Erstatning etter flyforsinkelse, seier i tingretten

Erstatning etter flyforsinkelse. Indem Advokatfirma representerte saksøker i saken om flyforsinkelse fra Cluj-Napoca til Oslo Gardermoen. Saksøker ankom sin endelige destinasjon mer enn 18 timer senere enn planlagt, dagen senere enn planlagt. Selv om forsinkelsen skyldtes ekstraordinære omstendigheter i form av tåke, ble flyselskapet dømt til å betale erstatning etter å ha unnlatt å iverksette alle rimelige tiltak som kunne vært tatt for å unngå forsinkelsen.

Utgangspunktet

Etter EU-forordningen nr. 261/2004 skal flyselskapet betale erstatning dersom passasjeren ankommer sin endelige destinasjon mer enn 3 timer forsinket for flyvninger på over 1500 km, og mer enn 2 timer forsinket for flyvninger på under 1500 km.

Unntaket er dersom det foreligger ekstraordinære omstendighet som ikke kunne vært unngått selv om alle «rimelige tiltak» var truffet, jf. forordningens artikkel 5 nummer 3

Ombooking er et «rimelig tiltak»

Dommen spesifiserer at ombooking med andre flyselskap er et «rimelig tiltak» som flyselskapene må iverksette eller i det minste forsøke å iverksette.

Tingretten fastslår, i samsvar med tidligere rettspraksis på området:

«Det stilles strenge krav til flyselskapets tiltak for at de skal fritas fra erstatningsansvar, ved at det kreves at flyselskapet bruker alle tilgjengelige ressurser for å unngå forsinkelsen, med mindre det vil utgjøre et utålelig offer for flyselskapet.»

I den konkrete saken kunne ikke flyselskapet hindre tåke, men kunne avbøte forsinkelsen ved å ombooke passasjeren med et annet fly for å minske forsinkelsens lengde.

Forpliktet til å ombooke med andre flyselskap– alle mulige direkte og indirekte omrutinger

Det har tidligere vært tydelig fastslått i EU-domstolens praksis at et flyselskap må vurdere muligheten for å ombooke passasjerene på sine egne flyvninger, men også konkurrentenes flyvninger for å være fritatt fra erstatningsansvar. Tingretten sluttet seg følgelig til EU-domstolens praksis.

Flyselskapets anførsel om at alternativ reiserute ikke kan ha flere mellomlandinger enn det passasjeren opprinnelig skulle ha, førte ikke frem i denne saken.

Tingretten fastslår i dommen:

«(…) flyselskapet må se på alle mulige direkte og indirekte omrutinger.» Retten vurderte behovet for passasjerens reisekomfort opp mot passasjerens interesse i å komme frem i tide. Rettens antok deretter at i de fleste tilfeller er det i passasjerens interesse å komme frem med kortest mulig forsinkelse, selv om dette måtte innebære en mellomlanding.

Bevisbyrden

I tråd med forordningens ordlyd og EU-domstolens rettspraksis, tok tingretten utgangspunkt i at det er flyselskapet som må bevise at omstendighetene som forelå, var ekstraordinære, samt at de tilgjengelige tiltakene har vært forsøkt iverksatt.

I den konkrete saken har ikke flyselskapet fremlagt noe dokumentasjon på hvilke tiltak som ble foretatt for å minske forsinkelsestiden. Retten la til grunn at det har vært mulig å ombooke passasjeren via en annen flyplass, noe som ville ha minsket forsinkelsen.

Saksøkeren hadde følgelig rett på erstatning på 400 EUR. Dommen er enda ikke rettskraftig.

Saksøkeren ble bistått av advokat Christina Steimler.

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.

Erstatning etter flyforsinkelse

Hvis flyet ditt har blitt mer enn 3 timer forsinket, kansellert eller du har blitt nektet ombordstigning er det godt mulig du har krav på erstatning fra flyselskapet. Dette følger av EU-forordning nr. 261/2004 om flypassasjerers rettigheter. Hvert år sparer flyselskapene milliarder av kroner på at flypassasjerer ikke forfølger sine erstatningskrav. Dette skyldes blant annet at det er mange som ikke er klar over hvilke rettigheter de har.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning avhenger blant annet av den planlagte flyturens lengde og hvor lang forsinkelsen er. Erstatningssummen er standardisert og ligger mellom 250 euro og 600 euro per passasjer (tilsvarende mellom ca. kr 2 500 og kr 6 000).

Utgangspunktet er at du har krav på erstatning i følgende tilfeller:

  • Hvis flyet er forsinket med mer enn 2 timer for flyginger opptil 1 500 km
  • Hvis flyet er forsinket med mer enn 3 timer ved flyginger innenfor EØS for flygning over 1 500 km og på alle andre flyginger på mellom 1 500 og 3 500 km
  • Hvis flyet er forsinket med mer enn 4 timer for alle øvrige flyginger

For disse tilfellene kan du ha krav på følgende erstatning:

  • 250 euro for flyginger opptil 1 500 km
  • 400 euro for flyging innenfor EØS for flygning over 1 500 km og på alle andre flyginger på mellom 1 500 og 3 500 km
  • 600 euro for alle øvrige flyginger

Når kan flyselskapet nekte erstatning?

Flyselskapet kan nekte erstatning hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. Slike omstendigheter kan særlig inntreffe ved politisk ustabilitet, værforhold som gjør det umulig å gjennomføre vedkommende flyging, sikkerhetsrisiki, uforutsette mangler ved flysikkerheten og streiker som påvirker driften til det utførende luftfartsselskap.

Hvordan kreve erstatning for flyforsinkelse?

Hvis du ønsker å kreve erstatning så kan du enten ta kontakt med flyselskapet direkte eller du kan gjøre dette via AirHelp sine nettsider: www.airhelp.com/nb. AirHelp vil først foreta en vurdering av hvorvidt du har krav på erstatning og i første omgang fremme kravet ditt ovenfor flyselskapet. Hvis flyselskapet nekter å betale så vil saken bli overført til Indem og det er vi som vil forfølge kravet ditt rettslig.

Du kan lese mer om priser og vilkår på AirHelp sine nettsider. Uansett vil du ikke måtte betale noe som helst hvis kravet ditt ikke fører frem.