VISSTE DU AT DU KAN FÅ GRATIS VURDERING AV DIN PASIENTSKADESAK?

Hvis du har blitt påført en pasientskade har du kanskje allerede økonomiske bekymringer. Det å engasjere advokat trenger ikke å være dyrt! Indem Advokatfirma tilbyr gratis vurdering av din pasientskadesak. Ta kontakt med oss for en kostnadsfri og uforpliktende vurdering.

Hva lurer du på i forbindelse med søknad om pasientskadeerstatning?

Nedenfor vil vi gi deg svar på noen av de spørsmålene du kanskje lurer på i forbindelse med søknad om pasientskadeerstatning.

Pasientskader kan oppstå ved behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging av en skade eller sykdom. Det betyr at du kan søke om pasientskadeerstatning hvis helsepersonell påfører deg nye skader, eller gjør at din opprinnelige skade eller sykdom blir forverret. Du kan også ha krav på erstatning ved forsinket behandling av din skade eller sykdom. Det anbefales at du tar vare på alt av dokumenter og kvitteringer som omhandler skaden din, behandlinger, medisiner og lignende.

Ofte stilte spørsmål:

Hva skal til for å få pasientskadeerstatning?

For å ha rett til pasientskadeerstatning må tre vilkår være oppfylt:

Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen.

I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.

Det må foreligge årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og skaden.

Dersom skaden skyldes den sykdommen eller skaden du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning. I noen saker kan dette årsakssammenhengsspørsmålet være medisinsk komplisert.

Pasientskaden må ha medført et økonomisk tap

Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Skaden må ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, eller du må ha blitt påført en varig og betydelig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Det største økonomiske tapet er ofte inntektstap. Dersom behandlingssvikten har medført dødsfall kan etterlatte (som regel barn eller ektefelle/samboer) har krav på forsørgertapserstatning.Merutgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende skal også dekkes.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, og det ikke foreligger varig skade, vil NPE gi avslag på kravet om erstatning.

Hva får jeg ikke erstatning for?

Erstatning for forbigående plager eller en dårlig opplevelse, som ikke gir et økonomisk tap, gir ikke grunnlag for erstatning. Du kan heller ikke få erstatning for «tort og svie» fra NPE.

Hva med erstatning etter koronavaksine?

Grensen på 10 000 kroner gjelder ikke for saker som gjelder følger av koronavaksinen. Da skal NPE dekke utgifter skaden har ført til fra første krone, dersom de øvrige vilkårene er oppfylt.

Kan man få erstatning for ikke-økonomisk tap?

I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade. Med varig menes vanligvis at pasientskaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at pasientskaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader. Medisinsk invaliditet er ikke det samme som arbeidsuførhet eller prosent knyttet til arbeidsuførhet.

Når foreldes saken min?

Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, vil NPE kunne legge til grunn at kravet er foreldet.

Hovedregelen er at et krav om erstatning er foreldet etter tre år.

For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må du ha forstått at du har fått en skade som har gitt deg et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet. Du må også ha forstått hvem som er ansvarlig for skaden. Du har i denne forbindelse et visst ansvar for å undersøke om skaden din skyldes behandlingen, og hvem som er ansvarlig. Krav som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet. Dette gjelder selv om du ikke har vært klar over skaden og hvem som er ansvarlig.

Foreldelsesfristen avbrytes ved at kravet meldes til NPE.

Hvordan melder jeg inn en pasientskade?

Du melder fra til NPE (Norsk pasientskadeerstatning) ved å fylle inn et skjema på NPEs hjemmesider, www.npe.no. Eventuelt kan du be om å få tilsendt skjemaet i posten. Etter at du har meldt i fra om skaden, vil NPE innhente medisinsk dokumentasjon i saken. Disse opplysningene skal du få mulighet til å gi dine merknader til.

Hvor mye kan man få i Pasientskadeerstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning kommer an på flere faktorer. Det er derfor ikke mulig å angi noe nøyaktig anslag uten å ha gjennomgått saksdokumenter knyttet til skaden, og ofte skattemeldinger og dokumentasjon fra NAV. Tapet skal vurderes individuelt og dokumentasjon som er nødvendig å innhente vil da kunne variere fra sak til sak. Erstatningsbeløpet kan bli alt fra noen tusenlapper til flere millioner kroner. Utgangspunktet er at du skal stilles økonomisk som om pasientskaden ikke hadde skjedd.

Hvem utbetaler erstatningsbeløpet?

Det er NPE som utbetaler erstatningsbeløpet.

Bør jeg vente med å sende inn søknad?

I noen tilfeller kan det være fornuftig å vente med å sende inn søknadsskjema, til du ser om du faktisk har fått en varig skade, eller at du har fått et økonomisk tap på minst 10 000 kroner. Dette gjelder særlig i tilfeller der skaden er av forbigående karakter.

Koster det noe å få saken vurdert av Norsk pasientskadeerstatning?

Nei, det er gratis å få søknad om erstatning behandlet av NPE. Det er også gratis å klage et vedtak fra NPE inn for Pasientskadenemnda.

Kan jeg få dekket kostnadene ved bruk av advokat?

Ja, det kan du. Dersom NPE er enig med deg i at det foreligger svikt i behandlingen din, og de øvrige vilkår for erstatning er oppfylt, får du dekket den juridiske hjelpen du trenger når den økonomiske erstatningen skal beregnes. Advokatbistanden er da gratis for deg.

Bruk av advokat under ansvarsutredningen (spørsmål om man har krav på erstatning) dekkes som hovedregel ikke av NPE.

Er det behov for advokatbistand under ansvarsutredningen og utmålingen av erstatning?

Hos Indem Advokatfirma har flere av våre advokater lang erstatning med pasientskadesaker. Vår erfaring tilsier at pasientene kan ha like stort behov for bistand under denne delen av saksbehandlingen, som under utmålingen av erstatning. Dette fordi en pasientskadesak kan by på mange vanskelige juridiske og medisinske spørsmål ved utredningen av om NPE er erstatningsansvarlig.

Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om din sak!  

 

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.