SCrabblebrikker med ordnene accident injury hurt

Oppreisningserstatning ved personskade

Hvis du er påført personskade kan du ha krav på oppreisningserstatning, jf skadeserstatningsloven § 3-5. Oppreisningserstatningen skal gi den skadelidte et «plaster på såret». Mange kaller det også erstatning for «tort og svie». Oppreisningserstatningen skal innebære en straff for den som har gjort skaden.

Hva skal til for å ha krav på oppreisningserstatning?

Det er et vilkår for krav om oppreisningserstatning at skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. I kravet til grov uaktsomhet ligger at skadevolders handling må kunne betegnes som et markert avvik fra vanlig, forsvarlig handlemåte.

Oppreisningserstatning kan tilkjennes både ved fysiske og psykiske skader.

Se også: Få en gratis vurdering av din sak – kontakt oss her

I hvilke tilfeller kan oppreisningserstatning tilkjennes?

Oppreisningserstatning kan normalt tilkjennes i følgende tilfeller:

  • Trafikkulykker (ruset sjåfør, høy fart, sjåfør har tatt bevisst risiko mv.)
  • Vold, seksuelle overgrep, skremmende eller plagsom adferd
  • Grov feilbehandling i forbindelse med helsehjelp
  • Grov uaktsomhet fra arbeidsgiver, ansatte i virksomhet eller i et offentlig organ
  • Andre grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger som har medført personskade

Hvem kan ha krav på oppreisningserstatning?

Det er i hovedsak den som har skadet seg som kan ha krav på oppreisningserstatning. I noen tilfeller kan også etterlatte ha krav på oppreisningserstatning. Den erstatningsberettigede kretsen av etterlatte vil først og fremst være etterlatte barn, foreldre og ektefelle/samboer.

Krav om oppreisningserstatning må rettes mot den som har påført skaden

Du kan kreve oppreisingserstatning direkte fra den eller de personen(e) som har påført deg skaden. Kravet om erstatning kan fremsettes i forbindelse med eventuell straffeforfølgning. Dersom anmeldelse mot gjerningspersonen blir henlagt, kan kravet om oppreisingserstatning fremsettes ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. I noen tilfeller kan du også bli tilkjent oppreisningserstatning selv om forholdet ikke er anmeldt.

Hvis du er påført personskade i trafikkulykke kan du fremsette krav om oppreisningserstatning fra forsikringsselskapet til føreren av kjøretøyet (bil, motorsykkel, buss, traktor mv.)

Det gjelder unntak ved yrkesskade og pasientskade

Du kan ikke kreve oppreisingserstatning ovenfor arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap, da det er gjort unntak i yrkesskadeforsikringsloven for krav om oppreisningserstatning.

Du kan imidlertid fremsette krav direkte ovenfor arbeidsgiver, eventuelt ved et sivilt søksmål dersom det ikke kommer til enighet om et erstatningsoppgjør. I noen tilfeller hvor det foreligger en straffbar voldshandling i forbindelse med arbeid kan det fremsettes krav om oppreisningserstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Dersom den grovt uaktsomme eller forsettlige skadeforvoldelsen har skjedd i forbindelse med helsehjelp, må krav rettes direkte mot ansvarlig skadevolder, for eksempel en lege, eller dennes ansvarsforsikringsselskap. Du kan altså ikke kreve oppreisningserstatning fra NPE. På samme måte som for yrkesskader foreligger det ikke hjemmel i den någjeldende pasientskadeerstatningsloven for å kreve oppreisingserstatning.

Hvor høy kan oppreisningserstatningen bli?

Oppreisningserstatning kan tilkjennes med beløp fra ca. kr 10 000 og opp til kr 300 000, som er det høyeste beløpet som foreløpig er tilkjent av en domstol.

Størrelsen på oppreisningsbeløpet avhenger blant annet av utvist skyld, alvorligheten av krenkelsen, omfanget av skaden, om det foreligger brudd på avhengighets- eller tillitsforhold mv.

Ta kontakt med våre personskadeadvokater!

Våre personskadeadvokater kan gi deg svar på om du kan ha krav på oppreisningserstatning for personskade, eventuelt om du som etterlatt kan ha krav på erstatning. Vi kan foreta en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Kontakt oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.