Klienter fikk millionerstatning etter vold

Med advokat Hege Narmo sin bistand fikk klientene medhold i krav om erstatning for psykiske skader etter traumatiske og voldelige oppvekstvilkår. Kontoret for voldsoffererstatning fant at sakene var omfattet av voldsoffererstatningsloven og tilkjente hver av søsknene, som nå er voksne, erstatninger på opp mot ca. 1 200 000 kroner.

Voldsoffererstatningsordningen

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, som for eksempel dersom du har blitt overfalt, voldtatt eller slått ned, kan du ha rett til voldsoffererstatning. Erstatning kan kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning eller av gjerningsmannen. Voldsofre har i utgangspunktet krav på å få dekket sitt fulle økonomiske og ikke-økonomiske tap som følge av voldsskaden. Økonomisk tap kan omfatte for eksempel tapt arbeidsinntekt som følge av at du faller ut av arbeidslivet, og utgifter til transport i forbindelse med medisinsk behandling. Det ikke-økonomiske tapet omfatter blant annet oppreisning. Oppreisning er en skjønnsmessig engangssum som skal kompensere for den påførte fysiske og psykiske lidelsen.

Tilkjent erstatningsbeløp er avhengig av tidspunktet for når det straffbare forholdet opphørte. For voldsskader som har skjedd etter 01.01.2011 kan det utbetales inntil 5 600 000 kroner (basert på folketrygdens grunnbeløp som per d.d. utgjør 93 634 kroner).

For voldsoffererstatning er det et krav at saken må være anmeldt til politiet, og i den forbindelse må du ha bekreftet at du vil fremme krav om erstatning i forbindelse med straffesaken. Skjema for å melde et erstatningskrav finner du her.

Vi kan fylle ut skjemaet på dine vegne og vil selvfølgelig bistå deg gjennom hele prosessen.

Fri rettshjelp

Utgifter til advokatbistand i forbindelse med fremsatt krav om voldsoffererstatning kan søkes dekket gjennom ordningen om fri rettshjelp. Ellers kan rimelige og nødvendige utgifter til bistand fra advokat bli dekket dersom du får medhold i erstatningskravet.

Dersom du eller noen du kjenner har blitt utsatt for en voldshandling, ta kontakt med vår personskadeavdeling i dag for en uforpliktende vurdering av om vi kan bistå i voldsoffersaken.

Kilde: http://www.voldsoffererstatning.no