Hvordan søker man pasientskadeerstatning

I helsetjenesten oppstår det fra tid til annen feil. Dette kan være uhell under en operasjon, forsinket diagnostisering, eller feil behandling av sykdommen eller tilstanden. Dersom du blir påført en skade som følge av behandlingssvikt, infeksjon eller smitte, eller at behandlingen har medført en særlig stor eller uventet skade, kan du ha rett til erstatning.

Gangen i en pasientskadesak

I Norge har den statlige etaten Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ansvaret for å utbetale erstatning i slike saker, enten skaden har skjedd i privat eller offentlig helsetjeneste. Dersom man mener å ha blitt påført en pasientskade, må man dermed søke NPE om erstatning. Dette kan gjøres både digitalt og per post, og søknadsskjemaet ligger tilgjengelig på NPE sine nettsider.

I denne artikkelen vil vi redegjøre for saksbehandlingsprosessen hos NPE, og hvilke muligheter en erstatningssøker har for å påklage vedtak som fattes av NPE.

Behandlingen av søknader om erstatning hos NPE er todelt, hvor det først tas stilling til om det er grunnlag for erstatning i saken. Dersom det er grunnlag for erstatning, vil saksbehandlingens andre del omhandle utmåling av erstatningen.

1.Har erstatningssøker krav på erstatning?

Den første delen av saksbehandlingen omhandler hvorvidt det er grunnlag for erstatning i saken. For å avgjøre dette vil NPE innhente den dokumentasjonen som kan ha betydning for saken. Dette vil i hovedsak være erstatningssøkerens medisinske journaler og en uttalelse fra behandlingsstedet hvor man mener at svikten i behandlingen skjedde. Etter at en slik uttalelse er innhentet vil erstatningssøker få muligheten til å kommentere denne.

I pasientskadesaker vil medisinske vurderinger være sentrale. NPE vil derfor forelegge saken for en lege som er spesialist på den aktuelle skadetypen, og som utarbeider en sakkyndig uttalelse. Her vil det gjøres en vurdering av behandlingen og oppfølgingen som erstatningssøker har fått, og om det er årsakssammenheng mellom behandlingen og de plagene erstatningssøker har. Et sentralt spørsmål vil være om behandlingen som er gitt har vært i tråd med god medisinsk praksis. Uttalelsen vil deretter oversendes til erstatningssøker som får muligheten til å kommentere denne før NPE fatter vedtak i saken.

På dette stadiet i saksbehandlingen har man i utgangspunktet ikke krav på å få dekket advokatutgifter av NPE. Dette får man kun i unntakstilfeller som kan være dersom erstatningssøker ikke snakker norsk, har vanskeligheter med å skrive, lese eller snakke, eller av andre årsaker ikke er i stand til å ta vare på sine egne interesser.

Deretter vil NPE foreta en foreløpig vurdering av erstatningssøkerens rett til erstatning. Mener NPE det er grunnlag for erstatning, vil det skje en erstatningsutmåling. Dersom NPE mener at det ikke er grunnlag for erstatning, vil det fattes et avslagsvedtak. Dette vedtaket kan påklages, og hvordan dette gjøres redegjøres for senere i denne artikkelen.

2.Utmåling av erstatningen

Etter at NPE har tatt stilling til om at det er grunnlag for erstatning i saken, skal erstatningen utmåles. Under erstatningsutmålingen vil NPE dekke utgifter til juridisk bistand, dette vil bidra til at erstatningsutmålingen blir så riktig som mulig, og at alle relevante erstatningsposter og momenter blir tatt med.

Formålet med erstatningen er at denne skal dekke det økonomiske tapet som behandlingssvikten har påført og vil påføre erstatningssøker. Hovedregelen er at man skal stilles økonomisk som om pasientskaden ikke hadde skjedd. For å komme frem til dette resultatet, vil erstatningssøkeren bli bedt om å redegjøre for sitt økonomiske tap som følge av pasientskaden. På bakgrunn av disse opplysningene, samt dokumentasjon fra NAV, Skatteetaten o.l., vil NPE beregne størrelsen på erstatningen. Dette vil først oversendes som et forslag til erstatning, som erstatningssøkeren kan gi tilbakemelding på. Deretter vil NPE fatte vedtak om erstatningsberegningen.

Dersom du er ikke er enig med utmålingsvedtaket fra NPE, kan dette vedtaket påklages. Som nevnt gjelder det samme dersom NPE avslår søknaden din om erstatning.

3. Klagebehandling

Dersom du er uenig i vedtaket fra NPE, enten fordi du mener erstatningsutmålingen ikke er riktig eller du har fått avslag på søknaden om erstatning, må dette vedtaket påklages innen tre uker. Da vil NPE gjøre en innledende klagebehandling, som innebærer at NPE vil vurdere saken din på nytt.

Dersom NPE ikke omgjør vedtaket etter den nye vurderingen, vil saken bli sendt videre til Helseklage, som er det saksforberedende sekretariatet for Pasientskadenemnda. Helseklage vil vurdere saken på nytt, og sørge for at all relevant informasjon er innhentet. I noen saker har Helseklage selv myndighet til å fatte vedtak i saken, mens i andre saker vil endelig avgjørelse fattes av Pasientskadenemnda.

Resultatet av klagebehandlingen hos Helseklage/Pasientskadenemnda kan gå ut på at vedtaket fra NPE opprettholdes, at vedtaket omgjøres eller at saken blir sendt tilbake til NPE for videre saksbehandling der.

Som hovedregel får man ikke dekke utgiftene til juridisk bistand fra det offentlige ved slik klagebehandling. Men dersom klagen fører til at vedtaket omgjøres, vil man få dekket nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand i klageomgangen.

4. Avslag hos Pasientskadenemda – søksmål til tingretten?

Etter at det er fattet vedtak hos Pasientskadenemnda finnes det ikke flere klagemuligheter innen forvaltningen. Ønsker man å gå videre med saken, må det dermed tas ut søksmål mot NPE. Fristen for å ta ut søksmål er seks måneder etter at man mottok vedtaket fra Pasientskadenemnda.

Ved en eventuell rettslig prosess kan det være aktuelt å be om at det innhentes en ny medisinsk erklæring fra en rettsoppnevnt sakkyndig. Vanligvis gjøres dette hvis man er uenig i den sakkyndige uttalelsen NPE har innhentet tidligere, og man vil da få en ny vurdering av den behandling som er gitt.

Det er kostbart å anlegge søksmål mot domstolen. De aller fleste vil imidlertid ha en innboforsikring som også omfatter rettshjelpsdekning. Benytter man seg av rettshjelpsdekningen vil denne dekke utgifter til advokat og rettsoppnevnt sakkyndig oppad begrenset til 100 000 kroner, mot at man betaler en mindre egenandel. Dersom du vurderer å gå til søksmål mot NPE anbefaler vi uansett at du får vurdert saken av en advokat, som også vil redegjøre for den økonomiske risikoen en rettslig prosess innebærer.

Bør man benytte seg av advokat i pasientskadesaker?

Saker om pasientskader kan ha stor betydning for den det gjelder. Vår erfaring er videre at det også kan ha stor betydning for sakens utfall om man blir bistått av en advokat med god kjennskap til regelverket for omdet foreligger grunnlag for erstatning, og utmålingen av de ulike erstatningspostene.

Vi i Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter i pasientskadesaker, og sikrer at våre klienter får den erstatningen de har krav på. Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende, innledende vurdering av din sak!

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.