Blad som står i sanden på sandstrand

Forsørgertap

Noen ganger skjer det alvorlige hendelser som gjør at man mister en nærstående. Avdøde kan være utsatt for en feilbehandling, trafikkulykke, yrkesskade eller voldshendelse/straffbar handling. I slike tilfeller kan du ha krav på forsørgertapserstatning.

Hvem kan søke erstatning?

Ektefelle, samboer og mindreårige barn (0-19 år) kan søke om forsørgertapserstatning. I mer sjeldne tilfeller kan det også gjelde avdødes foreldre eller andre som ble forsørget av avdøde. Det skal gis erstatning til hver enkelt som har krav på erstatning. Er det f.eks en familie hvor det er etterlatte ektefelle/samboer og mindreårige barn, så skal erstatningen utmåles og deles på hver enkelt. I praksis blir det først utmålt den totale felleserstatningen for familien, og deretter fordeles erstatningen på de enkelte som har krav på erstatning.

Hva er forsørgertap?

For etterlatte som ble helt eller delvis forsørget av avdøde, oppstår det i mange tilfeller et økonomisk forsørgertap.  Det er tilstrekkelig at det forelå et delvis forsørgerforhold, slik tilfellet er mellom ektefeller og samboere som selv har arbeidsinntekt eller er innvilget ulike former for ytelser til livsopphold fra NAV eller fra privat pensjonsordning. Etterlatte ektefeller eller samboere kan derfor ofte ha krav på forsørgertapserstatning.

Hva er vilkårene for å få forsørgertapserstatning?

For å ha krav på forsørgertapserstatning må det være et ansvarsgrunnlag, dvs at det er en ansvarlig skadevolder. Slikt ansvarsgrunnlag vil i hovedsak være bilansvar (etter trafikkulykke), yrkesskade eller yrkessykdom, pasientskade eller voldsskade. Du må ha vært helt eller delvis forsørget av den avdøde på dødstidspunktet. Den avdøde må ha bidratt økonomisk eller med hjemme/omsorgsarbeid da han eller hun døde. I tillegg må det være årsakssammenheng mellom tapet og dødsfallet.

Hva kan jeg få erstattet?

Erstatningen skal dekke det tapet som følger av dødsfallet. Dette kan være forsørgertap, begravelsesutgifter og andre utgifter i anledning av dødsfallet.

Hvordan beregnes erstatning etter dødsfall?

Ved yrkesskade er erstatningen standardisert. I andre tilfeller sammenliknes familiens økonomiske situasjon før og etter dødsfallet. Tapet utmåles konkret i hvert tilfelle.

Krav til dokumentasjon

Det kreves at man sender inn en oversikt over husstandens faste utgifter. Utgifter (individuelle utgifter) som enkeltpersoner har skal ikke tas med.

Eksempler på faste utgifter er husleie, boliglån, billån, utgifter til strøm, kommunale utgifter, fellesutgifter til bolig/bil, telefoni, TV, internett, aviser og forsikring på bil/hus.

I tillegg innhentes opplysninger fra skatteetaten og NAV.

Offentlige ytelser og forsikring

Tapet må primært søkes dekket gjennom offentlige ytelser, for eksempel barnepensjon, gjenlevendepensjon og utvidet barnetrygd.

Du må også undersøke om noen av dine forsikringer kan dekke forsørgertapet.

Kan det kreves oppreisning?

Oppreisning for tort og svie kan bare kreves av den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt en annens død. Det er bare ved svært alvorlige forhold at en uaktsomhet kan betegnes som grov.

Er det behov for advokatbistand ved tap av forsørger?

Hos Indem Advokatfirma har flere av våre advokater lang erfaring med personskadesaker, inkludert forsørgertapssaker. Vår erfaring tilsier at det ved forsørgertap er et stort behov for bistand av advokat. Dette på bakgrunn av at det er en komplisert beregning som skal foretas og at man ofte har mange spørsmål som kan besvares av en advokat. Ofte vil advokatbistand dekkes av ansvarlig skadevolder (forsikring, NPE, KFV).

Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak!

Ring oss på 22 00 88 88 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.