Fem tårn med mynter

Har du fått uriktig avslag på utbetaling under personforsikring?

Hvor kan du ha forsikring?

Det er mange som har inngått individuelle forsikringsavtaler, og de fleste har oversikt over disse. Det er imidlertid også mange som er dekket av kollektive forsikringsordninger, eksempelvis gjennom arbeidsgiver eller fagforeninger. Du kan også være dekket av forsikringer gjennom ektefelle eller samboer, herunder forsikring tegnet av ektefelle/samboer selv, via vedkommendes arbeidsgiver, fagforening eller gjennom andre foreninger. Erfaring viser at mange dessverre ikke er klar over at de er dekket av slike forsikringsordninger, og dermed går glipp av forsikringsutbetalinger. Det er derfor viktig, når skade er oppstått, å kontakte arbeidsgiver, fagforeninger mv. for å undersøke om du er dekket av en kollektiv forsikringsordning.

Du kan også være dekket av forsikring, herunder reiseforsikring, ved bruk av betalingskort, f.eks. Mastercard. Videre kan du være dekket av forsikring gjennom ulike medlemskap, f.eks. i Coop.

Det finnes en rekke forsikringsprodukter som skal gi økonomisk sikkerhet dersom du blir syk eller skadet. Noen forsikringer gir utbetalinger ved medisinsk invaliditet eller død, andre er ment å dekke tapt inntekt ved ervervsmessig uførhet. Her gir vi en kortfattet oversikt over ulike personforsikringer.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring vil gi deg en viss økonomisk trygghet dersom du blir påført skade i en ulykke. For å få utbetaling under en ulykkesforsikring må skaden skyldes en ulykkeshendelse. Som regel blir en ulykke definert som en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Dette innebærer at sykdom normalt ikke gir utbetaling under ulykkesforsikringen.

Erstatningsutbetaling etter ulykkesforsikring deles vanligvis inn i tre typetilfeller; erstatning for medisinsk invaliditet, erstatning for dødsfall og erstatning for utgifter.

Erstatning for varig medisinsk invaliditet

For å få utbetaling av erstatning for varig medisinsk invaliditet (VMI) må du ha vært utsatt for en ulykkeshendelse. Du må videre være påført en skade. Skaden må varig. I erstatningsrettslig sammenheng er vilkåret om varighet som hovedregel oppfylt når skaden antas å vare i minst ti år. Eksempler kan være amputasjon av kroppsdel, feilstilling etter bruddskade, tap av syn eller hørsel eller skjemmende arr. Vær imidlertid oppmerksom på at ulykkesforsikringer ofte ikke gjelder psykiske lidelser.

Når det gjelder utbetaling under ulykkesforsikringen vil beløpet være avhengig av den forsikringssummen som er valgt. Forsikringsbeløpet gjelder ved 100 % medisinsk invaliditet. Graden av medisinsk invaliditet for den konkrete skaden fastsettes prosentvis i henhold til Invaliditetstabellen. Dersom den medisinske invaliditeten fastsettes til 15 prosent, og forsikringssummen er 1.000.000 kroner, vil utbetalingen av ulykkesforsikringen være på 150.000 kroner. I tillegg vil du ha krav på renter.

Erstatning ved dødsfall

Også ved dødsfall kan ulykkesforsikringer gi utbetaling. Igjen er det en forutsetning at dødsfallet skyldes en ulykkeshendelse.

Erstatning for utgifter

En ulykkesforsikring vil ofte dekke behandlingsutgifter opp til en viss beløpsgrense. En forutsetning for dekning av slike utgifter er at de skyldes en ulykkeshendelse. Videre er det viktig å merke seg at du først må benytte deg av de offentlige dekningsmulighetene som gjelder, før forsikringsselskapet vil dekke behandlingsutgifter. Du finner informasjon om hvilke utgifter det offentlige dekker på helfo.no.

Uføreforsikring og uførepensjon

Mange tegner uføreforsikring for å sikre seg økonomisk, dersom man skulle falle ut av arbeidslivet på grunn av sykdom eller skade. Merk også at det er mange som har gode kollektive uføreforsikringer gjennom arbeidsgiveren. Det finnes flere ulike typer uføreforsikringer. Det vanligste er pensjonsforsikringer som gir rett til en månedlig utbetaling i form av uførepensjon. Det finnes også uførekapitalforsikringer som gir rett til utbetaling av et engangsbeløp.

Det er viktig å være oppmerksom på at utformingen av uføreforsikringer varierer. Det er imidlertid enkelte vilkår som er vanlige. Det normale er at uføreforsikringer kommer til utbetaling når du har vært ufør i to år, og uførheten vurderes å være varig. Det stilles også vanligvis krav om at din arbeidsuførhet må være på minst 50 %.

Merk at uføreforsikringer ikke er knyttet til varig medisinsk invaliditet (VMI), men til evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Derfor kan du ha rett til utbetaling av uføreforsikringen selv om den medisinske invaliditetsgraden er lav.

Uførekapitalforsikring

Uførekapitalforsikring innebærer at det foretas en engangsutbetaling av et forsikringsbeløp. Du vil dermed få utbetalt hele forsikringsbeløpet, slik at du har et økonomisk sikkerhetsnett.

Når kan utbetaling skje under uførekapitalforsikring?

For å få utbetaling under uførekapitalforsikring er forutsetningen vanligvis at du er minst 50 % arbeidsufør. Det er som regel også et vilkår at du har vært ufør i 2 år, og at uførheten vurderes å være varig. Vilkårene for utbetaling av uførekapitalforsikring og uførepensjon er vanligvis de samme.

Gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring innebærer at man i forbindelse med låneopptak tegner forsikring til dekning av gjelden. Dette innebærer at gjelden helt eller delvis dekkes dersom vilkårene i forsikringsavtalen er oppfylt. Det er altså hva som er avtalt som er avgjørende for om utbetaling finner sted. Normalt vil kravet utløses ved dødsfall. Det er også vanlig å tegne forsikring som gjelder dersom man får en varig medisinsk invaliditet (VMI) etter ulykke eller sykdom, eller dersom man blir varig ervervsmessig ufør.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom ikke annet avtales vil gjeldsforsikringer vanligvis bortfalle når lånet innfris. Det samme gjelder hvis lånet refinansieres i en annen bank. Dersom du kan ha krav på utbetaling av en gjeldsforsikring, er det viktig at du ikke endrer låneforholdet før gjeldsforsikringen er utbetalt.

Hva har du krav på under gjeldsforsikring?

Har du forsikret gjelden eller deler av den, og vilkårene for utbetaling er oppfylt, vil forsikringsutbetalingen gå til dekning av gjelden. Er deler av gjelden allerede nedbetalt på dette tidspunktet, vil forsikringsbeløpet bli satt til det beløpet som dekker det gjenstående.

Ved dødsfall vil gjeldsforsikring være fordelaktig fordi de etterlatt vil sitte igjen med en mindre gjeldsbyrde, særlig i tilfeller der en av familiens inntektskilder er falt bort. Normalt vil det også være tungt for en arbeidsufør person å skulle betjene et større lån.

Livsforsikring (ved dødsfall)

En livsforsikring eller dødsfallsforsikring er en forsikring som kommer til utbetaling ved død. Det vanlige er at utbetaling finner sted uavhengig av hva som er årsak til dødsfallet. Dermed er livsforsikring en mulighet for å gi økonomisk trygghet til de du er glad i, dersom du skulle falle fra.

Hvem får utbetaling under livsforsikring?

Det er den som er begunstiget som får forsikringssummen utbetalt. Normalt velger den som kjøper forsikringen hvem som skal være begunstiget. Det mest vanlige er å velge barn eller ektefelle/samboer, men dette er opp til den enkelte kjøper av forsikring. Vanligvis er det også mulig å endre hvem som er begunstiget.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom dødsfallet skyldes trafikkulykke, yrkesskade eller vold kan de etterlatte eller andre som ble forsørget av avdøde også ha krav på erstatning for forsørgertap. Krav om erstatning kan da rettes mot bil- eller yrkesskadeforsikringsselskapet, eller mot Kontoret for voldsoffererstatning. Dersom dødsfallet skyldes behandlingssvikt kan krav rettes mot Norsk pasientskadeerstatning.

Barneforsikring

En barneforsikring er et forsikringsprodukt som består av flere typer dekninger som gir erstatning dersom barnet ditt skulle bli utsatt for ulykke eller sykdom. Vanligvis kan barneforsikring kjøpes for barn mellom 2-3 måneder og 16-18 år.

I Norge er behovet for medisinsk behandling dekket gjennom det offentlige helsevesenet. Barnet vil gjerne også være forsikret gjennom barnehage eller grunnskole for skader som skjer der. Likevel kan en utbetaling fra barneforsikring være nyttig til å dekke andre behov som oppstår ved skade eller sykdom hos barn.

Sykdom eller skade hos et barn vil påvirke en families økonomi på flere måter. Derfor kan ekstra utbetalinger i tillegg til ytelser fra det offentlige komme godt med. En barneforsikring kan også gjøre det mulig at en av foreldrene kan ta seg råd til å være hjemme med et alvorlig sykt eller skadet barn.

Hva dekker barneforsikring?

Det er mange ulike hendelser som dekkes av barneforsikringer. Det vanlige hovedskillet går mellom forsikringene som dekker uførhet, altså uførekapital, uførepensjon og medisinsk invaliditet, og forsikringene som ikke gjør det. Hvilke skader og sykdommer som dekkes varierer, og generelt er det viktig å være klar over den store variasjonen i de ulike forsikringsproduktene som forsikringsselskapene selger. Hva som dekkes og hvor stor utbetaling man kan få varierer veldig.

Eksempler på hva som kan dekkes under en barneforsikring er blant annet psykologisk helsehjelp, ombygging av bolig, behandlingsutgifter ved ulykke, utgifter ved sykehusopphold, utbetaling ved uførhet (engangs- eller månedlig utbetaling), samt engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet.

Når utbetales erstatning under barnforsikring?

Dersom barneforsikringen utløses av uførhet, må man normalt ha vært minst 50 % sykemeldt i 12 måneder sammenhengende, og i mange tilfeller utbetales ikke forsikring før barnet er fylt 18 år. Ved ulykkesforsikring beregnet ut fra varig medisinsk invaliditet (VMI) er det som regel nødvendig å få fastsatt varig medisin invaliditetsgrad før utbetaling skjer. Dersom det kreves dekning for alvorlig sykdom vil man få utbetaling når diagnose foreligger.

Barneforsikringer gir normalt dekning til forsikringstager er 26 år gammel, og ofte vil man ha rett til å fortsette forsikringene blant annet for uførhet.

Generelt om forsikringer

Meldefrist

For de fleste forsikringer må du gi melding til forsikringsselskapet innen ett år etter at forsikringstilfellet oppstod.

Renter

Videre har du krav på renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter at forsikringstilfellet ble meldt til forsikringsselskapet. Derfor er det viktig at du melder skaden til forsikringsselskapet så tidlig som mulig.

Rettshjelpsforsikring

Dersom du har fått avslag på krav om utbetaling under en personforsikring kan du, dersom du har innboforsikring, aktivere rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til juridisk bistand. Du må selv dekke egenandelen, da forsikringsselskapene ikke aksepterer at Indem Advokatfirma ikke krever inn egenandelen på rettshjelpsforsikringen.

Bistand fra våre advokater

Det kan oppstå mange ulike juridiske utfordringer i saker om personforsikringer. Dette kan eksempelvis dreie seg om at forsikringsselskapet vil reservere forsikringen mot enkelte helseforhold, eller at forsikringsselskapet mener at det forelå omstendigheter ved tegningen av forsikringen som gjør at utbetalingen helt eller delvis skal falle bort.

Er du selv syk eller skadet, eller har et sykt eller skadet barn, er du gjerne i en vanskelig og sårbar posisjon. Det kan dermed være fristende å akseptere det første tilbudet som kommer fra forsikringsselskapet. Noen ganger er det imidlertid slik at utmålingen av erstatningen kan by på vanskelige spørsmål. Eksempelvis kan det være spørsmål om hvor stor medisinsk invaliditet skaden har medført, om familien din kan ha krav på å få dekket kostnader til tilpasning av bolig etc.

Dersom du trenger hjelp i forbindelse med en personforsikring kan våre advokater bistå deg i prosessen mot forsikringsselskapet. Våre advokater har bred erfaring med rettslige prosesser overfor forsikringsselskaper, og vil ivareta dine interesser gjennom hele prosessen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.