Manglende informasjon fra legen kan gi krav på erstatning

Som pasient i norsk helsevesen har man krav på at det gis tilstrekkelig informasjon til at man kan gi et informert samtykke til den behandlingen som gis. Dersom pasienten blir utsatt for en pasientskade og et økonomisk tap, og kravet til informert samtykke ikke er oppfylt, vil pasienten kunne kreve erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Det må foreligge informasjonssvikt

For at det skal kunne tilkjennes erstatning som følge av manglende eller sviktende informasjon må det først slås fast det rent faktisk foreligger informasjonssvikt. Dette beror på en vurdering av helsepersonellets plikt til å gi informasjon, som følger av helsepersonelloven § 10, og pasientens krav på informasjon etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2.

Samlet skal disse to informasjonsbestemmelsene gjøre at pasienten kan gi et informert samtykke, som fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1. Det fremgår av denne bestemmelsen at for at et samtykke skal være gyldig må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Hva et informert samtykke innebærer i den enkelte sak må avgjøres konkret, men summarisk kan det oppstilles at pasienten skal få nok informasjon til å velge behandling dersom det finnes ulike alternativer, pasienten skal få informasjon om eventuell risiko for komplikasjoner og bivirkninger, og pasienten skal få informasjon om hvordan tilstanden vil utvikle seg uten behandling.

Informasjonssvikten må ha ført til en skade

Dersom den informasjonen pasienten har fått ikke tilfredsstiller lovens krav må det vurderes om den manglende informasjonen har ført til en skade. Det rettslige grunnlaget finner vi i pasientskadeloven § 2 a som angir at pasient «har krav på erstatning når skaden skyldes a) svikt ved ytelsen av helsehjelp selv om ingen kan lastes». Ettersom lovens stiller som krav at pasienten skal gi et informert samtykke, vil manglende informasjon til å kunne gi dette være «svikt ved helsetjenesten».

Informasjonssvikten må ha ført til skaden

Det må imidlertid også påvises at det er årsakssammenheng mellom informasjonssvikten og skaden, altså om det er svikten som har ført til skaden. Det sentrale spørsmålet her vil være om behandlingen i det hele tatt hadde blitt gjennomført, eller om den hadde blitt gjennomført på en annen måte, dersom tilstrekkelig informasjon var blitt gitt. Dersom dette er tilfelle, foreligger det en erstatningsvernet skadet.

Som ved andre pasientskadesaker er det den som søker om erstatning som har bevisbyrden. Dette innebærer at det er erstatningssøkeren som må sannsynliggjøre at det er årsakssammenheng mellom informasjonssvikten og skaden.

Selv om det er pasienten som har bevisbyrden for at det foreligger årsakssammenheng, må vurderingen ta utgangspunkt i hvilken informasjon pasienten har fått. Det er behandlingsstedet som har plikt til å journalføre at det er gitt informasjon og hvilken informasjon som er gitt. Dersom det står lite eller ingenting i pasientens journal om hvilken informasjon som er gitt, vil dette føre til at bevistvilen går ut over behandlingsstedet. Det skal da ikke mye til for å konstatere at det foreligger informasjonssvikt.

Deretter må det tas stilling til hva pasienten faktisk ville ha gjort, dersom vedkommende hadde fått tilstrekkelig informasjon. Dette blir et hypotetiske spørsmål, noe som vanligvis kalles en hypotetisk årsaksvurdering.

Vår erfaring tilsier at ved en slik hypotetisk årsaksvurdering er det enkelte momenter som fremstår som mer sentrale enn andre. Dette er:

  • Hvor god indikasjon det var for inngrepet eller behandlingen
  • Risikoen for at grunnlidelsen forverrer seg uten behandling
  • Hvorvidt pasienten hadde plager før behandlingen iverksettes
  • Hvor stor komplikasjonsrisikoen er
  • Pasientens alder
  • Hvorvidt pasienten risikerer skade på et område som er sensitivt for pasienten
  • Pasientens eget ønske om operasjon eller behandling
  • Om pasienten har en alvorlig overbevisning, eksempelvis religiøs

Vi bistår gjerne!

Vår erfaring tilsier at det er større sjanse for å vinne frem med et krav, og at du vil motta et høyere erstatningsbeløp dersom du lar deg bistå av advokat. Det er sjelden den lønner seg å akseptere det første tilbudet om erstatning. Vi anbefaler deg derfor å benytte deg av advokat i prosessen.

Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå med krav om erstatning etter alle typer pasientskader. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.