Får du bonus? Pass på pensjonen!

Pensjonen beregnes ut fra pensjonsgrunnlaget ditt

De fleste vet at hvor mye de får i pensjon, henger sammen med hvor mye de tjener gjennom arbeidslivet. Men ikke alle er klar over hvordan dette henger sammen. Det som skjer er at arbeidsgiver betaler et pensjonsinnskudd ut fra hvilken lønn du har. Enkelt forklart så settes disse pengene inn på en sparekonto for deg, for eksempel hos et forsikringsselskap, og betales ut når du går av med pensjon.

Se også: Lurer du på om din bonus skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget? Ta kontakt med oss her.

Pensjonsgrunnlaget ditt er den arbeidsinntekten som arbeidsgiver betaler pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Dette gjelder både ved såkalt innskuddsbasert- og ytelsesbasert pensjonsordning. Ved innskuddsbasert pensjonsordning slår loven fast at arbeidsgivers innskudd minst skal utgjøre 2 prosent av lønnen din, mellom 1 og 12 G. Ved ytelsesbasert pensjonsordning skal arbeidsgiver betale inn nok slik at du får en avtalt prosent av lønnen din i pensjon, for eksempel 68 prosent (inklusiv alderspensjon fra folketrygden).

Jo større pensjonsgrunnlaget ditt er, desto mer penger blir det altså satt av til pensjonen din. Dette gjelder for de fleste med et fast ansettelsesforhold i Norge.

Hva inngår i pensjonsgrunnlaget ditt?

Lovens utgangspunkt er at all skattepliktig lønn fra arbeidsgiver skal inngå i pensjonsgrunnlaget ditt. Dette inkluderer alt av grunnlønn, bonus, provisjon, overtidsarbeid, nattillegg, skattepliktige naturalytelser osv. Hovedregelen er altså at alt dette skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget.

Lovverket åpner likevel for at arbeidsgiver kan gjøre noen unntak fra denne hovedregelen, dersom dette er fastsatt i regelverket for den enkelte pensjonsordningen. Både innskuddspensjonsloven § 5-5 (2) og foretakspensjonsloven § 5-4 (2) åpner for at arbeidsgiver kan beslutte at det skal sees bort fra «godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelse eller andre varierende eller midlertidige tillegg». Det er her vi advokater ofte ser at arbeidsgivere trår feil.

Mange arbeidsgivere gjør feil når det kommer til bonus

I relasjon til bonus så ser vi at mange arbeidsgivere legger til grunn at bonustillegg er et slikt «varierende eller midlertidig tillegg» som kan holdes utenfor pensjonsgrunnlaget. Arbeidsgiver kan for eksempel vise til at det inngås en ny bonusavtale hvert år eller at størrelsen på bonusutbetalingene varierer fra år til år.

Finanstilsynet har imidlertid ved flere anledninger gitt uttrykk for at dette ikke er riktig forståelse av lovens unntaksvilkår. Det kan eksempelvis vises til daværende Kredittilsynets brev til Norske Shell av 31.07.2009, der det fremgår:

Når det gjelder bonusordninger har Kredittilsynet i tidligere saker pekt på at bonustillegg som skal utbetales i henhold til fast bonusordning normalt bør tas med i lønnsgrunnlaget når bonusordningen er av varig karakter og bonustillegget i foretakets lønnsstrategi er forutsatt å kunne utgjøre en ikke uvesentlig del av den samlede lønn. Dette selv om bonustillegget vil variere i størrelse fra år til år og i enkelte år kan bli ubetydelig. Det er således lagt vekt på at bonusordningen framstår som stabil for arbeidstakerne og at tillegget utgjør et viktig lønnselement.

Også Høyesterett har i HR-2016-01446-A (Nattilleggdommen) uttalt at det avgjørende for om et tillegg kan ses bort fra eller ikke, er om «det inngår som en fast del av lønnsordningen, og om opptjeningen er regelmessig». Det er uten betydning hvorvidt tilleggets størrelse som sådan er varierende.

Fast bonustillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget

Dette betyr at når det gjelder spørsmålet om bonustillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget så må man foreta et skille mellom faste bonusordninger og de mer sporadiske og tilfeldige bonusutbetalingene.

En sporadisk bonusutbetaling vil typisk være ordninger hvor selskapet vedtar en bonus på slutten av året på grunn av et ekstra godt resultat eller der hvor en nyansatt får en «sign-on» bonus. I slike tilfeller må man som regel akseptere at det dreier seg om et «varierende eller midlertidig tillegg» som kan holdes utenfor pensjonsgrunnlaget.

Men en fast bonusutbetaling som knytter seg til arbeidsgivers prestasjoner og følger selskapets vedtatte ordninger, vil som hovedregel måtte inngå i pensjonsgrunnlaget. Dette gjelder selv om de enkelte utbetalingene kan variere, og selv om arbeidsgiver har anledning til å endre bonusordningen.

Hør med oss om ditt pensjonsgrunnlag

Dersom du jobber eller har jobbet i en bedrift med fast bonusordning, bør du undersøke om bonustilegget inngår eller inngikk i pensjonsgrunnlaget ditt. Hvis svaret er nei, anbefaler vi at du kontakter en av våre advokater for en vurdering av om du kan kreve at din nåværende eller tidligere arbeidsgiver inkluderer bonustilegget i ditt pensjonsgrunnlag.