Bilde av blåklokker som ligger på bakken.

Menerstatning ved personskade

Dersom man blir utsatt for en personskade, dette kan eksempelvis være pasientskade, trafikkulykke, yrkesskade eller voldshendelse, kan man ha krav på menerstatning. I denne artikkelen vil vi redegjøre for hensynene som ligger til grunn for menerstatning, hvilke vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne få tilkjent menerstatning, og kort om hvordan menerstatning utmåles.

Hensynene bak menerstatning

Formålet med menerstatning er at denne skal gi økonomisk kompensasjon for tapt livsutfoldelse. En alvorlig personskade vil ofte føre til at skadelidte ikke lenger klarer å fortsette med fritidsaktiviteter og hobbyer som vedkommende gjorde før skaden inntraff. Dette tapet av livsutfoldelse er dermed et ikke-økonomisk tap menerstatning er ment å bøte på, og erstatningen vil kunne gi skadelidte en mulighet til å kjøpe seg alternative opplevelser. Lovgiver har i forarbeidene til skadeserstatningsloven § 3-2, som omhandler menerstatning, uttalt at

«Dersom erstatningen bare skulle gis for økonomisk tap, kunne det føre til at en person som var påført varig og betydelig invaliditet, overhodet ikke hadde krav på erstatning. I andre tilfelle kan skaden medføre økonomisk tap og ulempe ved at mulighetene til livsutfoldelse og livsnytelse er blitt varig redusert på grunn av skaden. Også i slike tilfelle bør det kunne legges særskilt vekt på menet. En kompensasjon i form av penger for den ulempe som menet i seg selv representerer for skadelidte, vil aldri kunne «erstatte» invaliditeten. Erstatningen antas imidlertid å ville sette skadelidte i stand til å redusere de ulemper som invaliditeten innebærer for ham.»

Vilkår – varig og betydelig medisinsk skade

Kort fortalt er vilkårene for å få tilkjent menerstatning at man er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art. I tillegg må skaden være forårsaket av ansvarshendelsen.

I vilkåret om at skaden må være betydelig ligger det et krav om at skaden er av en viss størrelse og alvorlighetsgrad. Vurderingen av om en skade er betydelig tas det utgangspunkt i invaliditetstabellen. Her listes det opp en rekke skadefølger, og det er fastsatt hvilken medisinsk invaliditet den aktuelle skaden gir. I enkelte tilfeller vil ikke den konkrete skadefølgen være opplistet, og da vil invaliditetsgraden fastsettes ved at det gjøres en skjønnsmessig sammenligning av skadefølger som er opplistet i tabellen. For at en skade skal anses for å være betydelig, slik at denne gir grunnlag for menerstatning, må skaden fastsettes til en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller er.

Det er videre et vilkår at skaden er varig. Høyesterett har klargjort hva som er minstekravet for at en skade er å anse som varig, og har uttalt at menerstatning må kunne tilkjennes for «langvarige medisinske skader, i hvert fall når skaden antas å ville få minst en tiårs varighet». Her er det viktig å merke seg at det er en sammenheng mellom kravet om at skaden må være varig, og at det må være snakk om betydelig skade. For at man skal anse varighetsvilkåret for å være oppfylt må skade være betydelig i hele den tidsperioden som det kreves erstatning for.

At skaden må være forårsaket av ansvarshendelsen, innebærer at det må være årsakssammenheng mellom den psykiske eller fysiske skaden som skadelidte har pådratt seg og ansvarshendelsen. Dette innebærer at det bare er relevant å ta hensyn til den delen av skaden som skyldes ansvarshendelsen. Det hender at skadelidte har en medisinsk invaliditet fra før ansvarshendelsen. Dette kalles for inngangsinvaliditet, og denne medisinske invaliditeten ser man bort fra ved vurderingen av menerstatning fra den aktuelle ansvarshendelsen.

Utmåling av erstatningen

Som beskrevet over er det et vilkår for menerstatning at skaden fastsettes til en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller mer. Etter at det er fastsatt hvilken invaliditetsgrad skaden har medført, vil denne deretter vurderes opp mot invaliditetsgruppene som fremgår av invaliditetstabellen. Utmåling av menerstatning er med andre ord til en viss grad standardisert. Det tas videre stilling til antallet tapsår, basert på gjennomsnittlig levealder.  Ved utmålingen av menerstatning er det også en snever adgang til å justere denne ved såkalt gruppeopprykk. Dette forutsetter at det foreligger individuelle forhold som fører til at skadefølgen er vesentlig mer byrdefull enn ved et normaltilfelle.

Særlig om innhenting av sakkyndig erklæring

Det er over redegjort for at den medisinske invaliditeten må fastsettes til 15 % eller mer for at en skadelidt skal ha krav på menerstatning. Størrelsen på den medisinske invaliditeten vil avgjøres av medisinske vurderinger, hvor en spesialist blir bedt om å foreta en vurdering av skaden og skrive en spesialisterklæring hvor varig medisinsk invaliditet fastsettes.

Ettersom spesialisterklæringen vil omhandle den konkrete skadelidte, er vår erfaring at valget av hvilken spesialist som utarbeider erklæringen kan ha stor betydning for utfallet av saken. Siden valget av spesialist kan være av stor betydning, kan det for skadelidte være hensiktsmessig å tidlig kontakte advokater med kompetanse innen personskadeerstatning.

Vi i Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter i saker om personskadeerstatning. Kontakt oss gjerne for en gratis og uforpliktende innledende vurdering av din sak!

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.