To bøker og dommerhammer

Ny dom om viktigheten av tidsnære journalnotater

Det ble ikke funnet objektive tegn på skader hos skadelidte, og symptomene oppstod først 6 uker etter ulykken. Videre hadde plagene forverret seg gradvis frem til domstidspunktet. Lagmannsretten la til grunn at sykdomsforløpet ikke var forenelig med allment akseptert medisinsk viten, siden symptomene ikke hadde vist seg innen 72 timer etter ulykken. Det ble videre vist til at skadelidtes plager var av en karakter som store deler av befolkningen har til enhver tid. Lagmannsretten la til grunn at det mest sannsynlig var skadelidtes vanskelige livssituasjon som var årsaken til plagene.

Skadelidte anførte at han hadde hatt hodepine helt siden ulykken, men at hans fokus hadde vært på sønnens og samboerens alvorlige plager. Han hadde derfor ikke nevnt hodepineplagene i særlig grad til sine behandlere, og det var grunnen til at det ikke fantes tidsnær dokumentasjon på hodepine. En av de sakkyndige for lagmannsretten konkluderte med at det var påvist en hjernestammeskade i 2019. Lagmannsretten fant imidlertid ikke at dette var sannsynliggjort. Borgarting lagmannsrett la heller ikke skadelidtes anførsel om at det ikke stilles krav om konkret diagnose, til grunn.

Lagmannsretten tok ikke stilling til om de 4 kumulative vilkår som oppstilles ved nakkeslengskader, gjaldt også i denne saken.

Saken illustrerer at det er vanskelig å vinne frem med erstatningskrav når det ikke foreligger journalnotater eller annen nedtegnelse om skade den første tiden etter ulykken. Dommen tydeliggjør viktigheten av å sørge for å få journalført/dokumentert eventuelle plager etter en ulykke.

Dommen omhandler forøvrig en ganske vanlig problemstilling om at skadelidte blir påført plager som ikke vises objektivt (f.eks. på MR eller røntgen) og som en stor del av befolkningen har til enhver tid.

Saken ble ikke prosedert av Indem Advokatfirma.