Person på motorsykkel

Erstatning etter trafikkuhell gjelder også andre motoriserte kjøretøy

Begrepet “motorvogn” gjelder ikke bare personbil, men i hovedsak alle kjøretøy som drives av en motor og som er laget for å kjøre på bakken.

En motorvogn er alt fra bil, lastebil, snøscooter, moped, truck, motorsykkel, kraner, elsykkel, veiarbeidsmaskiner og enkelte renholdsmaskiner. Også vedheng som tilhenger regnes for å være en del av motorvognen, når den er festet.

Trikk, fly, trolleybuss og vanlig sykkel regnes ikke som motorvogn i lovens forstand.

Må motorvognen være i fart?

Dersom du skal ha krav på erstatning etter bilansvarsloven § 4, må uhellet involvere en “motorvogn som gjer skade”. Vilkåret “gjer”, eller gjør, har skapt mange tvilstilfeller og erstatningssaker.

Den omtalte bagasjelukedommen (Rt. 2015 s. 1017) fra Høyesterett gjaldt en sak hvor en person fikk bagasjeluken i hodet mens bilen stod stille. Høyesterett vurderte at skaden var en naturlig konsekvens av bilens bruk til transportformål, og at kravet i § 4 var oppfylt. Den skadelidte fikk derfor erstatning.

Reduksjon i erstatning dersom man har medvirket til egen skade

Dersom du har opptrådt uaktsomt og har medvirket til egen skade, kan forsikringsselskapet avkorte (redusere) erstatningssummen. Dette kan gjelde dersom du kjører i påvirket tilstand, kjører uaktsomt eller for fort, kjører en motorvogn som ikke er i forsvarlig stand, ikke sikrer lasten eller kjører uten hjelm eller bilbelte.

Dersom du opplever dette, er det lurt å kontakte advokat tidlig i prosessen. Vi kan hjelpe deg med å forhandle med forsikringsselskapet, få frem riktig dokumentasjon og finne riktig faktum – altså hva som egentlig er skjedd. Vi hjelper deg også med den rettslige argumentasjonen.

Forsikringsselskapet må kunne påvise en årsakssammenheng. Selv om du har kjørt uaktsomt, kan det være andre grunner til ulykken, og det hjelper vi deg med å bevise. Dersom det ikke foreligger årsakssammenheng mellom det som eventuelt er uaktsomt og skaden, kan forsikringsselskapet ikke avkorte i erstatningen. Et eksempel på dette er at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom manglende bruk av hjelm og et ankelbrudd.

Få en gratis vurdering av din trafikkskadesak – kontakt oss her.

Disse kravene må oppfylles for at du skal ha krav på erstatning

For at du skal ha krav på erstatning etter et uhell med motorvogn, må følgende kriterier være på plass:

  • det må foreligge et ansvarsgrunnlag
  • det må foreligge en skade som følge av hendelsen
  • skaden må ha medført et økonomisk tap eller varig mén

Dersom man ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, kan man ta saken videre til domstolen. Ofte forsøker vi å klage saken inn for Finansklagenemnda først. Dette er en klageinstans med god kompetanse på forsikringssaker.

Dette gjør du etter et trafikkuhell:

 

Meld skade og sikre bevis

Trafikkuhell der personer kommer til skade skal alltid meldes til politiet. Dersom politiet ikke avhører og får kontaktinformasjon fra vitner, sørg for å gjøre det selv. Ta også bilder av alle skader. Deretter må skaden meldes til eget og eventuelt motpartens forsikringsselskap. Det er forsikringsselskapet til eieren av kjøretøyet som forårsaket ulykken som håndterer saken. Dersom det er usikkerhet om hvilket kjøretøy som forårsaket ulykken, kan vi hjelpe deg med dette. Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er ansvarlig forsikringsselskap for kjøretøyer som ikke kan identifiseres.

Oppsøk lege

Selv om du ikke opplever smerter eller plager etter et trafikkuhell må du oppsøke lege eller legevakt. Mange symptomer kan oppstå senere, og uhellet må dokumenteres i journalen din. Dersom du ikke får dette dokumentert, kan forsikringsselskapet hevde at skadene dine ikke henger sammen med ulykken.

Brosymptomer er symptomer man har vedvarende etter ulykken. Alle plager du har i forbindelse med skaden bør jevnlig journalføres, slik at du kan dokumentere en klar årsakssammenheng mellom uhell, akuttsymptomer og brosymptomer.

Kontakt advokat

Vi anbefaler at en advokat med kompetanse innen personskadeerstatning kontaktes så tidlig som mulig. En erstatningssak kan pågå over flere år, og en kyndig advokat vil kunne hjelpe deg med å sikre bevis, bygge saken og overholde viktige frister. Ditt forsikringsselskap vil normalt dekke nødvendige utgifter til advokat, så ta kontakt så tidlig som mulig.