Rett til erstatning etter unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven

Den 22.06.2022 avsa Borgarting lagmannsrett dom om erstatning for pasientskade etter unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2. tredje ledd.

Bestemmelsen lyder slik:

«Selv om det ikke foreligger grunnlag for erstatningsansvar etter første og annet ledd, kan det unntaksvis ytes erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. Det skal legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon på forhånd.»

Hva saken gjaldt

Saken gjaldt en mann som falt på isen og pådro seg avrivning av en sene i kneet. Han ble operert for skaden.

En etterfølgende blodpropp medførte lungeemboli og hjerneskade. Pasienten har i dag en svært stor skade (68 prosent varig medisinsk invaliditet) og er 100 prosent arbeidsufør.

På bakgrunn av avslag på erstatning hos Pasientskadenemnda anla han sak mot staten. Pasienten vant i tingretten, men staten anket. Spørsmålet for lagmannsretten var om skaden var «særlig uventet», i henhold til pasientskadelovens § 2. tredje ledd. Det var enighet mellom partene om at det var en «særlig stor skade», og at det var årsakssammenheng mellom skaden og operasjonen.

Grunnlag for erstatningsansvar

Lagmannsretten kom, i likhet med tingretten, til at det var grunnlag for erstatningsansvar.

Det ble lagt avgjørende vekt på at det skal foretas en samlet vurdering av om pasienten er påført en skade som ligger utenfor den risiko som må aksepteres. Videre må det legges vesentlig vekt på at bestemmelsen er en sikkerhetsventil – som bare skal brukes der det er et markert avvik fra den risiko som pasienter må akseptere når de gjennomgår medisinske inngrep. 

I den konkrete saken ble det lagt vekt på at det var god indikasjon for inngrepet, men tilstanden utgjorde ikke en livstruende skade. Tålegrensen var derfor den del lavere enn i pasientskadesaker som har oppstått ved behandling av livstruende tilstander, f.eks kreft, hjerteproblemer, etc.

Risikoen for en slik utvikling av blodpropp som skjedde i dette tilfelle ble vurdert av de sakkyndig til 0,01 promille.

Lagmannsretten kom til at det er et stort misforhold mellom skadelidtes situasjon med og uten operasjon. Uten operasjon ville han hatt en stivt ben og en varig medisinsk invaliditet på 13 prosent. Med skaden har han en varig medisinsk invaliditet på 68 prosent og er blitt 100 prosent arbeidsufør.

Lagmanns retten la avgjørende vekt på at skadeomfanget var klart uforholdsmessig. Dette sett i lys av at det var tale om behandling av en ikke livstruende tilstand hos en ellers frisk person. Den konkrete risikoen for slike skader som pasienten fikk var nær-ikke eksisterende for den aktuelle operasjon.

Anken fra staten ved Pasientskadenemnda ble dermed forkastet.

Saken ble prosedert av Indems advokat Renate Lia

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.