelde egenandel:

 • Arbeidsforhold: Avskjed og arbeidsgivers oppsigelse.
 • Barnebortføring til utlandet.
 • Erstatning for personskade eller tap av forsørger.
 • Familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven.
 • Husleie: Oppsigelse eller utkastelse fra leid bolig.
 • Husstandsfellesskap: Saker om bosted og innbo.
 • Menneskerettigheter: Saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen.
 • Trygd: Klager om folketrygd og anke til Trygderetten.
 • Voldsoffererstatning: Søknad eller klage.

Indem kan hjelpe deg med å vurdere om du har krav på  fri rettshjelp. Dersom vi påtar oss saken din, hjelper vi deg også med å søke til riktig instans.